/[lynkurs-i-latex]/trunk/lynkurs-i-latex.tex
ViewVC logotype

Diff of /trunk/lynkurs-i-latex.tex

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log | View Patch Patch

Revision 17 by trond, 2015-08-17T06:24:40Z Revision 18 by trond, 2015-08-20T13:23:20Z
# Line 1  Line 1 
1  % -*- coding: utf-8 -*-  % -*- coding: utf-8 -*-
2  % $Ximalas$  % $Ximalas$
3  %\documentclass{beamer}  %\documentclass{beamer}
4  %\documentclass[handout]{beamer}  %\documentclass[handout]{beamer}
5  %\usepackage{pgfpages}  %\usepackage{pgfpages}
6  %\pgfpagesuselayout{2 on 1}[a4paper,border shrink=5mm]  %\pgfpagesuselayout{2 on 1}[a4paper,border shrink=5mm]
7  %\pgfpagesuselayout{4 on 1}[a4paper,landscape,border shrink=5mm]  %\pgfpagesuselayout{4 on 1}[a4paper,landscape,border shrink=5mm]
8  %\setbeameroption{show notes} % on second screen}  %\setbeameroption{show notes} % on second screen}
9    
10  \def\jobname{lynkurs-i-latex} % Sett riktig navn på presentasjonen her.  \def\jobname{lynkurs-i-latex} % Sett riktig navn på presentasjonen her.
11  \setjobnamebeamerversion{\jobname}  \setjobnamebeamerversion{\jobname}
12    
13    \usepackage{amsmath}
14    \usepackage{amssymb}
15  \usepackage[utf8]{inputenc}  \usepackage[utf8]{inputenc}
16  \usepackage[T1]{fontenc}  \usepackage[T1]{fontenc}
17  \usepackage[norsk]{babel}  \usepackage[norsk]{babel}
18  \usepackage{bookmark}  \usepackage{bookmark}
19  \usepackage{booktabs}  \usepackage{booktabs}
20  \usepackage{fancyvrb}  \usepackage{fancyvrb}
21  \usepackage{multicol}  \usepackage{multicol}
22  \usepackage{mflogo}  \usepackage{mflogo}
23  %\usepackage{epstopdf}  %\usepackage{epstopdf}
24  %\epstopdfsetup{update}  %\epstopdfsetup{update}
25    
26  %\usetheme{AnnArbor}  %\usetheme{AnnArbor}
27  %\usetheme{Boadilla}  %\usetheme{Boadilla}
28  %\usetheme{boxes}  %\usetheme{boxes}
29  %\usetheme{CambridgeUS}  %\usetheme{CambridgeUS}
# Line 172  Line 174 
174    \frametitle{\TeX\ og \MF}    \frametitle{\TeX\ og \MF}
175    \pause    \pause
176    \begin{itemize}[<+->]    \begin{itemize}[<+->]
177    \item Donald E. Knuth (1938--)    \item Donald E. Knuth (1938--)
178    \item Matematiker og informatiker, prof.\ em., Stanford University    \item Matematiker og informatiker, prof.\ em., Stanford University
179    \item Livs- og flerbindsverket «The Art of Computer Programming»    \item Livs- og flerbindsverket «The Art of Computer Programming»
180    \item Dårlig trykketeknisk kvalitet på 70-tallet    \item Dårlig trykketeknisk kvalitet på 70-tallet
181    \item Første forsøk: \TeX78 og \MF79    \item Første forsøk: \TeX78 og \MF79
182      \begin{itemize}[<+->]      \begin{itemize}[<+->]
183      \item \TeX\ brukes for å fremstille trykksaker med stor vekt på      \item \TeX\ brukes for å fremstille trykksaker med stor vekt på
184        matematikk        matematikk
185      \item \MF\ brukes for å beskrive skrifttyper      \item \MF\ brukes for å beskrive skrifttyper
186      \end{itemize}      \end{itemize}
187    \item Andre forsøk: \TeX82 og \MF84    \item Andre forsøk: \TeX82 og \MF84
188      \begin{itemize}[<+->]      \begin{itemize}[<+->]
189      \item Mange korreksjoner i ettertid      \item Mange korreksjoner og endringer i ettertid
190      \item \TeX: 1289 feil pr.\ 2010      \item \TeX: 1289 feil pr.\ 2010
191      \item \MF: 571 feil pr.\ 2010      \item \MF: 571 feil pr.\ 2010
192      \item \TeX\ konvergerer til \(\pi\), og er for tiden i versjon      \item \TeX\ konvergerer til \(\pi\), og er for tiden i versjon
193        \(3{,}14159265\)        \(3{,}14159265\)
