/[lynkurs-i-latex]/trunk/lynkurs-i-latex.tex
ViewVC logotype

Annotation of /trunk/lynkurs-i-latex.tex

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log


Revision 8 - (hide annotations) (download)
2015-08-15T19:22:09Z (5 years, 1 month ago) by trond
Content type: text/plain
File size: 24164 byte(s)
Dytta inn noen ord om lister, komma og norske tall.
Dytta inn noen bedre eksempler på partiellderiverte.
Generell språkvask og forbedringer i layouten.
1 trond 3 % -*- coding: utf-8 -*-
2     % $Ximalas$
3     %\documentclass{beamer}
4     %\documentclass[handout]{beamer}
5     %\usepackage{pgfpages}
6     %\pgfpagesuselayout{2 on 1}[a4paper,border shrink=5mm]
7     %\pgfpagesuselayout{4 on 1}[a4paper,landscape,border shrink=5mm]
8     %\setbeameroption{show notes} % on second screen}
9    
10     \def\jobname{lynkurs-i-latex} % Sett riktig navn på presentasjonen her.
11     \setjobnamebeamerversion{\jobname}
12    
13     \usepackage[utf8]{inputenc}
14     \usepackage[T1]{fontenc}
15     \usepackage[norsk]{babel}
16 trond 6 \usepackage{bookmark}
17 trond 3 \usepackage{booktabs}
18 trond 6 \usepackage{fancyvrb}
19 trond 3 \usepackage{multicol}
20 trond 6 \usepackage{mflogo}
21 trond 3 %\usepackage{epstopdf}
22     %\epstopdfsetup{update}
23    
24     %\usetheme{AnnArbor}
25     %\usetheme{Boadilla}
26     %\usetheme{boxes}
27     %\usetheme{CambridgeUS}
28     %\usetheme{Antibes}
29     %\usetheme{Bergen}
30     %\usetheme{Berkeley}
31     %\usetheme{Berlin}
32     %\usetheme{Copenhagen}
33     %\usetheme{Darmstadt}
34     %\usetheme{Dresden}
35     %\usetheme{Frankfurt}
36     %\usetheme{Goettingen}
37     %\usetheme{Hannover}
38     %\usetheme{Ilmenau}
39     %\usetheme{JuanLesPins}
40     %\usetheme{Luebeck}
41     \usetheme{Madrid}
42     %\usetheme{Malmoe}
43     %\usetheme{Marburg}
44     %\usetheme{Montpellier}
45     %\usetheme{PaloAlto}
46     %\usetheme{Pittsburgh}
47     %\usetheme{Rochester}
48     %\usetheme{Singapore}
49     %\usetheme{Szeged}
50     %\usetheme{Warsaw}
51    
52     \hypersetup{colorlinks,linkcolor=,urlcolor=blue}
53    
54     \newcommand{\Alert}[2]{\alert<#1>{#2}}
55     \newcommand{\Textbackslash}{\textbackslash\penalty\exhyphenpenalty}
56     \newcommand{\rfc}[1]{\href{http://tools.ietf.org/html/rfc#1}{RFC~#1}}
57     \newcommand{\prfc}[1]{(\rfc{#1})}
58    
59     \title{\textbf{Lynkurs i \LaTeX}}
60     \subtitle{Formattering av matematikk}
61     \author[T.~Endrestøl]{\href{http://fig.ol.no/~trond/}{Trond Endrestøl}}
62     \institute[FSI/IT]{\href{http://fagskolen-innlandet.no/}{Fagskolen Innlandet}, IT-avdelingen}
63     \subject{Formattering av matematikk med LaTeX}
64     \keywords{LaTeX matematikk formler formattering}
65     \date{\today} % eller
66 trond 6 %\date{15.\ august 2015}
67 trond 3
68     \begin{document}
69    
70 trond 6 % Jeg dytter like godt inn et bokmerke for forsida.
