/[lynkurs-i-latex]/trunk/lynkurs-i-latex.tex
ViewVC logotype

Contents of /trunk/lynkurs-i-latex.tex

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log


Revision 10 - (show annotations) (download)
2015-08-16T09:01:19Z (8 years, 11 months ago) by trond
Content type: text/plain
File size: 25473 byte(s)
Dytta inn en link til tex.stackexchange.com.
Dytta inn et eksempel med \(\ln x\) og \(ln x\) for å vise forskjellene.
Dytta inn eksempler på kombinasjoner av hevet og senket skrift. Demonstrerer \phantom.
Lettere språkvask.
1 % -*- coding: utf-8 -*-
2 % $Ximalas$
3 %\documentclass{beamer}
4 %\documentclass[handout]{beamer}
5 %\usepackage{pgfpages}
6 %\pgfpagesuselayout{2 on 1}[a4paper,border shrink=5mm]
7 %\pgfpagesuselayout{4 on 1}[a4paper,landscape,border shrink=5mm]
8 %\setbeameroption{show notes} % on second screen}
9
10 \def\jobname{lynkurs-i-latex} % Sett riktig navn på presentasjonen her.
11 \setjobnamebeamerversion{\jobname}
12
13 \usepackage[utf8]{inputenc}
14 \usepackage[T1]{fontenc}
15 \usepackage[norsk]{babel}
16 \usepackage{bookmark}
17 \usepackage{booktabs}
18 \usepackage{fancyvrb}
19 \usepackage{multicol}
20 \usepackage{mflogo}
21 %\usepackage{epstopdf}
22 %\epstopdfsetup{update}
23
24 %\usetheme{AnnArbor}
25 %\usetheme{Boadilla}
26 %\usetheme{boxes}
27 %\usetheme{CambridgeUS}
28 %\usetheme{Antibes}
29 %\usetheme{Bergen}
30 %\usetheme{Berkeley}
31 %\usetheme{Berlin}
32 %\usetheme{Copenhagen}
33 %\usetheme{Darmstadt}
34 %\usetheme{Dresden}
35 %\usetheme{Frankfurt}
36 %\usetheme{Goettingen}
37 %\usetheme{Hannover}
38 %\usetheme{Ilmenau}
39 %\usetheme{JuanLesPins}
40 %\usetheme{Luebeck}
41 \usetheme{Madrid}
42 %\usetheme{Malmoe}
43 %\usetheme{Marburg}
44 %\usetheme{Montpellier}
45 %\usetheme{PaloAlto}
46 %\usetheme{Pittsburgh}
47 %\usetheme{Rochester}
48 %\usetheme{Singapore}
49 %\usetheme{Szeged}
50 %\usetheme{Warsaw}
51
52 \hypersetup{colorlinks,linkcolor=,urlcolor=blue}
53
54 \newcommand{\Alert}[2]{\alert<#1>{#2}}
55 \newcommand{\Textbackslash}{\textbackslash\penalty\exhyphenpenalty}
56 \newcommand{\rfc}[1]{\href{http://tools.ietf.org/html/rfc#1}{RFC~#1}}
57 \newcommand{\prfc}[1]{(\rfc{#1})}
58
59 \title{\textbf{Lynkurs i \LaTeX}}
60 \subtitle{Formattering av matematikk}
61 \author[T.~Endrestøl]{\href{http://fig.ol.no/~trond/}{Trond Endrestøl}}
62 \institute[FSI/IT]{\href{http://fagskolen-innlandet.no/}{Fagskolen Innlandet}, IT-avdelingen}
63 \subject{Formattering av matematikk med LaTeX}
64 \keywords{LaTeX matematikk formler formattering}
65 \date{\today} % eller
66 %\date{15.\ august 2015}
67
68 \begin{document}
69
70 % Jeg dytter like godt inn et bokmerke for forsida.