194      \item \MF\ konvergerer til \(e\), og er for tiden i versjon      \item \MF\ konvergerer til \(e\), og er for tiden i versjon
195        \(2{,}7182818\)        \(2{,}7182818\)
196      \end{itemize}      \end{itemize}
197    \end{itemize}    \end{itemize}
198  \end{frame}  \end{frame}
199    
200  \section{\LaTeX}  \section{\LaTeX}
201  \begin{frame}%[allowframebreaks]  \begin{frame}%[allowframebreaks]
202    \frametitle{\LaTeX}    \frametitle{\LaTeX}
203    \pause    \pause
204    \begin{itemize}[<+->]    \begin{itemize}[<+->]
205    \item Leslie Lamport (1941--)    \item Leslie Lamport (1941--)
206    \item Informatiker, SRI International, senere DEC, Compaq og    \item Informatiker, SRI International, senere DEC, Compaq og
207      Microsoft Research      Microsoft Research
208    \item Ønsket enklere markup og mer automatikk    \item Ønsket enklere markup og mer automatikk
209    \item \LaTeX, 1984--    \item \LaTeX\ (1984--)
210      \item \LaTeX~2.09 \(\to\) \LaTeXe\ \(\to\) The \LaTeX3 Project
211    \item Mange dokumentklasser    \item Mange dokumentklasser
212      \begin{itemize}[<+->]      \begin{itemize}[<+->]
213      \item \texttt{article}, \texttt{book}, \texttt{letter},      \item \texttt{article}, \texttt{book}, \texttt{letter},
214        \texttt{report}, \dots        \texttt{report}, \dots
215      \end{itemize}      \end{itemize}
216    \item Senere mange medhjelpere    \item Senere mange medhjelpere
217    \item Mange tillegg:    \item Mange tillegg:
218      \begin{itemize}[<+->]      \begin{itemize}[<+->]
219      \item flere dokumentklasser      \item flere dokumentklasser
220      \item andre «pakker»      \item andre «pakker»
221      \end{itemize}      \end{itemize}
222    \item \LaTeX\ brukes ofte innen vitenskap og forskning    \item \LaTeX\ brukes ofte innen vitenskap og forskning
223    \end{itemize}    \end{itemize}
224  \end{frame}  \end{frame}
225    
226  \section{TUG, DANTE, NTUG}  \section{CTAN, TUG, DANTE, NTUG}
227  \begin{frame}%[allowframebreaks]  \begin{frame}%[allowframebreaks]
228    \frametitle{TUG, DANTE, NTUG}    \frametitle{CTAN, TUG, DANTE, NTUG}
229    \pause    \pause
230    \begin{itemize}[<+->]    \begin{multicols}{2}
   \item TUG  
231      \begin{itemize}[<+->]      \begin{itemize}[<+->]
232      \item \TeX\ Users Group      \item CTAN
233      \item \texttt{\url{http://tug.org/}}        \begin{itemize}[<+->]
234      \item Fremmer bruk av \TeX, \MF, \LaTeX, og deres derivater        \item Comprehensive \TeX\ Archive Network
235      \item Utgir medlemsbladet «TUGboat» tre ganger i året        \item \texttt{\url{http://ctan.org/}}
236      \item Utgir «The Prac\TeX\ Journal»        \item Inneholder 4977 pakker for \TeX/\LaTeX
237          \item Arkivet speiles verden over
238            % \item
239            %   \texttt{ftp://ftp.fagskolen.gjovik.no/pub/tex-archive/}
240            %   var én av speilkopiene
241          \item Fagskolen hadde et slikt speil
242          \item UiB har det nærmeste speilet
243          \item \texttt{\url{http://ctan.uib.no/}} og
244            \texttt{\url{ftp://ctan.uib.no/}}
245          \end{itemize}
246        \item TUG
247          \begin{itemize}[<+->]
248          \item \TeX\ Users Group
249          \item \texttt{\url{http://tug.org/}}
250          \item Fremmer bruk av \TeX, \MF, \LaTeX, og deres derivater
251          \item Utgir medlemsbladet «TUGboat» tre ganger i året
252          \item Utgir «The Prac\TeX\ Journal»
253          \end{itemize}
254        \item DANTE
255          \begin{itemize}[<+->]
256          \item Deutschsprachige Anwendervereinigung \TeX\ e.V.