71     \makeatletter
72     \bookmark[page=\the\c@page,level=1]{Lynkurs i LaTeX}
73     \makeatother
74    
75 trond 3 \begin{frame}
76     \titlepage
77     \end{frame}
78    
79 trond 6 \begin{frame}[allowframebreaks]
80     \frametitle{Foredragets filer}
81     \begin{itemize}
82     \item Filene til foredraget er tilgjengelig gjennom:
83     \begin{itemize}
84     \item Subversion: \texttt{svn co
85     \url{svn://svn.ximalas.info/lynkurs-i-latex}}
86     \item Web:
87     \href{http://svnweb.ximalas.info/lynkurs-i-latex/}{\texttt{svnweb.ximalas.info/lynkurs-i-latex}}
88     \end{itemize}
89     \item
90     \href{http://svnweb.ximalas.info/lynkurs-i-latex/trunk/lynkurs-i-latex.foredrag.pdf?view=co}{\texttt{lynkurs-i-latex.foredrag.pdf}}
91     vises på lerretet
92     \item
93     \href{http://svnweb.ximalas.info/lynkurs-i-latex/trunk/lynkurs-i-latex.handout.pdf?view=co}{\texttt{lynkurs-i-latex.handout.pdf}}
94     er mye bedre for publikum å se på egenhånd
95     \item
96     \href{http://svnweb.ximalas.info/lynkurs-i-latex/trunk/lynkurs-i-latex.handout.2on1.pdf?view=co}{\texttt{lynkurs-i-latex.handout.2on1.pdf}}
97     og
98     \href{http://svnweb.ximalas.info/lynkurs-i-latex/trunk/lynkurs-i-latex.handout.4on1.pdf?view=co}{\texttt{lynkurs-i-latex.handout.4on1.pdf}}
99     er begge velegnet til utskrift
100     \item \texttt{*.169.pdf}-filene er i 16:9-format
101     \item \texttt{*.1610.pdf}-filene er i 16:10-format
102     \framebreak
103     \item Foredraget er mekka ved hjelp av
104     \href{http://www.gnu.org/software/emacs/}{GNU~Emacs},
105     \href{http://www.gnu.org/software/auctex/}{AUC\TeX},
106     \href{http://www.tug.org/applications/pdftex/}{pdf\LaTeX} fra
107     \href{http://miktex.org/}{MiK\TeX},
108     \href{http://www.latex-project.org/}{\LaTeX}-dokumentklassa
109     \href{https://bitbucket.org/rivanvx/beamer/wiki/Home}{beamer},
110     \href{http://subversion.apache.org/}{Subversion},
111     \href{http://tortoisesvn.net/}{TortoiseSVN} og
112     \href{http://get.adobe.com/no/reader/}{Adobe Reader}
113     \item Hovedfila bærer denne identifikasjonen:\\
114     \texttt{\$${}$Ximalas${}$\$}
115     \item Driverfila for denne PDF-fila bærer denne identifikasjonen:\\
116     \svndriverfil
117     \item Copyright \copyright\ 2015 Trond Endrestøl
118     \item Dette verket er lisensiert med:
119     \href{http://creativecommons.org/}{Creative Commons},
120     \href{http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/no/}{Navngivelse-DelPåSammeVilkår
121     3.0 Norge} (CC BY-SA
122     3.0)\hfill\includegraphics[scale=.25]{by-sa.pdf}
123     \end{itemize}
124     \end{frame}
125    
126     \section*{Oversikt over hele foredraget}
127 trond 3 \begin{frame}%[allowframebreaks]
128 trond 6 \frametitle{Oversikt over hele foredraget}
129     \framesubtitle{Del 1: Historikk}
130 trond 3 \tableofcontents[part=1]%[pausesections]
131     \end{frame}
132    
133     \begin{frame}%[allowframebreaks]
134 trond 6 \frametitle{Oversikt over hele foredraget}
135     \framesubtitle{Del 2: \LaTeX-dokumenter}
136 trond 3 \tableofcontents[part=2]%[pausesections]
137     \end{frame}
138    
139 trond 6 \begin{frame}%[allowframebreaks]
140     \frametitle{Oversikt over hele foredraget}
141     \framesubtitle{Del 3: Matematikk i \LaTeX}
142     \tableofcontents[part=3]%[pausesections]
143     \end{frame}
144 trond 3
145 trond 6 \begin{frame}%[allowframebreaks]
146     \frametitle{Oversikt over hele foredraget}
147     \framesubtitle{Del 4: Fronter, \LaTeX\ og matematikk}
148     \tableofcontents[part=4]%[pausesections]
149     \end{frame}
150    
151     \part{Historikk}
152    
153     % Av en eller annen grunn klarer ikke beamer 2013/12/02 3.33 å dytte
154     % den første delen inn blant bokmerkene i PDF-filene. Kanskje kommer
155     % dette av at det er noen frames før den aller første \part-kommandoen.