71 \makeatletter
72 \bookmark[page=\the\c@page,level=1]{Lynkurs i LaTeX}
73 \makeatother
74
75 \begin{frame}
76 \titlepage
77 \end{frame}
78
79 \begin{frame}[allowframebreaks]
80 \frametitle{Foredragets filer}
81 \begin{itemize}
82 \item Filene til foredraget er tilgjengelig gjennom:
83 \begin{itemize}
84 \item Subversion: \texttt{svn co
85 \url{svn://svn.ximalas.info/lynkurs-i-latex}}
86 \item Web:
87 \href{http://svnweb.ximalas.info/lynkurs-i-latex/}{\texttt{svnweb.ximalas.info/lynkurs-i-latex}}
88 \end{itemize}
89 \item
90 \href{http://svnweb.ximalas.info/lynkurs-i-latex/trunk/lynkurs-i-latex.foredrag.pdf?view=co}{\texttt{lynkurs-i-latex.foredrag.pdf}}
91 vises på lerretet
92 \item
93 \href{http://svnweb.ximalas.info/lynkurs-i-latex/trunk/lynkurs-i-latex.handout.pdf?view=co}{\texttt{lynkurs-i-latex.handout.pdf}}
94 er mye bedre for publikum å se på egenhånd
95 \item
96 \href{http://svnweb.ximalas.info/lynkurs-i-latex/trunk/lynkurs-i-latex.handout.2on1.pdf?view=co}{\texttt{lynkurs-i-latex.handout.2on1.pdf}}
97 og
98 \href{http://svnweb.ximalas.info/lynkurs-i-latex/trunk/lynkurs-i-latex.handout.4on1.pdf?view=co}{\texttt{lynkurs-i-latex.handout.4on1.pdf}}
99 er begge velegnet til utskrift
100 \item \texttt{*.169.pdf}-filene er i 16:9-format
101 \item \texttt{*.1610.pdf}-filene er i 16:10-format
102 \framebreak
103 \item Foredraget er mekka ved hjelp av
104 \href{http://www.gnu.org/software/emacs/}{GNU~Emacs},
105 \href{http://www.gnu.org/software/auctex/}{AUC\TeX},
106 \href{http://www.tug.org/applications/pdftex/}{pdf\LaTeX} fra
107 \href{http://miktex.org/}{MiK\TeX},
108 \href{http://www.latex-project.org/}{\LaTeX}-dokumentklassa
109 \href{https://bitbucket.org/rivanvx/beamer/wiki/Home}{beamer},
110 \href{http://subversion.apache.org/}{Subversion},
111 \href{http://tortoisesvn.net/}{TortoiseSVN} og
112 \href{http://get.adobe.com/no/reader/}{Adobe Reader}
113 \item Hovedfila bærer denne identifikasjonen:\\
114 \texttt{\$${}$Ximalas${}$\$}
115 \item Driverfila for denne PDF-fila bærer denne identifikasjonen:\\
116 \svndriverfil
117 \item Copyright \copyright\ 2015 Trond Endrestøl
118 \item Dette verket er lisensiert med:
119 \href{http://creativecommons.org/}{Creative Commons},
120 \href{http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/no/}{Navngivelse-DelPåSammeVilkår
121 3.0 Norge} (CC BY-SA
122 3.0)\hfill\includegraphics[scale=.25]{by-sa.pdf}
123 \end{itemize}
124 \end{frame}
125
126 \section*{Oversikt over hele foredraget}
127 \begin{frame}%[allowframebreaks]
128 \frametitle{Oversikt over hele foredraget}
129 \framesubtitle{Del 1: Historikk}
130 \tableofcontents[part=1]%[pausesections]
131 \end{frame}
132
133 \begin{frame}%[allowframebreaks]
134 \frametitle{Oversikt over hele foredraget}
135 \framesubtitle{Del 2: \LaTeX-dokumenter}
136 \tableofcontents[part=2]%[pausesections]
137 \end{frame}
138
139 \begin{frame}%[allowframebreaks]
140 \frametitle{Oversikt over hele foredraget}
141 \framesubtitle{Del 3: Matematikk i \LaTeX}
142 \tableofcontents[part=3]%[pausesections]
143 \end{frame}
144
145 \begin{frame}%[allowframebreaks]
146 \frametitle{Oversikt over hele foredraget}
147 \framesubtitle{Del 4: Fronter, \LaTeX\ og matematikk}
148 \tableofcontents[part=4]%[pausesections]
149 \end{frame}
150
151 \part{Historikk}
152
153 % Av en eller annen grunn klarer ikke beamer 2013/12/02 3.33 å dytte
154 % den første delen inn blant bokmerkene i PDF-filene. Kanskje kommer
155 % dette av at det er noen frames før den aller første \part-kommandoen.
