/[livstidsfanger]/trunk/livstidsfanger.c
ViewVC logotype

Contents of /trunk/livstidsfanger.c

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log


Revision 6 - (show annotations) (download)
2014-11-07T08:09:43Z (9 years, 8 months ago) by trond
Content type: text/plain
File size: 5799 byte(s)
Det er mer riktig å si at jeg har programmert løsningen som andre har tenkt ut.

1 // Programmet bruker ISO C 2011 (ISO/IEC 9899:2011) og Pthreads (IEEE Std 1003.1c-1995). -*- coding: utf-8 -*-
2 // Løsning programmert av Trond Endrestøl <Trond.Endrestol@ximalas.info>, 2014-11-06.
3
4 // $Ximalas$
5
6 #include <errno.h>
7 #include <pthread.h>
8 #include <signal.h>
9 #include <stdbool.h>
10 #include <stdio.h>
11 #include <stdlib.h>
12 #include <string.h>
13 #include <unistd.h>
14
15 #if __STDC_VERSION__ >= 201112L
16 #include <stdnoreturn.h>
17 #else
18 #define noreturn
19 #endif
20
21 #define ANTALL_LIVSTIDSFANGER 19U
22
23 static unsigned antallBesok[ANTALL_LIVSTIDSFANGER];
24
25 static size_t tellendeLivstidsfange;
26 static unsigned antallLivstidsfanger;
27
28 static pthread_mutex_t mutex = PTHREAD_MUTEX_INITIALIZER;
29 static pthread_cond_t cond = PTHREAD_COND_INITIALIZER;
30 static bool brytere[2U];
31
32 noreturn void *livstidsfange(void *arg);
33 void visResultater(void);
34 void signalhandler(int sig);
35
36 noreturn int main(int argc, char **argv)
37 {
38 size_t i;
39 pthread_t tid = pthread_self();
40
41 atexit(visResultater);
42 signal(SIGINT, signalhandler);
43
44 srandomdev();
45
46 memset((void *)&antallBesok, 0, sizeof(antallBesok));
47 brytere[0] = random() & 1;
48 brytere[1] = random() & 1;
49
50 tellendeLivstidsfange = random() % ANTALL_LIVSTIDSFANGER;
51
52 puts("maintråden venter på å få låst mutex");
53 pthread_mutex_lock(&mutex);
54 puts("mutex er låst av maintråden");
55
56 for (i = 0; i < ANTALL_LIVSTIDSFANGER; i++) {
57 printf("maintråden oppretter livstidsfange %2zu\n", i + 1);
58
59 if ( (errno = pthread_create(&tid, NULL, livstidsfange, (void *)i)) != 0) {
60 fprintf(stderr,
61 "%s: pthread_create(&tid, NULL, livstidsfange, (void *)%2zu) = %s (%d)\n",
62 argv[0], i, strerror(errno), errno);
63 exit(1);
64 } // if
65 } // for
66
67 // maintråden påtar seg rolla som fengselsdirektøren.
68 while (1) {
69 puts("fengselsdirektøren låser opp mutex");
70 pthread_mutex_unlock(&mutex);
71 puts("mutex er låst opp av fengselsdirektøren");
72
73 puts("fengselsdirektøren signalerer livstidsfangene");
74 pthread_cond_signal(&cond);
75 puts("signal er sendt fra fengselsdirektøren");
76
77 puts("fengselsdirektøren venter på å få låst mutex");
78 pthread_mutex_lock(&mutex);
79 puts("mutex er låst av fengselsdirektøren");
80 } // while
81 } // main()
82
83 noreturn void *livstidsfange(void *arg)
84 {
85 size_t i = (size_t)arg;
86
87 bool harVippetBryter1 = false;
88 bool bryter1HarVartOppe = false;
89
90 bool forrigeGangErGyldig = false;
91 bool forrigeGang = false;
92
93 // Den tellende livstidsfangen kan allerede nå telle seg selv.
94 if (i == tellendeLivstidsfange) {
95 antallLivstidsfanger++;
96 } // if
97
98 while (1) {
99 // Vente på tur.
100 printf("livstidsfange %2zu venter på å få låst mutex\n", i + 1);
101 pthread_mutex_lock(&mutex);
