/[livstidsfanger]/trunk/livstidsfanger.c
ViewVC logotype

Annotation of /trunk/livstidsfanger.c

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log


Revision 6 - (hide annotations) (download)
2014-11-07T08:09:43Z (9 years, 7 months ago) by trond
Content type: text/plain
File size: 5799 byte(s)
Det er mer riktig å si at jeg har programmert løsningen som andre har tenkt ut.

1 trond 3 // Programmet bruker ISO C 2011 (ISO/IEC 9899:2011) og Pthreads (IEEE Std 1003.1c-1995). -*- coding: utf-8 -*-
2 trond 6 // Løsning programmert av Trond Endrestøl <Trond.Endrestol@ximalas.info>, 2014-11-06.
3 trond 3
4     // $Ximalas$
5    
6     #include <errno.h>
7     #include <pthread.h>
8     #include <signal.h>
9 trond 5 #include <stdbool.h>
10 trond 3 #include <stdio.h>
11     #include <stdlib.h>
12     #include <string.h>
13     #include <unistd.h>
14    
15     #if __STDC_VERSION__ >= 201112L
16     #include <stdnoreturn.h>
17     #else
18 trond 4 #define noreturn
19 trond 3 #endif
20    
21     #define ANTALL_LIVSTIDSFANGER 19U
22    
23     static unsigned antallBesok[ANTALL_LIVSTIDSFANGER];
24    
25     static size_t tellendeLivstidsfange;
26     static unsigned antallLivstidsfanger;
27    
28     static pthread_mutex_t mutex = PTHREAD_MUTEX_INITIALIZER;
29     static pthread_cond_t cond = PTHREAD_COND_INITIALIZER;
30 trond 5 static bool brytere[2U];
31 trond 3
32     noreturn void *livstidsfange(void *arg);
33     void visResultater(void);
34     void signalhandler(int sig);
35    
36 trond 4 noreturn int main(int argc, char **argv)
37 trond 3 {
38     size_t i;
39 trond 4 pthread_t tid = pthread_self();
40 trond 3
41     atexit(visResultater);
42     signal(SIGINT, signalhandler);
43    
44     srandomdev();
45    
46     memset((void *)&antallBesok, 0, sizeof(antallBesok));
47     brytere[0] = random() & 1;
48     brytere[1] = random() & 1;
49    
50     tellendeLivstidsfange = random() % ANTALL_LIVSTIDSFANGER;
51    
52     puts("maintråden venter på å få låst mutex");
53     pthread_mutex_lock(&mutex);
54     puts("mutex er låst av maintråden");
55    
56     for (i = 0; i < ANTALL_LIVSTIDSFANGER; i++) {
57     printf("maintråden oppretter livstidsfange %2zu\n", i + 1);
58    
59 trond 4 if ( (errno = pthread_create(&tid, NULL, livstidsfange, (void *)i)) != 0) {
60 trond 3 fprintf(stderr,
61     "%s: pthread_create(&tid, NULL, livstidsfange, (void *)%2zu) = %s (%d)\n",
62     argv[0], i, strerror(errno), errno);
63     exit(1);
64     } // if
65     } // for
66    
67     // maintråden påtar seg rolla som fengselsdirektøren.
68     while (1) {
69     puts("fengselsdirektøren låser opp mutex");
70     pthread_mutex_unlock(&mutex);
71     puts("mutex er låst opp av fengselsdirektøren");
72    
73     puts("fengselsdirektøren signalerer livstidsfangene");
74     pthread_cond_signal(&cond);
75     puts("signal er sendt fra fengselsdirektøren");
76    
77     puts("fengselsdirektøren venter på å få låst mutex");
78     pthread_mutex_lock(&mutex);
79     puts("mutex er låst av fengselsdirektøren");
80     } // while
81     } // main()
82    
83     noreturn void *livstidsfange(void *arg)
84     {
85     size_t i = (size_t)arg;
86    
87 trond 5 bool harVippetBryter1 = false;
88     bool bryter1HarVartOppe = false;
89 trond 3
90 trond 5 bool forrigeGangErGyldig = false;
91     bool forrigeGang = false;
92 trond 3
93     // Den tellende livstidsfangen kan allerede nå telle seg selv.
94     if (i == tellendeLivstidsfange) {
95     antallLivstidsfanger++;
96     } // if
97    
98     while (1) {
99     // Vente på tur.
100     printf("livstidsfange %2zu venter på å få låst mutex\n", i + 1);
101     pthread_mutex_lock(&mutex);