257          \item \texttt{\url{http://www.dante.de/}}
258          \item Utgir «Die \TeX nische Komödie»
259          \end{itemize}
260        \item NTUG
261          \begin{itemize}[<+->]
262          \item Nordisk \TeX\ Users Group
263          \item \texttt{\url{http://dag.at.ifi.uio.no/ntug/}}
264          \item Ligger stort sett brakk
265          \item Klarer Fagskolen Innlandet å heve nivået i NTUG?
266          \end{itemize}
267      \end{itemize}      \end{itemize}
268    \item DANTE    \end{multicols}
     \begin{itemize}[<+->]  
     \item Deutschsprachige Anwendervereinigung \TeX\ e.V.  
     \item \texttt{\url{http://www.dante.de/}}  
     \item Utgir «Die \TeX nische Komödie»  
     \end{itemize}  
   \item NTUG  
     \begin{itemize}[<+->]  
     \item Nordisk \TeX\ Users Group  
     \item \texttt{\url{http://dag.at.ifi.uio.no/ntug/}}  
     \item Ligger stort sett brakk  
     \item Klarer Fagskolen Innlandet å heve nivået i NTUG?  
     \end{itemize}  
   \end{itemize}  
269  \end{frame}  \end{frame}
270    
271  \section{Programvare}  \section{Programvare}
272  \begin{frame}%[allowframebreaks]  \begin{frame}%[allowframebreaks]
273    \frametitle{Programvare}    \frametitle{Programvare}
274    \pause    \pause
275    \begin{itemize}[<+->]    \begin{itemize}[<+->]
276    \item Finnes for de fleste plattformer    \item Finnes for de fleste plattformer
277    \item \TeX\ og venner    \item \TeX\ og venner
278      \begin{itemize}[<+->]      \begin{itemize}[<+->]
279      \item \TeX\ Live 2015      \item \TeX\ Live 2015
280      \item Mac\TeX\ 2015      \item Mac\TeX\ 2015
281      \item MiK\TeX\ 2.9      \item MiK\TeX\ 2.9
282      \item te\TeX\ \(\gets\) foreldet      \item te\TeX\ \(\gets\) foreldet
283      \item \dots      \item \dots
284      \end{itemize}      \end{itemize}
285    \item Editorer    \item Editorer
286      \begin{itemize}[<+->]      \begin{itemize}[<+->]
287      \item GNU~Emacs      \item GNU~Emacs
288        \begin{itemize}[<+->]        \begin{itemize}[<+->]
289        \item AUC\TeX        \item AUC\TeX
290        \end{itemize}        \end{itemize}
291      \item \TeX works \(\gets\) følger med MiK\TeX      \item \TeX works \(\gets\) følger med MiK\TeX
292      \item vim      \item vim
293      \item MathType \(\gets\) bare for formler      \item MathType \(\gets\) bare for formler via Word
294      \item \dots      \item \dots
295      \end{itemize}      \end{itemize}
296    \end{itemize}    \end{itemize}
297  \end{frame}  \end{frame}
298    
299  \section{Lærebøker}  \section{Lærebøker}
300  \begin{frame}%[allowframebreaks]  \begin{frame}%[allowframebreaks]
301    \frametitle{Lærebøker}    \frametitle{Lærebøker}
302    \pause    \pause
303    \begin{itemize}[<+->]    \begin{itemize}[<+->]
304    \item «Computers \& Typesetting», av Donald Knuth    \item «Computers \& Typesetting», av Donald Knuth
305      \begin{itemize}[<+->]      \begin{itemize}[<+->]
306      \item Vol.\ A «The \TeX book» og Vol.\ B «\TeX: The Program»      \item Vol.\ A «The \TeX book» og Vol.\ B «\TeX: The Program»
307      \item Vol.\ C «The \MF book» og Vol.\ D «\MF: The Program»      \item Vol.\ C «The \MF book» og Vol.\ D «\MF: The Program»
308      \item Vol.\ E «Computer Modern Typefaces»      \item Vol.\ E «Computer Modern Typefaces»