156 \makeatletter
157 \bookmark[page=\the\c@page,level=1]{Historikk}
158 \makeatother
159
160 \begin{frame}
161 \partpage
162 \end{frame}
163
164 \section*{Oversikt for del~1: Historikk}
165 \begin{frame}%[allowframebreaks]
166 \frametitle{Oversikt over del~1: Historikk}
167 \tableofcontents%[pausesections]
168 \end{frame}
169
170 \section{\TeX\ og \MF}
171 \begin{frame}%[allowframebreaks]
172 \frametitle{\TeX\ og \MF}
173 \pause
174 \begin{itemize}[<+->]
175 \item Donald E. Knuth (1938--)
176 \item Matematiker og informatiker, prof.\ em., Stanford University
177 \item Livs- og flerbindsverket «The Art of Computer Programming»
178 \item Dårlig trykketeknisk kvalitet på 70-tallet
179 \item Første forsøk: \TeX78 og \MF79
180 \begin{itemize}[<+->]
181 \item \TeX\ brukes for å fremstille trykksaker med stor vekt på
182 matematikk
183 \item \MF\ brukes for å beskrive skrifttyper
184 \end{itemize}
185 \item Andre forsøk: \TeX82 og \MF84
186 \begin{itemize}[<+->]
187 \item Mange korreksjoner i ettertid
188 \item \TeX: 1289 feil pr.\ 2010
189 \item \MF: 571 feil pr.\ 2010
190 \item \TeX\ konvergerer til \(\pi\), og er for tiden i versjon
191 \(3{,}14159265\)
192 \item \MF\ konvergerer til \(e\), og er for tiden i versjon
193 \(2{,}7182818\)
194 \end{itemize}
195 \end{itemize}
196 \end{frame}
197
198 \section{\LaTeX}
199 \begin{frame}%[allowframebreaks]
200 \frametitle{\LaTeX}
201 \pause
202 \begin{itemize}[<+->]
203 \item Leslie Lamport (1941--)
204 \item Informatiker, SRI International, senere DEC, Compaq og
205 Microsoft Research
206 \item Ønsket enklere markup og mer automatikk
207 \item \LaTeX, 1984--
208 \item Mange dokumentklasser
209 \begin{itemize}[<+->]
210 \item \texttt{article}, \texttt{book}, \texttt{letter},
211 \texttt{report}, \dots
212 \end{itemize}
213 \item Senere mange medhjelpere
214 \item Mange tillegg:
215 \begin{itemize}[<+->]
216 \item flere dokumentklasser
217 \item andre «pakker»
218 \end{itemize}
219 \item \LaTeX\ brukes ofte innen vitenskap og forskning
220 \end{itemize}
221 \end{frame}
222
223 \section{TUG, DANTE, NTUG}
224 \begin{frame}%[allowframebreaks]
225 \frametitle{TUG, DANTE, NTUG}
226 \pause
227 \begin{itemize}[<+->]
228 \item TUG
229 \begin{itemize}[<+->]
230 \item \TeX\ Users Group
231 \item \texttt{\url{http://tug.org/}}
232 \item Fremmer bruk av \TeX, \MF, \LaTeX, og deres derivater
233 \item Utgir medlemsbladet «TUGboat» tre ganger i året
234 \item Utgir «The Prac\TeX\ Journal»
235 \end{itemize}
236 \item DANTE
237 \begin{itemize}[<+->]
238 \item Deutschsprachige Anwendervereinigung \TeX\ e.V.
239 \item \texttt{\url{http://www.dante.de/}}
240 \item Utgir «Die \TeX nische Komödie»
241 \end{itemize}
242 \item NTUG
243 \begin{itemize}[<+->]
244 \item Nordisk \TeX\ Users Group
245 \item \texttt{\url{http://dag.at.ifi.uio.no/ntug/}}
246 \item Ligger stort sett brakk
247 \item Klarer Fagskolen Innlandet å heve nivået i NTUG?
248 \end{itemize}
249 \end{itemize}
250 \end{frame}
251
252 \section{Programvare}
253 \begin{frame}%[allowframebreaks]
254 \frametitle{Programvare}
255 \pause
256 \begin{itemize}[<+->]
257 \item Finnes for de fleste plattformer
258 \item \TeX\ og venner
259 \begin{itemize}[<+->]
260 \item \TeX\ Live 2015
261 \item Mac\TeX\ 2015
262 \item MiK\TeX\ 2.9
263 \item te\TeX\ \(\gets\) foreldet
264 \item \dots
265 \end{itemize}
266 \item Editorer
267 \begin{itemize}[<+->]
268 \item GNU~Emacs
269 \begin{itemize}[<+->]
270 \item AUC\TeX
271 \end{itemize}
272 \item \TeX works
273 \item vim
274 \item MathType \(\gets\) bare for formler
