/[livstidsfanger]/trunk/livstidsfanger.c
ViewVC logotype

Annotation of /trunk/livstidsfanger.c

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log


Revision 13 - (hide annotations) (download)
2014-11-09T15:15:31Z (8 years ago) by trond
Content type: text/plain
File size: 6744 byte(s)
Det er bedre å referere til 2001-versjonen.

1 trond 13 // Programmet bruker ISO C 2011 (ISO/IEC 9899:2011) og Pthreads (IEEE Std 1003.1c-2001). -*- coding: utf-8 -*-
2 trond 6 // Løsning programmert av Trond Endrestøl <Trond.Endrestol@ximalas.info>, 2014-11-06.
3 trond 3
4     // $Ximalas$
5    
6 trond 12 #if __STDC_VERSION__ < 199901L
7     #error det er tvilsomt om du får kompilert denne kildekoden med så gammel C-kompilator
8     #endif
9    
10 trond 3 #include <errno.h>
11     #include <pthread.h>
12     #include <signal.h>
13 trond 5 #include <stdbool.h>
14 trond 3 #include <stdio.h>
15     #include <stdlib.h>
16     #include <string.h>
17 trond 9 #include <time.h>
18 trond 3 #include <unistd.h>
19    
20     #if __STDC_VERSION__ >= 201112L
21     #include <stdnoreturn.h>
22     #else
23 trond 4 #define noreturn
24 trond 3 #endif
25    
26     #define ANTALL_LIVSTIDSFANGER 19U
27    
28     static unsigned antallBesok[ANTALL_LIVSTIDSFANGER];
29    
30     static size_t tellendeLivstidsfange;
31     static unsigned antallLivstidsfanger;
32    
33     static pthread_mutex_t mutex = PTHREAD_MUTEX_INITIALIZER;
34     static pthread_cond_t cond = PTHREAD_COND_INITIALIZER;
35 trond 5 static bool brytere[2U];
36 trond 3
37     noreturn void *livstidsfange(void *arg);
38     void visResultater(void);
39     void signalhandler(int sig);
40    
41 trond 4 noreturn int main(int argc, char **argv)
42 trond 3 {
43     size_t i;
44 trond 4 pthread_t tid = pthread_self();
45 trond 3
46 trond 12 if (argc >= 0) { // Bare for å få clang til å ti stille.
47     atexit(visResultater);
48     signal(SIGINT, signalhandler);
49     } // if
50 trond 3
51 trond 9 #ifdef __FreeBSD__
52 trond 3 srandomdev();
53 trond 9 #else
54     srandom((unsigned int)time(NULL));
55     #endif
56 trond 3
57     memset((void *)&antallBesok, 0, sizeof(antallBesok));
58     brytere[0] = random() & 1;
59     brytere[1] = random() & 1;
60    
61     tellendeLivstidsfange = random() % ANTALL_LIVSTIDSFANGER;
62    
63 trond 7 printf("bryter %u er i utgangspunktet vippet %s\n", 1U, brytere[0] == true ? "opp" : "ned");
64     printf("bryter %u er i utgangspunktet vippet %s\n", 2U, brytere[1] == true ? "opp" : "ned");
65     printf("livstidsfange %zu er utpekt som den tellende livstidsfange\n\n", tellendeLivstidsfange + 1);
66    
67 trond 3 puts("maintråden venter på å få låst mutex");
68     pthread_mutex_lock(&mutex);
69     puts("mutex er låst av maintråden");
70    
71     for (i = 0; i < ANTALL_LIVSTIDSFANGER; i++) {
72     printf("maintråden oppretter livstidsfange %2zu\n", i + 1);
73    
74 trond 4 if ( (errno = pthread_create(&tid, NULL, livstidsfange, (void *)i)) != 0) {
75 trond 11 fflush(stdout);
76 trond 3 fprintf(stderr,
77     "%s: pthread_create(&tid, NULL, livstidsfange, (void *)%2zu) = %s (%d)\n",
78     argv[0], i, strerror(errno), errno);
79 trond 11 fflush(stderr);
80 trond 10 _exit(1);
81 trond 3 } // if
82     } // for
83    
84     // maintråden påtar seg rolla som fengselsdirektøren.
85     while (1) {
86     puts("fengselsdirektøren låser opp mutex");
87     pthread_mutex_unlock(&mutex);
88     puts("mutex er låst opp av fengselsdirektøren");
89    
90     puts("fengselsdirektøren signalerer livstidsfangene");
91     pthread_cond_signal(&cond);
92     puts("signal er sendt fra fengselsdirektøren");
93    
94     puts("fengselsdirektøren venter på å få låst mutex");
95     pthread_mutex_lock(&mutex);
96     puts("mutex er låst av fengselsdirektøren");
97     } // while
98     } // main()
99    
100     noreturn void *livstidsfange(void *arg)
101     {
102     size_t i = (size_t)arg;
103    
104 trond 5 bool harVippetBryter1 = false;
105     bool bryter1HarVartOppe = false;
106 trond 3
107 trond 5 bool forrigeGangErGyldig = false;
108     bool forrigeGang = false;
109 trond 3
110     // Den tellende livstidsfangen kan allerede nå telle seg selv.
111     if (i == tellendeLivstidsfange) {
112     antallLivstidsfanger++;
