/[lynkurs-i-latex]/trunk/lynkurs-i-latex.tex
ViewVC logotype

Contents of /trunk/lynkurs-i-latex.tex

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log


Revision 18 - (show annotations) (download)
2015-08-20T13:23:20Z (8 years, 11 months ago) by trond
Content type: text/plain
File size: 30313 byte(s)
Jeg har fått bekrefta at amsmath og amssymb er tilgjengelig i Fronter-LaTeX.
Dytta inn et lite punkt om LaTeX 2.09 -> LaTeX2e -> LaTeX3.
Dytta inn noen få ord om CTAN og gjorde framen om til 2 spalter.
Poengterte at (La)TeX-visning av MathType-formler bare gjelder i Word.
Dytta inn en beskrivelse av hva som skiller formler fra øvrig tekst i LaTeX.
Stokket om på framsa for mattesyntaksen.
Utvida vektorframen med et par eksempler på \overrightarrow.
Småpirk her og der.
1 % -*- coding: utf-8 -*-
2 % $Ximalas$
3 %\documentclass{beamer}
4 %\documentclass[handout]{beamer}
5 %\usepackage{pgfpages}
6 %\pgfpagesuselayout{2 on 1}[a4paper,border shrink=5mm]
7 %\pgfpagesuselayout{4 on 1}[a4paper,landscape,border shrink=5mm]
8 %\setbeameroption{show notes} % on second screen}
9
10 \def\jobname{lynkurs-i-latex} % Sett riktig navn på presentasjonen her.
11 \setjobnamebeamerversion{\jobname}
12
13 \usepackage{amsmath}
14 \usepackage{amssymb}
15 \usepackage[utf8]{inputenc}
16 \usepackage[T1]{fontenc}
17 \usepackage[norsk]{babel}
18 \usepackage{bookmark}
19 \usepackage{booktabs}
20 \usepackage{fancyvrb}
21 \usepackage{multicol}
22 \usepackage{mflogo}
23 %\usepackage{epstopdf}
24 %\epstopdfsetup{update}
25
26 %\usetheme{AnnArbor}
27 %\usetheme{Boadilla}
28 %\usetheme{boxes}
29 %\usetheme{CambridgeUS}
30 %\usetheme{Antibes}
31 %\usetheme{Bergen}
32 %\usetheme{Berkeley}
33 %\usetheme{Berlin}
34 %\usetheme{Copenhagen}
35 %\usetheme{Darmstadt}
36 %\usetheme{Dresden}
37 %\usetheme{Frankfurt}
38 %\usetheme{Goettingen}
39 %\usetheme{Hannover}
40 %\usetheme{Ilmenau}
41 %\usetheme{JuanLesPins}
42 %\usetheme{Luebeck}
43 \usetheme{Madrid}
44 %\usetheme{Malmoe}
45 %\usetheme{Marburg}
46 %\usetheme{Montpellier}
47 %\usetheme{PaloAlto}
48 %\usetheme{Pittsburgh}
49 %\usetheme{Rochester}
50 %\usetheme{Singapore}
51 %\usetheme{Szeged}
52 %\usetheme{Warsaw}
53
54 \hypersetup{colorlinks,linkcolor=,urlcolor=blue}
55
56 \newcommand{\Alert}[2]{\alert<#1>{#2}}
57 \newcommand{\Textbackslash}{\textbackslash\penalty\exhyphenpenalty}
58 \newcommand{\rfc}[1]{\href{http://tools.ietf.org/html/rfc#1}{RFC~#1}}
59 \newcommand{\prfc}[1]{(\rfc{#1})}
60
61 \title{\textbf{Lynkurs i \LaTeX}}
62 \subtitle{Formattering av matematikk}
63 \author[T.~Endrestøl]{\href{http://fig.ol.no/~trond/}{Trond Endrestøl}}
64 \institute[FSI/IT]{\href{http://fagskolen-innlandet.no/}{Fagskolen Innlandet}, IT-avdelingen}
65 \subject{Formattering av matematikk med LaTeX}
66 \keywords{LaTeX matematikk formler formattering}
67 \date{\today} % eller
68 %\date{15.\ august 2015}
69
70 \begin{document}
71
72 % Jeg dytter like godt inn et bokmerke for forsida.
73 \makeatletter
74 \bookmark[page=\the\c@page,level=1]{Lynkurs i LaTeX}
75 \makeatother
76
77 \begin{frame}
78 \titlepage
79 \end{frame}
80
81 \begin{frame}[allowframebreaks]
82 \frametitle{Foredragets filer}
83 \begin{itemize}
84 \item Filene til foredraget er tilgjengelig gjennom:
85 \begin{itemize}
86 \item Subversion: \texttt{svn co
