/[livstidsfanger]/trunk/livstidsfanger.c
ViewVC logotype

Diff of /trunk/livstidsfanger.c

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log | View Patch Patch

Revision 11 by trond, 2014-11-08T11:56:59Z Revision 13 by trond, 2014-11-09T15:15:31Z
# Line 1  Line 1 
1  // Programmet bruker ISO C 2011 (ISO/IEC 9899:2011) og Pthreads (IEEE Std 1003.1c-1995). -*- coding: utf-8 -*-  // Programmet bruker ISO C 2011 (ISO/IEC 9899:2011) og Pthreads (IEEE Std 1003.1c-2001). -*- coding: utf-8 -*-
2  // Løsning programmert av Trond Endrestøl <Trond.Endrestol@ximalas.info>, 2014-11-06.  // Løsning programmert av Trond Endrestøl <Trond.Endrestol@ximalas.info>, 2014-11-06.
3    
4  // $Ximalas$  // $Ximalas$
5    
6    #if __STDC_VERSION__ < 199901L
7    #error det er tvilsomt om du får kompilert denne kildekoden med så gammel C-kompilator
8    #endif
9    
10  #include <errno.h>  #include <errno.h>
11  #include <pthread.h>  #include <pthread.h>
12  #include <signal.h>  #include <signal.h>
13  #include <stdbool.h>  #include <stdbool.h>
14  #include <stdio.h>  #include <stdio.h>
15  #include <stdlib.h>  #include <stdlib.h>
16  #include <string.h>  #include <string.h>
17  #include <time.h>  #include <time.h>
18  #include <unistd.h>  #include <unistd.h>
19    
20  #if __STDC_VERSION__ >= 201112L  #if __STDC_VERSION__ >= 201112L
21  #include <stdnoreturn.h>  #include <stdnoreturn.h>
22  #else  #else
23  #define noreturn  #define noreturn
24  #endif  #endif
# Line 27  static size_t tellendeLivstidsfange; Line 31  static size_t tellendeLivstidsfange;
31  static unsigned antallLivstidsfanger;  static unsigned antallLivstidsfanger;
32    
33  static pthread_mutex_t mutex = PTHREAD_MUTEX_INITIALIZER;  static pthread_mutex_t mutex = PTHREAD_MUTEX_INITIALIZER;
34  static pthread_cond_t cond = PTHREAD_COND_INITIALIZER;  static pthread_cond_t cond = PTHREAD_COND_INITIALIZER;
35  static bool brytere[2U];  static bool brytere[2U];
36    
37  noreturn void *livstidsfange(void *arg);  noreturn void *livstidsfange(void *arg);
38  void visResultater(void);  void visResultater(void);
39  void signalhandler(int sig);  void signalhandler(int sig);
40    
41  noreturn int main(int argc, char **argv)  noreturn int main(int argc, char **argv)
42  {  {
43    size_t i;    size_t i;
44    pthread_t tid = pthread_self();    pthread_t tid = pthread_self();
45    
46    atexit(visResultater);    if (argc >= 0) { // Bare for å få clang til å ti stille.
47    signal(SIGINT, signalhandler);      atexit(visResultater);
48        signal(SIGINT, signalhandler);
49      } // if
50    
51  #ifdef __FreeBSD__  #ifdef __FreeBSD__
52    srandomdev();    srandomdev();
53  #else  #else
54    srandom((unsigned int)time(NULL));    srandom((unsigned int)time(NULL));
55  #endif  #endif
56    
57    memset((void *)&antallBesok, 0, sizeof(antallBesok));    memset((void *)&antallBesok, 0, sizeof(antallBesok));
58    brytere[0] = random() & 1;    brytere[0] = random() & 1;
59    brytere[1] = random() & 1;    brytere[1] = random() & 1;
60    
61    tellendeLivstidsfange = random() % ANTALL_LIVSTIDSFANGER;    tellendeLivstidsfange = random() % ANTALL_LIVSTIDSFANGER;
62    
63    printf("bryter %u er i utgangspunktet vippet %s\n", 1U, brytere[0] == true ? "opp" : "ned");    printf("bryter %u er i utgangspunktet vippet %s\n", 1U, brytere[0] == true ? "opp" : "ned");
64    printf("bryter %u er i utgangspunktet vippet %s\n", 2U, brytere[1] == true ? "opp" : "ned");    printf("bryter %u er i utgangspunktet vippet %s\n", 2U, brytere[1] == true ? "opp" : "ned");
# Line 178  void visResultater(void) Line 184  void visResultater(void)
184  {  {
185    size_t i;    size_t i;
186    
187    fflush(stderr);    fflush(stderr);
188    fflush(stdout);    fflush(stdout);
189    
190    puts("\nResultater:\n");    puts("\nResultater:\n");
191    
192    printf("bryter %u er ved avslutning vippet %s\n", 1U, brytere[0] == true ? "opp" : "ned");    printf("bryter %u er ved avslutning vippet %s\n", 1U, brytere[0] == true ? "opp" : "ned");
193    printf("bryter %u er ved avslutning vippet %s\n", 2U, brytere[1] == true ? "opp" : "ned");    printf("bryter %u er ved avslutning vippet %s\n", 2U, brytere[1] == true ? "opp" : "ned");
194    printf("livstidsfange %2zu var den tellende livstidsfangen\n\n", tellendeLivstidsfange + 1);    printf("livstidsfange %2zu var den tellende livstidsfangen\n\n", tellendeLivstidsfange + 1);
195    
196    for (i = 0; i < ANTALL_LIVSTIDSFANGER; i++) {    for (i = 0; i < ANTALL_LIVSTIDSFANGER; i++) {
197      printf("livstidsfange %2zu: antall besøk: %u\n", i + 1, antallBesok[i]);      printf("livstidsfange %2zu: antall besøk: %u\n", i + 1, antallBesok[i]);
198    } // for    } // for
199      puts("");
200    
201      printf("antall livstidsfanger talt av den tellende livstidsfangen er %u\n", antallLivstidsfanger);
202    
203    fflush(stdout);    fflush(stdout);
204    fflush(stdout);    fflush(stdout);
205  } // visResultater()  } // visResultater()
206    
207  void signalhandler(int sig)  void signalhandler(int sig)
208  {  {
209    if (sig == SIGINT) {    if (sig == SIGINT) {
210      exit(1);      exit(1);
211    } // if    } // if
212  } // signalhandler()  } // signalhandler()
213    
214  // livstidsfanger.c  // livstidsfanger.c


Legend:
Removed lines/characters  
Changed lines/characters
  Added lines/characters

svn@ximalas.info
ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.3.0-dev