# Line 399  Hei på deg, din gamle sei. Line 418  Hei på deg, din gamle sei.
418  \begin{frame}  \begin{frame}
419    \partpage    \partpage
420  \end{frame}  \end{frame}
421    
422  \section*{Oversikt for del~3: Matematikk i \LaTeX}  \section*{Oversikt for del~3: Matematikk i \LaTeX}
423  \begin{frame}%[allowframebreaks]  \begin{frame}%[allowframebreaks]
424    \frametitle{Oversikt over del~3: Matematikk i \LaTeX}    \frametitle{Oversikt over del~3: Matematikk i \LaTeX}
425      \tableofcontents%[pausesections]      \tableofcontents%[pausesections]
426  \end{frame}  \end{frame}
427    
428  \section{Formler i setninger}  \section{Formler i setninger}
429  \begin{frame}%[allowframebreaks]  \begin{frame}%[allowframebreaks]
430    \frametitle{Formler i setninger}    \frametitle{Formler i setninger}
431    \pause    \pause
432    \begin{itemize}[<+->]    \begin{itemize}[<+->]
433    \item \texttt{\textbackslash dots\textbackslash\ vi får dette,    \item Input:
434        \textbackslash(a+b=c\textbackslash), som ligner på dette      \begin{itemize}[<+->]
435        \textbackslash dots}      \item \texttt{\textbackslash dots\textbackslash\ vi får dette,
436    \item \dots\ vi får dette, \(a+b=c\), som ligner på dette \dots          \alert{\textbackslash(a+b=c\textbackslash)}, som ligner på
437            dette \textbackslash dots}
438        \end{itemize}
439      \item Resultat:
440        \begin{itemize}[<+->]
441        \item \dots\ vi får dette, \alert{\(a+b=c\)},
442          som ligner på dette \dots
443        \end{itemize}
444      \item Merk at:
445        \begin{itemize}[<+->]
446        \item \texttt{\textbackslash(} og \texttt{\textbackslash)} starter
447          og stopper formelen i setningen
448        \item \LaTeX\ setter selv inn nødvendig mellomrom rundt \(+\)
449          og \(=\)
450        \item Variabler blir satt i kursiv
451        \end{itemize}
452    \end{itemize}    \end{itemize}
453  \end{frame}  \end{frame}
454    
455  \section{Formler som egne avsnitt}  \section{Formler som egne avsnitt}
456  \begin{frame}[fragile]%[allowframebreaks]  \begin{frame}[fragile]%[allowframebreaks]
457    \frametitle{Formler som egne avsnitt}    \frametitle{Formler som egne avsnitt}
458    \pause    \pause
459    \begin{itemize}[<+->]    \begin{itemize}[<+->]
460    \item To muligheter:    \item To muligheter:
461      \begin{itemize}[<+->]      \begin{itemize}[<+->]
462      \item \texttt{\textbackslash[a+b=c\textbackslash]}      \item \texttt{\textbackslash[a+b=c\textbackslash]}