275 \item \dots
276 \end{itemize}
277 \end{itemize}
278 \end{frame}
279
280 \section{Lærebøker}
281 \begin{frame}%[allowframebreaks]
282 \frametitle{Lærebøker}
283 \pause
284 \begin{itemize}[<+->]
285 \item «Computers \& Typesetting», av Donald Knuth:
286 \begin{itemize}[<+->]
287 \item Vol.\ A «The \TeX book» og Vol.\ B «\TeX: The Program»
288 \item Vol.\ C «The \MF book» og Vol.\ D «\MF: The Program»
289 \item Vol.\ E «Computer Modern Typefaces»
290 \end{itemize}
291 \item «The Not So Short Introduction to \LaTeXe», av Tobias Ötiker,
292 Hubert Partl, Irene Hyna og Elisabeth Schlegl, versjon 5.05, 18.\
293 juli 2015,
294 \texttt{\url{https://tobi.oetiker.ch/lshort/lshort.pdf}}
295 \item «The \LaTeX\ Companion», andre utgave, av Frank Mittelbach,
296 Michel Goossens, Johannes Braams, David Carlisle og Chris Rowley
297 \item \texttt{\url{http://tex.stackexchange.com/}}
298 \item \dots
299 \end{itemize}
300 \end{frame}
301
302 \part{\LaTeX-dokumenter}
303
304 \begin{frame}
305 \partpage
306 \end{frame}
307
308 \section*{Oversikt for del~2: \LaTeX-dokumenter}
309 \begin{frame}%[allowframebreaks]
310 \frametitle{Oversikt over del~2: \LaTeX-dokumenter}
311 \tableofcontents%[pausesections]
312 \end{frame}
313
314 \section{\LaTeX-dokument}
315 \begin{frame}%[allowframebreaks]
316 \frametitle{\LaTeX-dokument}
317 \pause
318 \begin{itemize}[<+->]
319 \item Består av:
320 \begin{itemize}[<+->]
321 \item Preamble
322 \begin{itemize}[<+->]
323 \item Angi dokumentklasse
324 \item Angi pakker
325 \item Angi innstillinger
326 \end{itemize}
327 \item Start av dokumentet
328 \item Innholdsfortegnelse, lister over figurer, tabeller og
329 listinger
330 \item Avsnittsoverskrifter
331 \item Tekst
332 \item Start og stopp av forskjellige miljøer
333 \begin{itemize}
334 \item figurer, formler, tabeller og listinger
335 \end{itemize}
336 \item Referanser (kilder) og stikkordregister
337 \item Stopp av dokumentet
338 \end{itemize}
339 \end{itemize}
340 \end{frame}
341
342 \section{Kort eksempel}
343 \begin{frame}[fragile]%[allowframebreaks]
344 \frametitle{Kort eksempel}
345 \pause
346 \begin{verbatim}
347 \documentclass[a4paper,12pt]{article} % -*- coding: utf-8 -*-
348
349 \usepackage[utf8]{inputenc}
350 \usepackage[T1]{fontenc}
351 \usepackage[norsk]{babel}
352
353 \title{\textbf{Tittel}}
354 \author{Forfatter}
355 \date{20.\ mars 2011}
356
357 \begin{document}
358 \maketitle
359
360 Hei på deg, din gamle sei.
361 \end{document}
362 \end{verbatim}
363 \end{frame}
364
365 \section{Kompilering}
366 \begin{frame}%[allowframebreaks]
367 \frametitle{Kompilering}
368 \pause
369 \begin{itemize}[<+->]
370 \item All tekst lagres vanligvis i \texttt{.tex}-filer
371 \item \texttt{.tex}-filene må kompileres:
372 \begin{itemize}[<+->]
373 \item \texttt{tex filnavn.tex} forventer \TeX-kode og produserer
374 en \texttt{.dvi}-fil
375 \item \texttt{.dvi}-filer kan:
376 \begin{itemize}
377 \item forhåndsvises med \texttt{xdvi}, \TeX works og andre
378 verktøy
379 \item konverteres til en \texttt{.ps}-fil med \texttt{dvips
380 filnavn.dvi}
381 \item (\texttt{.ps}-filer var mer vanlig før)
382 \item dekodes med \texttt{dvitype}
383 \end{itemize}
384 \item \texttt{pdftex filnavn.tex} forventer \TeX-kode og
385 produserer en \texttt{.pdf}-fil
386 \item \texttt{latex filnavn.tex} forventer \LaTeX-kode og
387 produserer en \texttt{.dvi}-fil
388 \item \texttt{pdflatex filnavn.tex} forventer \LaTeX-kode og
389 produserer en \texttt{.pdf}-fil
390 \end{itemize}
391 \item PDF-produksjon er normen i dag, bare se på alle «papers» i