113     } // if
114    
115     while (1) {
116     // Vente på tur.
117     printf("livstidsfange %2zu venter på å få låst mutex\n", i + 1);
118     pthread_mutex_lock(&mutex);
119     printf("livstidsfange %2zu har låst mutex\n", i + 1);
120    
121     printf("livstidsfange %2zu venter på signal fra fengselsdirektøren\n", i + 1);
122     pthread_cond_wait(&cond, &mutex);
123     printf("livstidsfange %2zu har fått signal fra fengselsdirektøren og har låst mutex\n", i + 1);
124    
125     // Utføre selve simuleringen ved å sjekke brytere, m.m.
126     antallBesok[i]++;
127 trond 7 printf("livstidsfange %2zu har besøkt rommet %u gang%s\n", i + 1, antallBesok[i], antallBesok[i] == 1 ? "" : "er");
128 trond 3
129     if (i == tellendeLivstidsfange) {
130 trond 5 if (brytere[0] == false) {
131 trond 3 printf("livstidsfange %2zu ser at bryter 1 er nede og vipper opp bryter 1\n", i + 1);
132 trond 5 brytere[0] = true;
133 trond 3 } // if
134     else {
135     brytere[0] = !brytere[0];
136 trond 8 printf("livstidsfange %2zu vipper %s bryter 1\n", i + 1, brytere[0] == true ? "opp" : "ned");
137 trond 3
138 trond 5 if (forrigeGangErGyldig == true && forrigeGang == false) {
139 trond 3 antallLivstidsfanger++;
140     printf("livstidsfange %2zu har talt opp %u livstidsfanger\n", i + 1, antallLivstidsfanger);
141    
142     if (antallLivstidsfanger == ANTALL_LIVSTIDSFANGER) {
143     printf("livstidsfange %2zu avslutter simuleringen\n", i + 1);
144     exit(0);
145     } // if
146 trond 4 } // if
147 trond 3
148 trond 5 forrigeGangErGyldig = true;
149 trond 3 forrigeGang = brytere[0];
150     } // else
151     } // if
152     else { // Vanlig livstidsfange.
153 trond 5 if (brytere[0] == true) {
154     printf("livstidsfange %2zu ser at bryter 1 er oppe, mens bryter 2 er %s\n", i + 1, brytere[1] == true ? "oppe" : "nede");
155     bryter1HarVartOppe = true;
156 trond 3
157     brytere[1] = !brytere[1];
158 trond 5 printf("livstidsfange %2zu vipper %s bryter 2\n", i + 1, brytere[1] == true ? "opp" : "ned");
159 trond 3 } // if
160     else {
161 trond 5 printf("livstidsfange %2zu ser at bryter 1 er nede, mens bryter 2 er %s\n", i + 1, brytere[1] == true ? "oppe" : "nede");
162 trond 3
163 trond 5 if (harVippetBryter1 == false && bryter1HarVartOppe == true) {
164 trond 3 brytere[0] = !brytere[0];
165 trond 5 printf("livstidsfange %2zu vipper %s bryter 1\n", i + 1, brytere[0] == true ? "opp" : "ned");
166 trond 3
167 trond 5 harVippetBryter1 = true;
168 trond 4 } // if
169 trond 3 else {
170     brytere[1] = !brytere[1];
171 trond 5 printf("livstidsfange %2zu vipper %s bryter 2\n", i + 1, brytere[1] == true ? "opp" : "ned");
172 trond 4 } // else
173 trond 3 } // else
174     } // else
175    
176 trond 4 // Tusle ut av rommet.
177 trond 3 printf("livstidsfange %2zu låser opp mutex\n", i + 1);
178     pthread_mutex_unlock(&mutex);
179     printf("livstidsfange %2zu har låst opp mutex\n", i + 1);
180     } // while
181     } // livstidsfange()
182    
183     void visResultater(void)
184     {
185     size_t i;
186    
187     fflush(stderr);
188     fflush(stdout);
189 trond 11
190 trond 7 puts("\nResultater:\n");
191 trond 3
192 trond 7 printf("bryter %u er ved avslutning vippet %s\n", 1U, brytere[0] == true ? "opp" : "ned");
193     printf("bryter %u er ved avslutning vippet %s\n", 2U, brytere[1] == true ? "opp" : "ned");
194     printf("livstidsfange %2zu var den tellende livstidsfangen\n\n", tellendeLivstidsfange + 1);
195 trond 3
196     for (i = 0; i < ANTALL_LIVSTIDSFANGER; i++) {
197 trond 7 printf("livstidsfange %2zu: antall besøk: %u\n", i + 1, antallBesok[i]);
198 trond 3 } // for
199 trond 12 puts("");
200 trond 3
201 trond 12 printf("antall livstidsfanger talt av den tellende livstidsfangen er %u\n", antallLivstidsfanger);
202    
203 trond 3 fflush(stdout);
204     fflush(stdout);
205     } // visResultater()
206    
207     void signalhandler(int sig)
208     {
209     if (sig == SIGINT) {
210 trond 4 exit(1);
211 trond 3 } // if
212     } // signalhandler()
213    
214     // livstidsfanger.c

Properties

Name Value
svn:eol-style native
svn:keywords Ximalas=%H
svn:mime-type text/plain

svn@ximalas.info
ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.3.0-dev