463      \item      \item
464  \begin{verbatim}  \begin{verbatim}
465  \begin{equation*}  \begin{equation*}
466    a+b=c    a+b=c
# Line 467  Hei på deg, din gamle sei. Line 501  Hei på deg, din gamle sei.
501  \begin{equation}  \begin{equation}
502    \label{eq:merkelapp}    \label{eq:merkelapp}
503    a+b=c    a+b=c
504  \end{equation}  \end{equation}
505  \end{verbatim}  \end{verbatim}
506    \item Du kan referere til formelnummeret med \texttt{\textbackslash    \item Du kan referere til formelnummeret med \texttt{\textbackslash
507        ref\{eq:merkelapp\}} og sidenummeret med \texttt{\textbackslash        ref\{eq:merkelapp\}} og sidenummeret med \texttt{\textbackslash
508        pageref\{eq:merkelapp\}}        pageref\{eq:merkelapp\}}
509    \end{itemize}    \end{itemize}
510  \end{frame}  \end{frame}
511    
512  \section{Inntasting av formler}  \section{Inntasting av formler}
513  \begin{frame}%[allowframebreaks]  \begin{frame}%[allowframebreaks]
514    \frametitle{Inntasting av formler}    \frametitle{Inntasting av formler}
515    \pause    \pause
516      \begin{multicols}{2}
517    \begin{itemize}[<+->]    \begin{itemize}[<+->]
518    \item Bokstaver og de fleste tegn på tastaturet kan tastes direkte    \item Bokstaver og de fleste tegn på tastaturet kan tastes direkte
519      inn      inn
520    \item Enkelte tegn må angis med kommandoer:    \item Enkelte tegn må angis med kommandoer:
521      \begin{itemize}[<+->]      \begin{itemize}[<+->]
522      \item \texttt{\textbackslash ge}, \(\ge\)      \item \texttt{\textbackslash ge}, \(\ge\)
523      \item \texttt{\textbackslash le}, \(\le\)      \item \texttt{\textbackslash le}, \(\le\)
524      \item \texttt{\textbackslash equiv}, \(\equiv\)      \item \texttt{\textbackslash equiv}, \(\equiv\)
525      \item \texttt{\textbackslash approx}, \(\approx\)      \item \texttt{\textbackslash approx}, \(\approx\)
526      \item \texttt{\textbackslash neq}, \(\neq\)      \item \texttt{\textbackslash neq}, \(\neq\)
527      \item \texttt{\textbackslash\%}, \(\%\)      \item \texttt{\textbackslash\%}, \(\%\)
528        \item \dots
529      \end{itemize}      \end{itemize}
530    \item Se tabellene i kapittel 3 i    \columnbreak
     «\href{https://tobi.oetiker.ch/lshort/lshort.pdf}{The Not So Short  
       Introduction to \LaTeXe}»  
   \end{itemize}  
 \end{frame}  
   
 \begin{frame}%[allowframebreaks]  
   \frametitle{Inntasting av formler}  
   \pause  
   \begin{itemize}[<+->]  
531    \item Sinus, cosinus, tangens, ln, log, osv., har egne kommandoer:    \item Sinus, cosinus, tangens, ln, log, osv., har egne kommandoer:
532      \begin{itemize}[<+->]      \begin{itemize}[<+->]
533      \item \texttt{\textbackslash sin x}, \(\sin x\);      \item \texttt{\textbackslash sin x} gir \(\sin x\);
534        \texttt{\textbackslash cos x}, \(\cos x\);        \texttt{\textbackslash cos x} gir \(\cos x\);
535        \texttt{\textbackslash tan x}, \(\tan x\);        \texttt{\textbackslash tan x} gir \(\tan x\);
536        \texttt{\textbackslash ln x}, \(\ln x\)        \texttt{\textbackslash ln x} gir \(\ln x\)
537      \end{itemize}      \end{itemize}
538    \item Se nøye etter forskjellene over og under:    \item Se nøye etter forskjellene over og under:
539      \begin{itemize}[<+->]      \begin{itemize}[<+->]
540      \item \texttt{sin x}, \(sin x\); \texttt{cos x}, \(cos x\);      \item \texttt{sin x} gir \(sin x\); \texttt{cos x} gir \(cos x\);
541        \texttt{tan x}, \(tan x\); \texttt{ln x}, \(ln x\)        \texttt{tan x} gir \(tan x\); \texttt{ln x} gir \(ln x\)
542      \end{itemize}      \end{itemize}
543      \end{itemize}
544      \end{multicols}
545      \begin{itemize}[<+->]
546    \item Se tabellene i kapittel 3 i    \item Se tabellene i kapittel 3 i
