/[livstidsfanger]/trunk/livstidsfanger.c
ViewVC logotype

Contents of /trunk/livstidsfanger.c

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log


Revision 11 - (show annotations) (download)
2014-11-08T11:56:59Z (6 years, 11 months ago) by trond
Content type: text/plain
File size: 6426 byte(s)
Endret fflush()-kallene.

1 // Programmet bruker ISO C 2011 (ISO/IEC 9899:2011) og Pthreads (IEEE Std 1003.1c-1995). -*- coding: utf-8 -*-
2 // Løsning programmert av Trond Endrestøl <Trond.Endrestol@ximalas.info>, 2014-11-06.
3
4 // $Ximalas$
5
6 #include <errno.h>
7 #include <pthread.h>
8 #include <signal.h>
9 #include <stdbool.h>
10 #include <stdio.h>
11 #include <stdlib.h>
12 #include <string.h>
13 #include <time.h>
14 #include <unistd.h>
15
16 #if __STDC_VERSION__ >= 201112L
17 #include <stdnoreturn.h>
18 #else
19 #define noreturn
20 #endif
21
22 #define ANTALL_LIVSTIDSFANGER 19U
23
24 static unsigned antallBesok[ANTALL_LIVSTIDSFANGER];
25
26 static size_t tellendeLivstidsfange;
27 static unsigned antallLivstidsfanger;
28
29 static pthread_mutex_t mutex = PTHREAD_MUTEX_INITIALIZER;
30 static pthread_cond_t cond = PTHREAD_COND_INITIALIZER;
31 static bool brytere[2U];
32
33 noreturn void *livstidsfange(void *arg);
34 void visResultater(void);
35 void signalhandler(int sig);
36
37 noreturn int main(int argc, char **argv)
38 {
39 size_t i;
40 pthread_t tid = pthread_self();
41
42 atexit(visResultater);
43 signal(SIGINT, signalhandler);
44
45 #ifdef __FreeBSD__
46 srandomdev();
47 #else
48 srandom((unsigned int)time(NULL));
49 #endif
50
51 memset((void *)&antallBesok, 0, sizeof(antallBesok));
52 brytere[0] = random() & 1;
53 brytere[1] = random() & 1;
54
55 tellendeLivstidsfange = random() % ANTALL_LIVSTIDSFANGER;
56
57 printf("bryter %u er i utgangspunktet vippet %s\n", 1U, brytere[0] == true ? "opp" : "ned");
58 printf("bryter %u er i utgangspunktet vippet %s\n", 2U, brytere[1] == true ? "opp" : "ned");
59 printf("livstidsfange %zu er utpekt som den tellende livstidsfange\n\n", tellendeLivstidsfange + 1);
60
61 puts("maintråden venter på å få låst mutex");
62 pthread_mutex_lock(&mutex);
63 puts("mutex er låst av maintråden");
64
65 for (i = 0; i < ANTALL_LIVSTIDSFANGER; i++) {
66 printf("maintråden oppretter livstidsfange %2zu\n", i + 1);
67
68 if ( (errno = pthread_create(&tid, NULL, livstidsfange, (void *)i)) != 0) {
69 fflush(stdout);
70 fprintf(stderr,
71 "%s: pthread_create(&tid, NULL, livstidsfange, (void *)%2zu) = %s (%d)\n",
72 argv[0], i, strerror(errno), errno);
73 fflush(stderr);
74 _exit(1);
75 } // if
76 } // for
77
78 // maintråden påtar seg rolla som fengselsdirektøren.
79 while (1) {
80 puts("fengselsdirektøren låser opp mutex");
81 pthread_mutex_unlock(&mutex);
82 puts("mutex er låst opp av fengselsdirektøren");
83
84 puts("fengselsdirektøren signalerer livstidsfangene");
85 pthread_cond_signal(&cond);
86 puts("signal er sendt fra fengselsdirektøren");
87
88 puts("fengselsdirektøren venter på å få låst mutex");
89 pthread_mutex_lock(&mutex);
90 puts("mutex er låst av fengselsdirektøren");
91 } // while
92 } // main()
93
94 noreturn void *livstidsfange(void *arg)
95 {
96 size_t i = (size_t)arg;
97
98 bool harVippetBryter1 = false;
99 bool bryter1HarVartOppe = false;
100
101 bool forrigeGangErGyldig = false;
102 bool forrigeGang = false;
103
104 // Den tellende livstidsfangen kan allerede nå telle seg selv.
105 if (i == tellendeLivstidsfange) {
106 antallLivstidsfanger++;
107 } // if
108
109 while (1) {
110 // Vente på tur.