102     printf("livstidsfange %2zu har låst mutex\n", i + 1);
103    
104     printf("livstidsfange %2zu venter på signal fra fengselsdirektøren\n", i + 1);
105     pthread_cond_wait(&cond, &mutex);
106     printf("livstidsfange %2zu har fått signal fra fengselsdirektøren og har låst mutex\n", i + 1);
107    
108     // Utføre selve simuleringen ved å sjekke brytere, m.m.
109     antallBesok[i]++;
110     printf("livstidsfange %2zu har besøkt rommet %u ganger\n", i + 1, antallBesok[i]);
111    
112     if (i == tellendeLivstidsfange) {
113 trond 5 if (brytere[0] == false) {
114 trond 3 printf("livstidsfange %2zu ser at bryter 1 er nede og vipper opp bryter 1\n", i + 1);
115 trond 5 brytere[0] = true;
116 trond 3 } // if
117     else {
118     brytere[0] = !brytere[0];
119     printf("livstidsfange %2zu vipper %s bryter 1\n", i + 1, brytere[0] == 1U ? "opp" : "ned");
120    
121 trond 5 if (forrigeGangErGyldig == true && forrigeGang == false) {
122 trond 3 antallLivstidsfanger++;
123     printf("livstidsfange %2zu har talt opp %u livstidsfanger\n", i + 1, antallLivstidsfanger);
124    
125     if (antallLivstidsfanger == ANTALL_LIVSTIDSFANGER) {
126     printf("livstidsfange %2zu avslutter simuleringen\n", i + 1);
127     exit(0);
128     } // if
129 trond 4 } // if
130 trond 3
131 trond 5 forrigeGangErGyldig = true;
132 trond 3 forrigeGang = brytere[0];
133     } // else
134     } // if
135     else { // Vanlig livstidsfange.
136 trond 5 if (brytere[0] == true) {
137     printf("livstidsfange %2zu ser at bryter 1 er oppe, mens bryter 2 er %s\n", i + 1, brytere[1] == true ? "oppe" : "nede");
138     bryter1HarVartOppe = true;
139 trond 3
140     brytere[1] = !brytere[1];
141 trond 5 printf("livstidsfange %2zu vipper %s bryter 2\n", i + 1, brytere[1] == true ? "opp" : "ned");
142 trond 3 } // if
143     else {
144 trond 5 printf("livstidsfange %2zu ser at bryter 1 er nede, mens bryter 2 er %s\n", i + 1, brytere[1] == true ? "oppe" : "nede");
145 trond 3
146 trond 5 if (harVippetBryter1 == false && bryter1HarVartOppe == true) {
147 trond 3 brytere[0] = !brytere[0];
148 trond 5 printf("livstidsfange %2zu vipper %s bryter 1\n", i + 1, brytere[0] == true ? "opp" : "ned");
149 trond 3
150 trond 5 harVippetBryter1 = true;
151 trond 4 } // if
152 trond 3 else {
153     brytere[1] = !brytere[1];
154 trond 5 printf("livstidsfange %2zu vipper %s bryter 2\n", i + 1, brytere[1] == true ? "opp" : "ned");
155 trond 4 } // else
156 trond 3 } // else
157     } // else
158    
159 trond 4 // Tusle ut av rommet.
160 trond 3 printf("livstidsfange %2zu låser opp mutex\n", i + 1);
161     pthread_mutex_unlock(&mutex);
162     printf("livstidsfange %2zu har låst opp mutex\n", i + 1);
163     } // while
164     } // livstidsfange()
165    
166     void visResultater(void)
167     {
168     size_t i;
169    
170     fflush(stderr);
171     fflush(stdout);
172     fflush(stderr);
173     fflush(stdout);
174     puts("");
175    
176     printf("livstidsfange %2zu er den tellende livstidsfangen\n\n", tellendeLivstidsfange + 1);
177    
178     for (i = 0; i < ANTALL_LIVSTIDSFANGER; i++) {
179     printf("livstidsfange %2zu: antall besøk = %u\n", i + 1, antallBesok[i]);
180     } // for
181    
182     fflush(stdout);
183     fflush(stdout);
184     } // visResultater()
185    
186     void signalhandler(int sig)
187     {
188     if (sig == SIGINT) {
189 trond 4 exit(1);
190 trond 3 } // if
191     } // signalhandler()
192    
193     // livstidsfanger.c

Properties

Name Value
svn:eol-style native
svn:keywords Ximalas=%H
svn:mime-type text/plain

svn@ximalas.info
ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.3.0-dev