156     \makeatletter
157     \bookmark[page=\the\c@page,level=1]{Historikk}
158     \makeatother
159    
160 trond 3 \begin{frame}
161     \partpage
162     \end{frame}
163    
164 trond 6 \section*{Oversikt for del~1: Historikk}
165 trond 3 \begin{frame}%[allowframebreaks]
166 trond 6 \frametitle{Oversikt over del~1: Historikk}
167 trond 3 \tableofcontents%[pausesections]
168     \end{frame}
169    
170 trond 6 \section{\TeX\ og \MF}
171 trond 3 \begin{frame}%[allowframebreaks]
172 trond 6 \frametitle{\TeX\ og \MF}
173 trond 3 \pause
174     \begin{itemize}[<+->]
175 trond 6 \item Donald E. Knuth (1938--)
176     \item Matematiker og informatiker, prof.\ em., Stanford University
177     \item Livs- og flerbindsverket «The Art of Computer Programming»
178     \item Dårlig trykketeknisk kvalitet på 70-tallet
179     \item Første forsøk: \TeX78 og \MF79
180     \begin{itemize}[<+->]
181     \item \TeX\ brukes for å fremstille trykksaker med stor vekt på
182     matematikk
183     \item \MF\ brukes for å beskrive skrifttyper
184     \end{itemize}
185     \item Andre forsøk: \TeX82 og \MF84
186     \begin{itemize}[<+->]
187     \item Mange korreksjoner i ettertid
188     \item \TeX: 1289 feil pr.\ 2010
189     \item \MF: 571 feil pr.\ 2010
190     \item \TeX\ konvergerer til \(\pi\), og er for tiden i versjon
191     \(3{,}14159265\)
192     \item \MF\ konvergerer til \(e\), og er for tiden i versjon
193     \(2{,}7182818\)
194     \end{itemize}
195 trond 3 \end{itemize}
196     \end{frame}
197    
198 trond 6 \section{\LaTeX}
199 trond 3 \begin{frame}%[allowframebreaks]
200 trond 6 \frametitle{\LaTeX}
201 trond 3 \pause
202     \begin{itemize}[<+->]
203 trond 6 \item Leslie Lamport (1941--)
204     \item Informatiker, SRI International, senere DEC, Compaq og
205     Microsoft Research
206     \item Ønsket enklere markup og mer automatikk
207     \item \LaTeX, 1984--
208     \item Mange dokumentklasser
209     \begin{itemize}[<+->]
210     \item \texttt{article}, \texttt{book}, \texttt{letter},
211     \texttt{report}, \dots
212     \end{itemize}
213     \item Senere mange medhjelpere
214     \item Mange tillegg:
215     \begin{itemize}[<+->]
216     \item flere dokumentklasser
217     \item andre «pakker»
218     \end{itemize}
219     \item \LaTeX\ brukes ofte innen vitenskap og forskning
220 trond 3 \end{itemize}
221     \end{frame}
222    
223 trond 6 \section{TUG, DANTE, NTUG}
224 trond 3 \begin{frame}%[allowframebreaks]
225 trond 6 \frametitle{TUG, DANTE, NTUG}
226 trond 3 \pause
227     \begin{itemize}[<+->]
228 trond 6 \item TUG
229     \begin{itemize}[<+->]
230     \item \TeX\ Users Group
231     \item \texttt{\url{http://tug.org/}}
232     \item Fremmer bruk av \TeX, \MF, \LaTeX, og deres derivater
233     \item Utgir medlemsbladet «TUGboat» tre ganger i året
234     \item Utgir «The Prac\TeX\ Journal»
235     \end{itemize}
236     \item DANTE
237     \begin{itemize}[<+->]
238     \item Deutschsprachige Anwendervereinigung \TeX\ e.V.
239     \item \texttt{\url{http://www.dante.de/}}
240     \item Utgir «Die \TeX nische Komödie»
241     \end{itemize}
242     \item NTUG
243     \begin{itemize}[<+->]
244     \item Nordisk \TeX\ Users Group
245     \item \texttt{\url{http://dag.at.ifi.uio.no/ntug/}}
246     \item Ligger stort sett brakk
247     \item Klarer Fagskolen Innlandet å heve nivået i NTUG?