392 \texttt{\url{http://arxiv.org/}}
393 \item GNU~Emacs med AUC\TeX, \TeX works, osv., forenkler arbeidet
394 \end{itemize}
395 \end{frame}
396
397 \part{Matematikk i \LaTeX}
398
399 \begin{frame}
400 \partpage
401 \end{frame}
402
403 \section*{Oversikt for del~3: Matematikk i \LaTeX}
404 \begin{frame}%[allowframebreaks]
405 \frametitle{Oversikt over del~3: Matematikk i \LaTeX}
406 \tableofcontents%[pausesections]
407 \end{frame}
408
409 \section{Formler i setninger}
410 \begin{frame}%[allowframebreaks]
411 \frametitle{Formler i setninger}
412 \pause
413 \begin{itemize}[<+->]
414 \item \texttt{\textbackslash dots\textbackslash\ vi får dette,
415 \textbackslash(a+b=c\textbackslash), som ligner på dette
416 \textbackslash dots}
417 \item \dots\ vi får dette, \(a+b=c\), som ligner på dette \dots
418 \end{itemize}
419 \end{frame}
420
421 \section{Formler som egne avsnitt}
422 \begin{frame}[fragile]%[allowframebreaks]
423 \frametitle{Formler som egne avsnitt}
424 \pause
425 \begin{itemize}[<+->]
426 \item To muligheter:
427 \begin{itemize}[<+->]
428 \item \texttt{\textbackslash[a+b=c\textbackslash]}
429 \item
430 \begin{verbatim}
431 \begin{equation*}
432 a+b=c
433 \end{equation*}
434 \end{verbatim}
435 \end{itemize}
436 \item Resultatene:
437 \begin{itemize}[<+->]
438 \item \[a+b=c\]
439 \item
440 \begin{equation*}
441 a+b=c
442 \end{equation*}
443 \end{itemize}
444 \item Ingen stor forskjell
445 \end{itemize}
446 \end{frame}
447
448 \section{Formler med nummering som egne avsnitt}
449 \begin{frame}[fragile]%[allowframebreaks]
450 \frametitle{Formler med nummering som egne avsnitt}
451 \pause
452 \begin{itemize}[<+->]
453 \item
454 \begin{verbatim}
455 \begin{equation}
456 a+b=c
457 \end{equation}
458 \end{verbatim}
459 \item Nummerering plasseres ved høyre marg
460 \begin{equation}
461 a+b=c
462 \end{equation}
463 \item Bruk av merkelapp er også mulig
464 \item
465 \begin{verbatim}
466 \begin{equation}
467 \label{eq:merkelapp}
468 a+b=c
469 \end{equation}
470 \end{verbatim}
471 \item Du kan referere til formelnummeret med \texttt{\textbackslash
472 ref\{eq:merkelapp\}} og sidenummeret med \texttt{\textbackslash
473 pageref\{eq:merkelapp\}}
474 \end{itemize}
475 \end{frame}
476
477 \section{Inntasting av formler}
478 \begin{frame}%[allowframebreaks]
479 \frametitle{Inntasting av formler}
480 \pause
481 \begin{itemize}[<+->]
482 \item Bokstaver og de fleste tegn kan tastes direkte inn
483 \item Enkelte tegn må angis med kommandoer
484 \begin{itemize}[<+->]
485 \item \texttt{\textbackslash ge}, \(\ge\)
486 \item \texttt{\textbackslash le}, \(\le\)
487 \item \texttt{\textbackslash equiv}, \(\equiv\)
488 \item \texttt{\textbackslash approx}, \(\approx\)
489 \end{itemize}
490 \item Se tabellene i
491 «\href{https://tobi.oetiker.ch/lshort/lshort.pdf}{The Not So Short
492 Introduction to \LaTeXe}»
493 \item Sinus, cosinus, tangens, ln, log, osv., har egne kommandoer
494 \begin{itemize}[<+->]
495 \item \texttt{\textbackslash sin(x)}, \(\sin(x)\);
496 \texttt{\textbackslash cos(x)}, \(\cos(x)\);
497 \texttt{\textbackslash ln x}, \(\ln x\)
498 \end{itemize}
499 \item Se nøye etter forskjellene over og under:
500 \begin{itemize}[<+->]
501 \item \texttt{sin(x)}, \(sin(x)\); \texttt{cos(x)}, \(cos(x)\);
502 \texttt{ln x}, \(ln x\)
503 \end{itemize}
504 \item Komma brukes for lister:
505 \begin{itemize}[<+->]
506 \item \texttt{a,b,c,d}: \(a,b,c,d\)
507 \item \texttt{1,25}: \(1,25\)
508 \item \texttt{1\{,\}25}: \(1{,}25\) \(\gets\) husk
509 \texttt{\{,\}} for norsk komma i tall