102 printf("livstidsfange %2zu har låst mutex\n", i + 1);
103
104 printf("livstidsfange %2zu venter på signal fra fengselsdirektøren\n", i + 1);
105 pthread_cond_wait(&cond, &mutex);
106 printf("livstidsfange %2zu har fått signal fra fengselsdirektøren og har låst mutex\n", i + 1);
107
108 // Utføre selve simuleringen ved å sjekke brytere, m.m.
109 antallBesok[i]++;
110 printf("livstidsfange %2zu har besøkt rommet %u ganger\n", i + 1, antallBesok[i]);
111
112 if (i == tellendeLivstidsfange) {
113 if (brytere[0] == false) {
114 printf("livstidsfange %2zu ser at bryter 1 er nede og vipper opp bryter 1\n", i + 1);
115 brytere[0] = true;
116 } // if
117 else {
118 brytere[0] = !brytere[0];
119 printf("livstidsfange %2zu vipper %s bryter 1\n", i + 1, brytere[0] == 1U ? "opp" : "ned");
120
121 if (forrigeGangErGyldig == true && forrigeGang == false) {
122 antallLivstidsfanger++;
123 printf("livstidsfange %2zu har talt opp %u livstidsfanger\n", i + 1, antallLivstidsfanger);
124
125 if (antallLivstidsfanger == ANTALL_LIVSTIDSFANGER) {
126 printf("livstidsfange %2zu avslutter simuleringen\n", i + 1);
127 exit(0);
128 } // if
129 } // if
130
131 forrigeGangErGyldig = true;
132 forrigeGang = brytere[0];
133 } // else
134 } // if
135 else { // Vanlig livstidsfange.
136 if (brytere[0] == true) {
137 printf("livstidsfange %2zu ser at bryter 1 er oppe, mens bryter 2 er %s\n", i + 1, brytere[1] == true ? "oppe" : "nede");
138 bryter1HarVartOppe = true;
139
140 brytere[1] = !brytere[1];
141 printf("livstidsfange %2zu vipper %s bryter 2\n", i + 1, brytere[1] == true ? "opp" : "ned");
142 } // if
143 else {
144 printf("livstidsfange %2zu ser at bryter 1 er nede, mens bryter 2 er %s\n", i + 1, brytere[1] == true ? "oppe" : "nede");
145
146 if (harVippetBryter1 == false && bryter1HarVartOppe == true) {
147 brytere[0] = !brytere[0];
148 printf("livstidsfange %2zu vipper %s bryter 1\n", i + 1, brytere[0] == true ? "opp" : "ned");
149
150 harVippetBryter1 = true;
151 } // if
152 else {
153 brytere[1] = !brytere[1];
154 printf("livstidsfange %2zu vipper %s bryter 2\n", i + 1, brytere[1] == true ? "opp" : "ned");
155 } // else
156 } // else
157 } // else
158
159 // Tusle ut av rommet.
160 printf("livstidsfange %2zu låser opp mutex\n", i + 1);
161 pthread_mutex_unlock(&mutex);
162 printf("livstidsfange %2zu har låst opp mutex\n", i + 1);
163 } // while
164 } // livstidsfange()
165
166 void visResultater(void)
167 {
168 size_t i;
169
170 fflush(stderr);
171 fflush(stdout);
172 fflush(stderr);
173 fflush(stdout);
174 puts("");
175
176 printf("livstidsfange %2zu er den tellende livstidsfangen\n\n", tellendeLivstidsfange + 1);
177
178 for (i = 0; i < ANTALL_LIVSTIDSFANGER; i++) {
179 printf("livstidsfange %2zu: antall besøk = %u\n", i + 1, antallBesok[i]);
180 } // for
181
182 fflush(stdout);
183 fflush(stdout);
184 } // visResultater()
185
186 void signalhandler(int sig)
187 {
188 if (sig == SIGINT) {
189 exit(1);
190 } // if
191 } // signalhandler()
192
193 // livstidsfanger.c

Properties

Name Value
svn:eol-style native
svn:keywords Ximalas=%H
svn:mime-type text/plain

svn@ximalas.info
ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.3.0-dev