248     \end{itemize}
249 trond 3 \end{itemize}
250     \end{frame}
251    
252 trond 6 \section{Programvare}
253     \begin{frame}%[allowframebreaks]
254     \frametitle{Programvare}
255     \pause
256     \begin{itemize}[<+->]
257     \item Finnes for de fleste plattformer
258     \item \TeX\ og venner
259     \begin{itemize}[<+->]
260     \item \TeX\ Live 2015
261     \item Mac\TeX\ 2015
262     \item MiK\TeX\ 2.9
263     \item te\TeX\ \(\gets\) foreldet
264     \item \dots
265     \end{itemize}
266     \item Editorer
267     \begin{itemize}[<+->]
268     \item GNU~Emacs
269     \begin{itemize}[<+->]
270     \item AUC\TeX
271     \end{itemize}
272     \item \TeX works
273     \item vim
274     \item MathType \(\gets\) bare for formler
275     \item \dots
276     \end{itemize}
277     \end{itemize}
278     \end{frame}
279 trond 3
280 trond 6 \section{Lærebøker}
281     \begin{frame}%[allowframebreaks]
282     \frametitle{Lærebøker}
283     \pause
284     \begin{itemize}[<+->]
285     \item «Computers \& Typesetting», av Donald Knuth:
286     \begin{itemize}[<+->]
287     \item Vol.\ A «The \TeX book» og Vol.\ B «\TeX: The Program»
288     \item Vol.\ C «The \MF book» og Vol.\ D «\MF: The Program»
289     \item Vol.\ E «Computer Modern Typefaces»
290     \end{itemize}
291 trond 8 \item «The Not So Short Introduction to \LaTeXe», av Tobias Ötiker,
292 trond 6 Hubert Partl, Irene Hyna og Elisabeth Schlegl, versjon 5.05, 18.\
293     juli 2015,
294     \texttt{\url{https://tobi.oetiker.ch/lshort/lshort.pdf}}
295 trond 8 \item «The \LaTeX\ Companion», andre utgave, av Frank Mittelbach,
296     Michel Goossens, Johannes Braams, David Carlisle og Chris Rowley
297 trond 6 \item \dots
298     \end{itemize}
299     \end{frame}
300    
301     \part{\LaTeX-dokumenter}
302    
303 trond 3 \begin{frame}
304     \partpage
305     \end{frame}
306    
307 trond 6 \section*{Oversikt for del~2: \LaTeX-dokumenter}
308 trond 3 \begin{frame}%[allowframebreaks]
309 trond 6 \frametitle{Oversikt over del~2: \LaTeX-dokumenter}
310 trond 3 \tableofcontents%[pausesections]
311     \end{frame}
312    
313 trond 6 \section{\LaTeX-dokument}
314 trond 3 \begin{frame}%[allowframebreaks]
315 trond 6 \frametitle{\LaTeX-dokument}
316 trond 3 \pause
317     \begin{itemize}[<+->]
318 trond 6 \item Består av:
319     \begin{itemize}[<+->]
320     \item Preamble
321     \begin{itemize}[<+->]
322     \item Angi dokumentklasse
323     \item Angi pakker
324     \item Angi innstillinger
325     \end{itemize}
326     \item Start av dokumentet
327     \item Innholdsfortegnelse, lister over figurer, tabeller og
328     listinger
329     \item Avsnittsoverskrifter
330     \item Tekst
331     \item Start og stopp av forskjellige miljøer
332     \begin{itemize}
333     \item tabeller, figurer, formler og listinger
334     \end{itemize}
335     \item Referanser (kilder) og stikkordsregister
336     \item Stopp av dokumentet
337     \end{itemize}
338 trond 3 \end{itemize}
339     \end{frame}
340    
341 trond 6 \section{Kort eksempel}
342     \begin{frame}[fragile]%[allowframebreaks]