510 \end{itemize}
511 \end{itemize}
512 \end{frame}
513
514 \begin{frame}%[allowframebreaks]
515 \frametitle{Inntasting av formler}
516 \pause
517 \begin{multicols}{2}
518 \begin{itemize}[<+->]
519 \item Hevet tekst
520 \begin{itemize}[<+->]
521 \item \texttt{x\textasciicircum3}
522 \begin{itemize}[<+->]
523 \item \(x^3\)
524 \end{itemize}
525 \item \texttt{x\textasciicircum33}
526 \begin{itemize}[<+->]
527 \item \(x^33\)
528 \end{itemize}
529 \item \texttt{x\textasciicircum\{33\}}
530 \begin{itemize}[<+->]
531 \item \(x^{33}\)
532 \end{itemize}
533 \end{itemize}
534 \item Senket tekst
535 \begin{itemize}[<+->]
536 \item \texttt{x\_3}
537 \begin{itemize}[<+->]
538 \item \(x_3\)
539 \end{itemize}
540 \item \texttt{x\_33}
541 \begin{itemize}[<+->]
542 \item \(x_33\)
543 \end{itemize}
544 \item \texttt{x\_\{33\}}
545 \begin{itemize}[<+->]
546 \item \(x_{33}\)
547 \end{itemize}
548 \end{itemize}
549 \end{itemize}
550 \end{multicols}
551 \begin{itemize}[<+->]
552 \item Husk å bruke gruppering med \texttt{\{} og \texttt{\}} ved mer
553 enn ett tegn
554 \end{itemize}
555 \end{frame}
556
557 \begin{frame}%[allowframebreaks]
558 \frametitle{Inntasting av formler}
559 \pause
560 \begin{itemize}[<+->]
561 \item Kombinasjoner er mulig
562 \item Den ene rekkefølgen
563 \begin{itemize}[<+->]
564 \item \texttt{x\_0\textasciicircum3}, \(x_0^3\)
565 \end{itemize}
566 \item Den omvendte rekkefølgen
567 \begin{itemize}[<+->]
568 \item \texttt{x\textasciicircum3\_0}, \(x^3_0\)
569 \end{itemize}
570 \item Karbon-14 skrevet slik
571 \begin{itemize}[<+->]
572 \item \texttt{\{\}\_6\textasciicircum\{14\}\textbackslash
573 mathrm\{C\}}, \({}_6^{14}\mathrm{C}\)
574 \end{itemize}
575 \item Karbon-14 skrevet sånn
576 \begin{itemize}[<+->]
577 \item \texttt{\{\}\textasciicircum\{14\}\_6\textbackslash
578 mathrm\{C\}}, \({}^{14}_6\mathrm{C}\)
579 \end{itemize}
580 \item Karbon-14 med bedre resultat
581 \begin{itemize}[<+->]
582 \item \texttt{\{\}\_\{\textbackslash
583 phantom16\}\textasciicircum\{14\}\textbackslash mathrm\{C\}},
584 \({}_{\phantom16}^{14}\mathrm{C}\)
585 \end{itemize}
586 \item Motsatt rekkefølge, men likevel vakkert
587 \begin{itemize}[<+->]
588 \item \texttt{\{\}\textasciicircum\{14\}\_\{\textbackslash
589 phantom16\}\textbackslash mathrm\{C\}},
590 \({}^{14}_{\phantom16}\mathrm{C}\)
591 \end{itemize}
592 \end{itemize}
593 \end{frame}
594
595 \section{Multiplikasjon}
596 \begin{frame}%[allowframebreaks]
597 \frametitle{Multiplikasjon}
598 \pause
599 \begin{multicols}{3}
600 \begin{itemize}[<+->]
601 \item Med parentes
602 \begin{itemize}[<+->]
603 \item \texttt{(a(b))}
604 \item Textstyle: \((a(b))\)
605 \item Displaystyle: \[(a(b))\]
606 \end{itemize}
607 \columnbreak
608 \item Med \texttt{\textbackslash cdot}
609 \begin{itemize}[<+->]
610 \item \texttt{a\textbackslash cdot\ b}
611 \item Textstyle: \(a\cdot b\)
612 \item Displaystyle: \[a\cdot b\]
613 \end{itemize}
614 \columnbreak
615 \item Med \texttt{\textbackslash times}
616 \begin{itemize}[<+->]
617 \item \texttt{a\textbackslash times\ b}
618 \item Textstyle: \(a\times b\)
619 \item Displaystyle: \[a\times b\]
620 \end{itemize}
621 \end{itemize}
622 \end{multicols}
623 \end{frame}
624
625 \section{Brøk}
626 \begin{frame}%[allowframebreaks]
627 \frametitle{Brøk}
628 \pause
629 \begin{itemize}[<+->]
630 \item \texttt{\textbackslash frac\{1\}\{2\}}
631 \item Textstyle: \(\frac{1}{2}\)
632 \item Textstyle ser bedre ut med \texttt{1/2}, altså \(1/2\)
633 \item Displaystyle: \[\frac{1}{2}\]
634 \end{itemize}