547      «\href{https://tobi.oetiker.ch/lshort/lshort.pdf}{The Not So Short      «\href{https://tobi.oetiker.ch/lshort/lshort.pdf}{The Not So Short
548        Introduction to \LaTeXe}»        Introduction to \LaTeXe}»
549    \end{itemize}    \end{itemize}
550  \end{frame}  \end{frame}
551    
552  \begin{frame}%[allowframebreaks]  \begin{frame}%[allowframebreaks]
553    \frametitle{Inntasting av formler}    \frametitle{Inntasting av formler}
554    \pause    \pause
555    \begin{itemize}[<+->]    \begin{multicols}{2}
   \item Komma brukes for lister:  
556      \begin{itemize}[<+->]      \begin{itemize}[<+->]
557      \item \texttt{a,b,c,d}      \item Komma brukes for lister:
558        \begin{itemize}[<+->]        \begin{itemize}[<+->]
559        \item \(a,b,c,d\)        \item \texttt{a,b,c,d}
560            \begin{itemize}[<+->]
561            \item \(a,b,c,d\)
562            \end{itemize}
563        \end{itemize}        \end{itemize}
564      \end{itemize}        \columnbreak
565    \item Tall kan bli rare:      \item Tall kan bli rare:
     \begin{itemize}[<+->]  
     \item \texttt{1,25}  
566        \begin{itemize}[<+->]        \begin{itemize}[<+->]
567        \item \(1,25\)        \item \texttt{1,25}
568            \begin{itemize}[<+->]
569            \item \(1,25\)
570            \end{itemize}
571          \item \texttt{1\{,\}25}
572            \begin{itemize}[<+->]
573            \item \(1{,}25\) \(\gets\) husk \texttt{\{,\}} for norsk komma i
574              tall
575            \end{itemize}
576        \end{itemize}        \end{itemize}
     \item \texttt{1\{,\}25}  
       \begin{itemize}[<+->]  
       \item \(1{,}25\) \(\gets\) husk \texttt{\{,\}} for norsk komma i  
         tall  
       \end{itemize}  
577      \end{itemize}      \end{itemize}
578    \end{itemize}    \end{multicols}
579  \end{frame}  \end{frame}
580    
581  \begin{frame}%[allowframebreaks]  \begin{frame}%[allowframebreaks]
582    \frametitle{Inntasting av formler}    \frametitle{Inntasting av formler}
583    \pause    \pause
584    \begin{multicols}{2}    \begin{multicols}{2}
585    \begin{itemize}[<+->]    \begin{itemize}[<+->]
586    \item Hevet tekst:    \item Hevet tekst:
587      \begin{itemize}[<+->]      \begin{itemize}[<+->]
588      \item \texttt{x\textasciicircum3}      \item \texttt{x\textasciicircum3}
589        \begin{itemize}[<+->]        \begin{itemize}[<+->]
590        \item \(x^3\)        \item \(x^3\)
591        \end{itemize}        \end{itemize}
592      \item \texttt{x\textasciicircum33}      \item \texttt{x\textasciicircum33}
593        \begin{itemize}[<+->]        \begin{itemize}[<+->]
# Line 661  Hei på deg, din gamle sei. Line 694  Hei på deg, din gamle sei.
694  \begin{frame}%[allowframebreaks]  \begin{frame}%[allowframebreaks]
695    \frametitle{Multiplikasjon}    \frametitle{Multiplikasjon}
696    \pause    \pause
697    \begin{multicols}{2}    \begin{multicols}{2}
698    \begin{itemize}[<+->]    \begin{itemize}[<+->]
699    \item Vektorer og prikkprodukt:    \item Vektorer og prikkprodukt:
700      \begin{itemize}[<+->]      \begin{itemize}[<+->]
701      \item \texttt{\textbackslash vec a\textbackslash      \item \texttt{\textbackslash vec a\textbackslash
702          cdot\textbackslash vec b}          cdot\textbackslash vec b}
703      \item Textstyle: \(\vec a\cdot\vec b\)      \item Textstyle: \(\vec a\cdot\vec b\)
704      \item Displaystyle: \[\vec a\cdot\vec b\]      \item Displaystyle: \[\vec a\cdot\vec b\]
705      \item \texttt{\textbackslash mathbf a\textbackslash      \item \texttt{\textbackslash mathbf a\textbackslash
706          cdot\textbackslash mathbf b}          cdot\textbackslash mathbf b}
707      \item Textstyle: \(\mathbf a\cdot\mathbf b\)      \item Textstyle: \(\mathbf a\cdot\mathbf b\)
708      \item Displaystyle: \[\mathbf a\cdot\mathbf b\]      \item Displaystyle: \[\mathbf a\cdot\mathbf b\]