343     \frametitle{Kort eksempel}
344     \pause
345     \begin{verbatim}
346     \documentclass[a4paper,12pt]{article} % -*- coding: utf-8 -*-
347    
348     \usepackage[utf8]{inputenc}
349     \usepackage[T1]{fontenc}
350     \usepackage[norsk]{babel}
351    
352     \title{\textbf{Tittel}}
353     \author{Forfatter}
354     \date{20.\ mars 2011}
355    
356     \begin{document}
357     \maketitle
358    
359     Hei på deg, din gamle sei.
360     \end{document}
361     \end{verbatim}
362     \end{frame}
363    
364     \section{Kompilering}
365 trond 3 \begin{frame}%[allowframebreaks]
366 trond 6 \frametitle{Kompilering}
367 trond 3 \pause
368     \begin{itemize}[<+->]
369 trond 6 \item All tekst lagres vanligvis i \texttt{.tex}-filer
370     \item \texttt{.tex}-filene må kompileres:
371     \begin{itemize}[<+->]
372     \item \texttt{tex filnavn.tex} forventer \TeX-kode og produserer
373     en \texttt{.dvi}-fil
374     \item \texttt{.dvi}-filer kan:
375     \begin{itemize}
376     \item forhåndsvises med \texttt{xdvi}, \TeX works og andre
377     verktøy
378     \item konverteres til en \texttt{.ps}-fil med \texttt{dvips
379     filnavn.dvi}
380     \item (\texttt{.ps}-filer var mer vanlig før)
381     \item dekodes med \texttt{dvitype}
382     \end{itemize}
383     \item \texttt{pdftex filnavn.tex} forventer \TeX-kode og
384     produserer en \texttt{.pdf}-fil
385     \item \texttt{latex filnavn.tex} forventer \LaTeX-kode og
386     produserer en \texttt{.dvi}-fil
387     \item \texttt{pdflatex filnavn.tex} forventer \LaTeX-kode og
388     produserer en \texttt{.pdf}-fil
389     \end{itemize}
390     \item PDF-produksjon er normen i dag, bare se på alle «papers» i
391     \texttt{\url{http://arxiv.org/}}
392     \item GNU~Emacs med AUC\TeX, \TeX works, osv., forenkler arbeidet
393 trond 3 \end{itemize}
394     \end{frame}
395    
396 trond 6 \part{Matematikk i \LaTeX}
397    
398     \begin{frame}
399     \partpage
400     \end{frame}
401    
402     \section*{Oversikt for del~3: Matematikk i \LaTeX}
403 trond 3 \begin{frame}%[allowframebreaks]
404 trond 6 \frametitle{Oversikt over del~3: Matematikk i \LaTeX}
405     \tableofcontents%[pausesections]
406     \end{frame}
407    
408     \section{Formler i setninger}
409     \begin{frame}%[allowframebreaks]
410     \frametitle{Formler i setninger}
411 trond 3 \pause
412     \begin{itemize}[<+->]
413 trond 8 \item \texttt{\textbackslash dots\textbackslash\ vi får dette,
414 trond 6 \textbackslash(a+b=c\textbackslash), som ligner på dette
415     \textbackslash dots}
416 trond 8 \item \dots\ vi får dette, \(a+b=c\), som ligner på dette \dots
417 trond 3 \end{itemize}
418     \end{frame}
419    
420 trond 6 \section{Formler som egne avsnitt}
421     \begin{frame}[fragile]%[allowframebreaks]
422     \frametitle{Formler som egne avsnitt}
423     \pause
424     \begin{itemize}[<+->]
425     \item To muligheter:
426     \begin{itemize}[<+->]
427     \item \texttt{\textbackslash[a+b=c\textbackslash]}
428     \item
429     \begin{verbatim}
430     \begin{equation*}
431     a+b=c
432     \end{equation*}
433     \end{verbatim}
434     \end{itemize}
435     \item Resultatene:
436     \begin{itemize}[<+->]
437     \item \[a+b=c\]
438     \item
439     \begin{equation*}
440     a+b=c
441     \end{equation*}
442     \end{itemize}
443     \item Ingen stor forskjell
444     \end{itemize}
445     \end{frame}
446    
447     \section{Formler med nummering som egne avsnitt}
448     \begin{frame}[fragile]%[allowframebreaks]
449     \frametitle{Formler med nummering som egne avsnitt}
450     \pause
451     \begin{itemize}[<+->]
452     \item
453     \begin{verbatim}
454     \begin{equation}
455     a+b=c
456     \end{equation}
457     \end{verbatim}
458     \item Nummerering plasseres ved høyre marg
459     \begin{equation}
460     a+b=c
461     \end{equation}
462     \item Bruk av merkelapp er også mulig
463     \item
464     \begin{verbatim}
465     \begin{equation}
466     \label{eq:merkelapp}
467     a+b=c
468     \end{equation}
469     \end{verbatim}
470     \item Du kan referere til formelnummeret med \texttt{\textbackslash