635 \end{frame}
636
637 \section{Røtter}
638 \begin{frame}%[allowframebreaks]
639 \frametitle{Røtter}
640 \pause
641 \begin{itemize}[<+->]
642 \item Kvadratrot
643 \begin{itemize}[<+->]
644 \item \texttt{\textbackslash sqrt2}
645 \begin{itemize}[<+->]
646 \item Textstyle: \(\sqrt2\)
647 \item Displaystyle: \[\sqrt2\]
648 \end{itemize}
649 \item \texttt{\textbackslash sqrt\{a+b\}}
650 \begin{itemize}[<+->]
651 \item Textstyle: \(\sqrt{a+b}\)
652 \item Displaystyle: \[\sqrt{a+b}\]
653 \end{itemize}
654 \end{itemize}
655 \item N-te rot
656 \begin{itemize}[<+->]
657 \item \texttt{\textbackslash sqrt[3]\{a+b\}}
658 \begin{itemize}[<+->]
659 \item Textstyle: \(\sqrt[3]{a+b}\)
660 \item Displaystyle: \[\sqrt[3]{a+b}\]
661 \end{itemize}
662 \end{itemize}
663 \end{itemize}
664 \end{frame}
665
666 \section{Integraler}
667 \begin{frame}%[allowframebreaks]
668 \frametitle{Integraler}
669 \pause
670 \begin{itemize}[<+->]
671 \item Ubestemt integral
672 \begin{itemize}[<+->]
673 \item \texttt{\textbackslash int x\textasciicircum
674 2\textbackslash,\textbackslash mathrm\{d\}x}
675 \item Textstyle: \(\int x^2\,\mathrm{d}x\)
676 \item Displaystyle: \[\int x^2\,\mathrm{d}x\]
677 \end{itemize}
678 \end{itemize}
679 \end{frame}
680
681 \begin{frame}%[allowframebreaks]
682 \frametitle{Integraler}
683 \pause
684 \begin{itemize}[<+->]
685 \item Bestemt integral
686 \begin{itemize}[<+->]
687 \item \texttt{\textbackslash int\_0\textasciicircum3x\textasciicircum
688 2\textbackslash,\textbackslash mathrm\{d\}x}
689 \item Textstyle: \(\int_0^3x^2\,\mathrm{d}x\)
690 \item Displaystyle: \[\int_0^3x^2\,\mathrm{d}x\]
691 \end{itemize}
692 \item Alternativ formattering av bestemt integral
693 \begin{itemize}[<+->]
694 \item \texttt{\textbackslash int\textbackslash
695 limits\_0\textasciicircum3x\textasciicircum
696 2\textbackslash,\textbackslash mathrm\{d\}x}
697 \item Textstyle: \(\int\limits_0^3x^2\,\mathrm{d}x\)
698 \item Displaystyle: \[\int\limits_0^3x^2\,\mathrm{d}x\]
699 \end{itemize}
700 \end{itemize}
701 \end{frame}
702
703 \section{Derivasjon}
704 \begin{frame}%[allowframebreaks]
705 \frametitle{Derivasjon}
706 \pause
707 \begin{itemize}[<+->]
708 \item Derivasjon
709 \begin{itemize}[<+->]
710 \item \texttt{\textbackslash frac\{\textbackslash
711 mathrm\{d\}\}\{\textbackslash mathrm\{d\}x\}\textbackslash
712 left(\textbackslash frac\{1\}\{x\}\textbackslash right)}
713 \item Textstyle:
714 \(\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(\frac{1}{x}\right)\)
715 \item
716 Displaystyle: \[\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(\frac{1}{x}\right)\]
717 \end{itemize}
718 \item Partiellderiverte
719 \begin{itemize}[<+->]
720 \item \texttt{f(x,y)=xe\textasciicircum y\textbackslash
721 qquad\textbackslash frac\{\textbackslash partial
722 f\}\{\textbackslash partial x\}=1\textbackslash cdot
723 x\textasciicircum\{1-1\}\textbackslash cdot e\textasciicircum
724 y=e\textasciicircum y\textbackslash qquad\textbackslash
725 frac\{\textbackslash partial f\}\{\textbackslash partial
726 y\}=x\textbackslash cdot e\textasciicircum y}
727 \item Textstyle: \(f(x,y)=xe^y\qquad\frac{\partial f}{\partial
728 x}=1\cdot x^{1-1}\cdot e^y=e^y\qquad\frac{\partial f}{\partial
729 y}=x\cdot e^y\)
730 \item Displaystyle: \[f(x,y)=xe^y\qquad\frac{\partial f}{\partial
731 x}=1\cdot x^{1-1}\cdot e^y=e^y\qquad\frac{\partial f}{\partial
732 y}=x\cdot e^y\]
733 \end{itemize}
734 \end{itemize}
735 \end{frame}
736
737 \section{Summasjon og produkter}
738 \begin{frame}%[allowframebreaks]