709        \item \texttt{\textbackslash overrightarrow\{ab\}\textbackslash
710            cdot \textbackslash overrightarrow\{cd\}}
711        \item Textstyle: \(\overrightarrow{ab}\cdot\overrightarrow{cd}\)
712        \item Displaystyle: \[\overrightarrow{ab}\cdot\overrightarrow{cd}\]
713      \end{itemize}      \end{itemize}
714    \columnbreak    \columnbreak
715    \item Vektorer og kryssprodukt:    \item Vektorer og kryssprodukt:
716      \begin{itemize}[<+->]      \begin{itemize}[<+->]
717      \item \texttt{\textbackslash vec a\textbackslash      \item \texttt{\textbackslash vec a\textbackslash
718          times\textbackslash vec b}          times\textbackslash vec b}
719      \item Textstyle: \(\vec a\times\vec b\)      \item Textstyle: \(\vec a\times\vec b\)
720      \item Displaystyle: \[\vec a\times\vec b\]      \item Displaystyle: \[\vec a\times\vec b\]
721      \item \texttt{\textbackslash mathbf a\textbackslash      \item \texttt{\textbackslash mathbf a\textbackslash
722          times\textbackslash mathbf b}          times\textbackslash mathbf b}
723      \item Textstyle: \(\mathbf a\times\mathbf b\)      \item Textstyle: \(\mathbf a\times\mathbf b\)
724      \item Displaystyle: \[\mathbf a\times\mathbf b\]      \item Displaystyle: \[\mathbf a\times\mathbf b\]
725        \item \texttt{\textbackslash mathbf\{ab\}\textbackslash
726            times\textbackslash mathbf\{cd\}}
727        \item Textstyle: \(\mathbf{ab}\times\mathbf{cd}\)
728        \item Displaystyle: \[\mathbf{ab}\times\mathbf{cd}\]
729      \end{itemize}      \end{itemize}
730    \end{itemize}    \end{itemize}
731    \end{multicols}    \end{multicols}
732  \end{frame}  \end{frame}
733    
734  \section{Brøk}  \section{Brøk}
735  \begin{frame}%[allowframebreaks]  \begin{frame}%[allowframebreaks]
736    \frametitle{Brøk}    \frametitle{Brøk}
737    \pause    \pause
738    \begin{itemize}[<+->]    \begin{itemize}[<+->]
739    \item \texttt{\textbackslash frac\{1\}\{2\}}    \item \texttt{\textbackslash frac\{1\}\{2\}}
740    \item Textstyle: \(\frac{1}{2}\)    \item Textstyle: \(\frac{1}{2}\)
741    \item Textstyle ser bedre ut med \texttt{1/2}, altså \(1/2\)    \item Textstyle ser bedre ut med \texttt{1/2}, altså \(1/2\)
742    \item Displaystyle: \[\frac{1}{2}\]    \item Displaystyle: \[\frac{1}{2}\]
743    \end{itemize}    \end{itemize}
# Line 940  f(x)= Line 981  f(x)=
981      forstørre resultatet      forstørre resultatet
982    \end{itemize}    \end{itemize}
983  \end{frame}  \end{frame}
984    
985  \section{Forviklinger i Fronter}  \section{Forviklinger i Fronter}
986  \begin{frame}%[allowframebreaks]  \begin{frame}%[allowframebreaks]
987    \frametitle{Forviklinger i Fronter}    \frametitle{Forviklinger i Fronter}
988    \pause    \pause
989    \begin{itemize}[<+->]    \begin{itemize}[<+->]
990    \item Formeleditoren blinker for hvert eneste tastetrykk, også for    \item Formeleditoren blinker for hvert eneste tastetrykk, også for
991      piltastene      piltastene
992    \item «Fronterdokumenter» må åpnes i samme vindu/fane, ellers vises    \item «Fronterdokumenter» må åpnes i samme vindu/fane, ellers vises
993      ikke matematikken skikkelig      ikke matematikken skikkelig
994    \item Fysiske linjeskift i \LaTeX-koden blir ikke bevart mellom    \item Fysiske linjeskift i \LaTeX-koden blir ikke bevart mellom
995      redigeringer      redigeringer
   \item Jeg savner en oversikt over hvilke pakker som er tilgjengelige  
     i Fronter-\LaTeX  
996    \end{itemize}    \end{itemize}
997  \end{frame}  \end{frame}
998    
999  \end{document}  \end{document}
1000    
1001  Local Variables:  Local Variables:
1002  TeX-PDF-mode:t  TeX-PDF-mode:t
1003  End:  End:


Legend:
Removed lines/characters  
Changed lines/characters
  Added lines/characters

svn@ximalas.info
ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.3.0-dev