471     ref\{eq:merkelapp\}} og sidenummeret med \texttt{\textbackslash
472     pageref\{eq:merkelapp\}}
473     \end{itemize}
474     \end{frame}
475    
476     \section{Inntasting av formler}
477     \begin{frame}%[allowframebreaks]
478     \frametitle{Inntasting av formler}
479     \pause
480     \begin{itemize}[<+->]
481 trond 8 \item Bokstaver og de fleste tegn kan tastes direkte inn
482 trond 6 \item Enkelte tegn må angis med kommandoer
483     \begin{itemize}[<+->]
484     \item \texttt{\textbackslash ge}, \(\ge\)
485     \item \texttt{\textbackslash le}, \(\le\)
486     \item \texttt{\textbackslash equiv}, \(\equiv\)
487     \item \texttt{\textbackslash approx}, \(\approx\)
488     \end{itemize}
489     \item Se tabellene i
490     «\href{https://tobi.oetiker.ch/lshort/lshort.pdf}{The Not So Short
491     Introduction to \LaTeXe}»
492 trond 8 \item Sinus, cosinus, tangens, ln, log, osv., har egne kommandoer
493 trond 6 \begin{itemize}[<+->]
494     \item \texttt{\textbackslash sin(x)}, \(\sin(x)\);
495     \texttt{\textbackslash cos(x)}, \(\cos(x)\)
496     \end{itemize}
497     \item Se nøye etter forskjellene over og under:
498     \begin{itemize}[<+->]
499     \item \texttt{sin(x)}, \(sin(x)\); \texttt{cos(x)}, \(cos(x)\)
500     \end{itemize}
501 trond 8 \item Komma brukes for lister:
502     \begin{itemize}[<+->]
503     \item \texttt{a,b,c,d}: \(a,b,c,d\)
504     \item \texttt{1,25}: \(1,25\)
505     \item \texttt{1\{,\}25}: \(1{,}25\) \(\gets\) husk
506     \texttt{\{,\}} for norsk komma i tall
507     \end{itemize}
508 trond 6 \end{itemize}
509     \end{frame}
510    
511     \begin{frame}%[allowframebreaks]
512     \frametitle{Inntasting av formler}
513     \pause
514 trond 8 \begin{multicols}{2}
515 trond 6 \begin{itemize}[<+->]
516     \item Hevet tekst
517     \begin{itemize}[<+->]
518     \item \texttt{x\textasciicircum3}
519     \begin{itemize}[<+->]
520     \item \(x^3\)
521     \end{itemize}
522     \item \texttt{x\textasciicircum33}
523     \begin{itemize}[<+->]
524     \item \(x^33\)
525     \end{itemize}
526     \item \texttt{x\textasciicircum\{33\}}
527     \begin{itemize}[<+->]
528     \item \(x^{33}\)
529     \end{itemize}
530     \end{itemize}
531     \item Senket tekst
532     \begin{itemize}[<+->]
533     \item \texttt{x\_3}
534     \begin{itemize}[<+->]
535     \item \(x_3\)
536     \end{itemize}
537     \item \texttt{x\_33}
538     \begin{itemize}[<+->]
539     \item \(x_33\)
540     \end{itemize}
541     \item \texttt{x\_\{33\}}
542     \begin{itemize}[<+->]
543     \item \(x_{33}\)
544     \end{itemize}
545     \end{itemize}
546 trond 8 \end{itemize}
547     \end{multicols}
548     \begin{itemize}[<+->]
549 trond 6 \item Husk å bruke gruppering med \texttt{\{} og \texttt{\}} ved mer
550     enn ett tegn
551     \end{itemize}
552     \end{frame}
553    
554     \section{Multiplikasjon}
555     \begin{frame}%[allowframebreaks]
556     \frametitle{Multiplikasjon}
557     \pause
558 trond 8 \begin{multicols}{3}
559 trond 6 \begin{itemize}[<+->]
560     \item Med parentes
561     \begin{itemize}[<+->]
562     \item \texttt{(a(b))}
563     \item Textstyle: \((a(b))\)
564     \item Displaystyle: \[(a(b))\]
565     \end{itemize}
566 trond 8 % \end{itemize}
567     \columnbreak
568     % \begin{itemize}[<+->]
569 trond 6 \item Med \texttt{\textbackslash cdot}
570     \begin{itemize}[<+->]
571     \item \texttt{a\textbackslash cdot\ b}
572     \item Textstyle: \(a\cdot b\)
573     \item Displaystyle: \[a\cdot b\]
574     \end{itemize}
575 trond 8 % \end{itemize}
576     \columnbreak
577     % \begin{itemize}[<+->]
578 trond 6 \item Med \texttt{\textbackslash times}
579     \begin{itemize}[<+->]
580     \item \texttt{a\textbackslash times\ b}
581     \item Textstyle: \(a\times b\)
582     \item Displaystyle: \[a\times b\]
583     \end{itemize}
584     \end{itemize}
585 trond 8 \end{multicols}
586 trond 6 \end{frame}
587    
588     \section{Brøk}
589     \begin{frame}%[allowframebreaks]
590     \frametitle{Brøk}
591     \pause
592     \begin{itemize}[<+->]
593     \item \texttt{\textbackslash frac\{1\}\{2\}}