111 printf("livstidsfange %2zu venter på å få låst mutex\n", i + 1);
112 pthread_mutex_lock(&mutex);
113 printf("livstidsfange %2zu har låst mutex\n", i + 1);
114
115 printf("livstidsfange %2zu venter på signal fra fengselsdirektøren\n", i + 1);
116 pthread_cond_wait(&cond, &mutex);
117 printf("livstidsfange %2zu har fått signal fra fengselsdirektøren og har låst mutex\n", i + 1);
118
119 // Utføre selve simuleringen ved å sjekke brytere, m.m.
120 antallBesok[i]++;
121 printf("livstidsfange %2zu har besøkt rommet %u gang%s\n", i + 1, antallBesok[i], antallBesok[i] == 1 ? "" : "er");
122
123 if (i == tellendeLivstidsfange) {
124 if (brytere[0] == false) {
125 printf("livstidsfange %2zu ser at bryter 1 er nede og vipper opp bryter 1\n", i + 1);
126 brytere[0] = true;
127 } // if
128 else {
129 brytere[0] = !brytere[0];
130 printf("livstidsfange %2zu vipper %s bryter 1\n", i + 1, brytere[0] == true ? "opp" : "ned");
131
132 if (forrigeGangErGyldig == true && forrigeGang == false) {
133 antallLivstidsfanger++;
134 printf("livstidsfange %2zu har talt opp %u livstidsfanger\n", i + 1, antallLivstidsfanger);
135
136 if (antallLivstidsfanger == ANTALL_LIVSTIDSFANGER) {
137 printf("livstidsfange %2zu avslutter simuleringen\n", i + 1);
138 exit(0);
139 } // if
140 } // if
141
142 forrigeGangErGyldig = true;
143 forrigeGang = brytere[0];
144 } // else
145 } // if
146 else { // Vanlig livstidsfange.
147 if (brytere[0] == true) {
148 printf("livstidsfange %2zu ser at bryter 1 er oppe, mens bryter 2 er %s\n", i + 1, brytere[1] == true ? "oppe" : "nede");
149 bryter1HarVartOppe = true;
150
151 brytere[1] = !brytere[1];
152 printf("livstidsfange %2zu vipper %s bryter 2\n", i + 1, brytere[1] == true ? "opp" : "ned");
153 } // if
154 else {
155 printf("livstidsfange %2zu ser at bryter 1 er nede, mens bryter 2 er %s\n", i + 1, brytere[1] == true ? "oppe" : "nede");
156
157 if (harVippetBryter1 == false && bryter1HarVartOppe == true) {
158 brytere[0] = !brytere[0];
159 printf("livstidsfange %2zu vipper %s bryter 1\n", i + 1, brytere[0] == true ? "opp" : "ned");
160
161 harVippetBryter1 = true;
162 } // if
163 else {
164 brytere[1] = !brytere[1];
165 printf("livstidsfange %2zu vipper %s bryter 2\n", i + 1, brytere[1] == true ? "opp" : "ned");
166 } // else
167 } // else
168 } // else
169
170 // Tusle ut av rommet.
171 printf("livstidsfange %2zu låser opp mutex\n", i + 1);
172 pthread_mutex_unlock(&mutex);
173 printf("livstidsfange %2zu har låst opp mutex\n", i + 1);
174 } // while
175 } // livstidsfange()
176
177 void visResultater(void)
178 {
179 size_t i;
180
181 fflush(stderr);
182 fflush(stdout);
183
184 puts("\nResultater:\n");
185
186 printf("bryter %u er ved avslutning vippet %s\n", 1U, brytere[0] == true ? "opp" : "ned");
187 printf("bryter %u er ved avslutning vippet %s\n", 2U, brytere[1] == true ? "opp" : "ned");
188 printf("livstidsfange %2zu var den tellende livstidsfangen\n\n", tellendeLivstidsfange + 1);
189
190 for (i = 0; i < ANTALL_LIVSTIDSFANGER; i++) {
191 printf("livstidsfange %2zu: antall besøk: %u\n", i + 1, antallBesok[i]);
192 } // for
193
194 fflush(stdout);
195 fflush(stdout);
196 } // visResultater()
197
198 void signalhandler(int sig)
199 {
200 if (sig == SIGINT) {
201 exit(1);
202 } // if
203 } // signalhandler()
204
205 // livstidsfanger.c

Properties

Name Value
svn:eol-style native
svn:keywords Ximalas=%H
svn:mime-type text/plain

svn@ximalas.info
ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.3.0-dev