739 \frametitle{Summasjon og produkter}
740 \pause
741 \begin{itemize}[<+->]
742 \item Summasjon
743 \begin{itemize}[<+->]
744 \item \texttt{\textbackslash sum\_\{i=0\}\textasciicircum\{10\}x\_i}
745 \item Textstyle: \(\sum_{i=0}^{10}x_i\)
746 \item Displaystyle: \[\sum_{i=0}^{10}x_i\]
747 \end{itemize}
748 \item Produkter
749 \begin{itemize}[<+->]
750 \item \texttt{\textbackslash prod\_\{i=0\}\textasciicircum\{10\}x\_i}
751 \item Textstyle: \(\prod_{i=0}^{10}x_i\)
752 \item Displaystyle: \[\prod_{i=0}^{10}x_i\]
753 \end{itemize}
754 \end{itemize}
755 \end{frame}
756
757 \section{Vise utregninger}
758 \begin{frame}[fragile]%[allowframebreaks]
759 \frametitle{Vise utregninger}
760 \pause
761 \begin{itemize}[<+->]
762 \item
763 \begin{verbatim}
764 \begin{align*} % eller \begin{align}
765 a&=2\\
766 b&=3\\
767 x&=a+b\\
768 &=2+3\\
769 &=\underline{\underline{5}}
770 \end{align*} % eller \end{align}
771 \end{verbatim}
772 \item Resultat:
773 \begin{align*} % eller \begin{align}
774 a&=2\\
775 b&=3\\
776 x&=a+b\\
777 &=2+3\\
778 &=\underline{\underline{5}}
779 \end{align*} % eller \end{align}
780 \end{itemize}
781 \end{frame}
782
783 \section{Diskontinuerlige funksjoner}
784 \begin{frame}[fragile]%[allowframebreaks]
785 \frametitle{Diskontinuerlige funksjoner}
786 \pause
787 \begin{itemize}[<+->]
788 \item
789 \begin{verbatim}
790 f(x)=
791 \begin{cases}
792 0 & x<0\\
793 1 & x=0\\
794 2 & 0<x<3\\
795 \infty & x\ge3
796 \end{cases}
797 \end{verbatim}
798 \item Resultat:
799 \begin{equation*}
800 f(x)=
801 \begin{cases}
802 0 & x<0\\
803 1 & x=0\\
804 2 & 0<x<3\\
805 \infty & x\ge3
806 \end{cases}
807 \end{equation*}
808 \end{itemize}
809 \end{frame}
810
811 \part{Fronter, \LaTeX\ og matematikk}
812
813 \begin{frame}
814 \partpage
815 \end{frame}
816
817 \section*{Oversikt for del~4: Fronter, \LaTeX\ og matematikk}
818 \begin{frame}%[allowframebreaks]
819 \frametitle{Oversikt over del~4: Fronter, \LaTeX\ og matematikk}
820 \tableofcontents%[pausesections]
821 \end{frame}
822
823 \section{Forenklinger i Fronter}
824 \begin{frame}[fragile]%[allowframebreaks]
825 \frametitle{Forenklinger i Fronter}
826 \pause
827 \begin{itemize}[<+->]
828 \item Fronter forenkler bruken av \LaTeX
829 \item Formler settes inn i noe à la:
830 \begin{verbatim}
831 \documentclass{article}
832 \usepackage[utf8]{inputenc}\usepackage[T1]{fontenc}
833
834 \begin{document}
835 \(
836 % Her havner hver formel, hver gang
837 \)
838 \end{document}
839 \end{verbatim}
840 \item Vi er midt i en setning, klar til å formattere formelen vår
841 som en del av setningen
842 \item Vi må angi \texttt{\textbackslash displaystyle} for å
843 forstørre resultatet
844 \end{itemize}
845 \end{frame}
846
847 \section{Forviklinger i Fronter}
848 \begin{frame}%[allowframebreaks]
849 \frametitle{Forviklinger i Fronter}
850 \pause
851 \begin{itemize}[<+->]
852 \item Fronter tillater bare standard \LaTeX-symboler
853 \item Formeleditoren blinker for hvert eneste tastetrykk, også for
854 piltastene
855 \item «Fronterdokumenter» må åpnes i samme vindu/fane, ellers vises
856 ikke matematikken skikkelig
857 \item La oss «lobbe» for \texttt{\textbackslash
858 usepackage\{amsmath\}} og \texttt{\textbackslash
859 usepackage\{amssymb\}}
860 \end{itemize}
861 \end{frame}
862
863 \end{document}
864
865 Local Variables:
866 TeX-PDF-mode:t
867 End:

Properties

Name Value
svn:eol-style native
svn:keywords Ximalas=%H Author Date HeadURL Header Id Revision
svn:mime-type text/plain

svn@ximalas.info
ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.3.0-dev