594     \item Textstyle: \(\frac{1}{2}\)
595 trond 8 \item Textstyle ser bedre ut med \texttt{1/2}, altså \(1/2\)
596 trond 6 \item Displaystyle: \[\frac{1}{2}\]
597     \end{itemize}
598     \end{frame}
599    
600     \section{Røtter}
601     \begin{frame}%[allowframebreaks]
602     \frametitle{Røtter}
603     \pause
604     \begin{itemize}[<+->]
605     \item Kvadratrot
606     \begin{itemize}[<+->]
607     \item \texttt{\textbackslash sqrt2}
608     \begin{itemize}[<+->]
609     \item Textstyle: \(\sqrt2\)
610     \item Displaystyle: \[\sqrt2\]
611     \end{itemize}
612     \item \texttt{\textbackslash sqrt\{a+b\}}
613     \begin{itemize}[<+->]
614     \item Textstyle: \(\sqrt{a+b}\)
615     \item Displaystyle: \[\sqrt{a+b}\]
616     \end{itemize}
617     \end{itemize}
618     \item N-te rot
619     \begin{itemize}[<+->]
620     \item \texttt{\textbackslash sqrt[3]\{a+b\}}
621     \begin{itemize}[<+->]
622     \item Textstyle: \(\sqrt[3]{a+b}\)
623     \item Displaystyle: \[\sqrt[3]{a+b}\]
624     \end{itemize}
625     \end{itemize}
626     \end{itemize}
627     \end{frame}
628    
629     \section{Integraler}
630     \begin{frame}%[allowframebreaks]
631     \frametitle{Integraler}
632     \pause
633     \begin{itemize}[<+->]
634     \item Ubestemt integral
635     \begin{itemize}[<+->]
636     \item \texttt{\textbackslash int x\textasciicircum
637     2\textbackslash,\textbackslash mathrm\{d\}x}
638     \item Textstyle: \(\int x^2\,\mathrm{d}x\)
639     \item Displaystyle: \[\int x^2\,\mathrm{d}x\]
640     \end{itemize}
641     \end{itemize}
642     \end{frame}
643    
644     \begin{frame}%[allowframebreaks]
645     \frametitle{Integraler}
646     \pause
647     \begin{itemize}[<+->]
648     \item Bestemt integral
649     \begin{itemize}[<+->]
650     \item \texttt{\textbackslash int\_0\textasciicircum3x\textasciicircum
651     2\textbackslash,\textbackslash mathrm\{d\}x}
652     \item Textstyle: \(\int_0^3x^2\,\mathrm{d}x\)
653     \item Displaystyle: \[\int_0^3x^2\,\mathrm{d}x\]
654     \end{itemize}
655     \item Alternativ formattering av bestemt integral
656     \begin{itemize}[<+->]
657     \item \texttt{\textbackslash int\textbackslash
658     limits\_0\textasciicircum3x\textasciicircum
659     2\textbackslash,\textbackslash mathrm\{d\}x}
660     \item Textstyle: \(\int\limits_0^3x^2\,\mathrm{d}x\)
661     \item Displaystyle: \[\int\limits_0^3x^2\,\mathrm{d}x\]
662     \end{itemize}
663     \end{itemize}
664     \end{frame}
665    
666     \section{Derivasjon}
667     \begin{frame}%[allowframebreaks]
668     \frametitle{Derivasjon}
669     \pause
670     \begin{itemize}[<+->]
671     \item Derivasjon
672     \begin{itemize}[<+->]
673     \item \texttt{\textbackslash frac\{\textbackslash
674     mathrm\{d\}\}\{\textbackslash mathrm\{d\}x\}\textbackslash
675     left(\textbackslash frac\{1\}\{x\}\textbackslash right)}
676     \item Textstyle:
677     \(\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(\frac{1}{x}\right)\)
678     \item
679     Displaystyle: \[\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(\frac{1}{x}\right)\]
680     \end{itemize}
681 trond 8 \item Partiellderiverte
682 trond 6 \begin{itemize}[<+->]
683 trond 8 \item \texttt{f(x,y)=xe\textasciicircum y\textbackslash
684     qquad\textbackslash frac\{\textbackslash partial
685     f\}\{\textbackslash partial x\}=1\textbackslash cdot
686     x\textasciicircum\{1-1\}\textbackslash cdot e\textasciicircum
687     y=e\textasciicircum y\textbackslash qquad\textbackslash
688     frac\{\textbackslash partial f\}\{\textbackslash partial
689     y\}=x\textbackslash cdot e\textasciicircum y}
690     \item Textstyle: \(f(x,y)=xe^y\qquad\frac{\partial f}{\partial
691     x}=1\cdot x^{1-1}\cdot e^y=e^y\qquad\frac{\partial f}{\partial
692     y}=x\cdot e^y\)
693     \item Displaystyle: \[f(x,y)=xe^y\qquad\frac{\partial f}{\partial
694     x}=1\cdot x^{1-1}\cdot e^y=e^y\qquad\frac{\partial f}{\partial
695     y}=x\cdot e^y\]
696 trond 6 \end{itemize}
697     \end{itemize}
698     \end{frame}
699    
700     \section{Summasjon og produkter}
701     \begin{frame}%[allowframebreaks]
702     \frametitle{Summasjon og produkter}
703     \pause
704     \begin{itemize}[<+->]
705     \item Summasjon
706     \begin{itemize}[<+->]
707     \item \texttt{\textbackslash sum\_\{i=0\}\textasciicircum\{10\}x\_i}
708     \item Textstyle: \(\sum_{i=0}^{10}x_i\)
709     \item Displaystyle: \[\sum_{i=0}^{10}x_i\]
710     \end{itemize}
711     \item Produkter
712     \begin{itemize}[<+->]
713     \item \texttt{\textbackslash prod\_\{i=0\}\textasciicircum\{10\}x\_i}
714     \item Textstyle: \(\prod_{i=0}^{10}x_i\)
715     \item Displaystyle: \[\prod_{i=0}^{10}x_i\]
716     \end{itemize}
717     \end{itemize}
718     \end{frame}
719    
720     \section{Vise utregninger}
721     \begin{frame}[fragile]%[allowframebreaks]
722     \frametitle{Vise utregninger}
723     \pause
724     \begin{itemize}[<+->]
725     \item
726     \begin{verbatim}
727     \begin{align*} % eller \begin{align}
728     a&=2\\
729     b&=3\\
730     x&=a+b\\
731     &=2+3\\
732     &=\underline{\underline{5}}
733     \end{align*} % eller \end{align}
734     \end{verbatim}
735     \item Resultat:
736     \begin{align*} % eller \begin{align}
737     a&=2\\
738     b&=3\\
739     x&=a+b\\
740     &=2+3\\
741     &=\underline{\underline{5}}
742     \end{align*} % eller \end{align}
743     \end{itemize}
744     \end{frame}
745    
746     \section{Diskontinuerlige funksjoner}
747     \begin{frame}[fragile]%[allowframebreaks]
748     \frametitle{Diskontinuerlige funksjoner}
749     \pause
750     \begin{itemize}[<+->]
751     \item
752     \begin{verbatim}
753     f(x)=
754     \begin{cases}
755     0 & x<0\\
756     1 & x=0\\
757     2 & 0<x<3\\
758     \infty & x\ge3
759     \end{cases}
760     \end{verbatim}
761     \item Resultat:
762     \begin{equation*}
763     f(x)=
764     \begin{cases}
765     0 & x<0\\
766     1 & x=0\\
767     2 & 0<x<3\\
768     \infty & x\ge3
769     \end{cases}
770     \end{equation*}
771     \end{itemize}
772     \end{frame}
773    
774     \part{Fronter, \LaTeX\ og matematikk}
775    
776     \begin{frame}
777     \partpage
778     \end{frame}
779    
780     \section*{Oversikt for del~4: Fronter, \LaTeX\ og matematikk}
781     \begin{frame}%[allowframebreaks]
782     \frametitle{Oversikt over del~4: Fronter, \LaTeX\ og matematikk}
783     \tableofcontents%[pausesections]
784     \end{frame}
785    
786     \section{Forenklinger i Fronter}
787     \begin{frame}[fragile]%[allowframebreaks]
788     \frametitle{Forenklinger i Fronter}
789     \pause
790     \begin{itemize}[<+->]
791     \item Fronter forenkler bruken av \LaTeX
792     \item Formler settes inn i noe à la:
793     \begin{verbatim}
794     \documentclass{article}
795     \usepackage[utf8]{inputenc}\usepackage[T1]{fontenc}
796    
797     \begin{document}
798     \(
799     % Her havner hver formel, hver gang
800     \)
801 trond 3 \end{document}
802 trond 6 \end{verbatim}
803     \item Vi er midt i en setning, klar til å formattere formelen vår
804     som en del av setningen
805     \item Vi må angi \texttt{\textbackslash displaystyle} for å
806     forstørre resultatet
807     \end{itemize}
808     \end{frame}
809 trond 3
810 trond 6 \section{Forviklinger i Fronter}
811     \begin{frame}%[allowframebreaks]
812     \frametitle{Forviklinger i Fronter}
813     \pause
814     \begin{itemize}[<+->]
815     \item Fronter tillater bare standard \LaTeX-symboler
816 trond 8 \item Formeleditoren blinker for hvert eneste tastetrykk, også for
817     piltastene
818     \item «Fronterdokumenter» må åpnes i samme vindu/fane, ellers vises
819     ikke matematikken skikkelig
820 trond 6 \item La oss «lobbe» for \texttt{\textbackslash
821     usepackage\{amsmath\}} og \texttt{\textbackslash
822     usepackage\{amssymb\}}
823     \end{itemize}
824     \end{frame}
825    
826     \end{document}
827    
828 trond 3 Local Variables:
829     TeX-PDF-mode:t
830     End:

Properties

Name Value
svn:eol-style native
svn:keywords Ximalas=%H Author Date HeadURL Header Id Revision
svn:mime-type text/plain

svn@ximalas.info
ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.2.1