87 \url{svn://svn.ximalas.info/lynkurs-i-latex}}
88 \item Web:
89 \href{http://svnweb.ximalas.info/lynkurs-i-latex/}{\texttt{svnweb.ximalas.info/lynkurs-i-latex}}
90 \end{itemize}
91 \item
92 \href{http://svnweb.ximalas.info/lynkurs-i-latex/trunk/lynkurs-i-latex.foredrag.pdf?view=co}{\texttt{lynkurs-i-latex.foredrag.pdf}}
93 vises på lerretet
94 \item
95 \href{http://svnweb.ximalas.info/lynkurs-i-latex/trunk/lynkurs-i-latex.handout.pdf?view=co}{\texttt{lynkurs-i-latex.handout.pdf}}
96 er mye bedre for publikum å se på egenhånd
97 \item
98 \href{http://svnweb.ximalas.info/lynkurs-i-latex/trunk/lynkurs-i-latex.handout.2on1.pdf?view=co}{\texttt{lynkurs-i-latex.handout.2on1.pdf}}
99 og
100 \href{http://svnweb.ximalas.info/lynkurs-i-latex/trunk/lynkurs-i-latex.handout.4on1.pdf?view=co}{\texttt{lynkurs-i-latex.handout.4on1.pdf}}
101 er begge velegnet til utskrift
102 \item \texttt{*.169.pdf}-filene er i 16:9-format
103 \item \texttt{*.1610.pdf}-filene er i 16:10-format
104 \framebreak
105 \item Foredraget er mekka ved hjelp av
106 \href{http://www.gnu.org/software/emacs/}{GNU~Emacs},
107 \href{http://www.gnu.org/software/auctex/}{AUC\TeX},
108 \href{http://www.tug.org/applications/pdftex/}{pdf\LaTeX} fra
109 \href{http://miktex.org/}{MiK\TeX},
110 \href{http://www.latex-project.org/}{\LaTeX}-dokumentklassa
111 \href{https://bitbucket.org/rivanvx/beamer/wiki/Home}{beamer},
112 \href{http://subversion.apache.org/}{Subversion},
113 \href{http://tortoisesvn.net/}{TortoiseSVN} og
114 \href{http://get.adobe.com/no/reader/}{Adobe Reader}
115 \item Hovedfila bærer denne identifikasjonen:\\
116 \texttt{\$${}$Ximalas${}$\$}
117 \item Driverfila for denne PDF-fila bærer denne identifikasjonen:\\
118 \svndriverfil
119 \item Copyright \copyright\ 2015 Trond Endrestøl
120 \item Dette verket er lisensiert med:
121 \href{http://creativecommons.org/}{Creative Commons},
122 \href{http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/no/}{Navngivelse-DelPåSammeVilkår
123 3.0 Norge} (CC BY-SA
124 3.0)\hfill\includegraphics[scale=.25]{by-sa.pdf}
125 \end{itemize}
126 \end{frame}
127
128 \section*{Oversikt over hele foredraget}
129 \begin{frame}%[allowframebreaks]
130 \frametitle{Oversikt over hele foredraget}
131 \framesubtitle{Del 1: Historikk}
132 \tableofcontents[part=1]%[pausesections]
133 \end{frame}
134
135 \begin{frame}%[allowframebreaks]
136 \frametitle{Oversikt over hele foredraget}
137 \framesubtitle{Del 2: \LaTeX-dokumenter}
138 \tableofcontents[part=2]%[pausesections]
139 \end{frame}
140
141 \begin{frame}%[allowframebreaks]
142 \frametitle{Oversikt over hele foredraget}
143 \framesubtitle{Del 3: Matematikk i \LaTeX}
144 \tableofcontents[part=3]%[pausesections]
145 \end{frame}
146
147 \begin{frame}%[allowframebreaks]
148 \frametitle{Oversikt over hele foredraget}
149 \framesubtitle{Del 4: Fronter, \LaTeX\ og matematikk}
150 \tableofcontents[part=4]%[pausesections]
151 \end{frame}
152
153 \part{Historikk}
154
155 % Av en eller annen grunn klarer ikke beamer 2013/12/02 3.33 å dytte
156 % den første delen inn blant bokmerkene i PDF-filene. Kanskje kommer
157 % dette av at det er noen frames før den aller første \part-kommandoen.
158 \makeatletter
159 \bookmark[page=\the\c@page,level=1]{Historikk}
160 \makeatother
161
162 \begin{frame}
163 \partpage
164 \end{frame}
165
166 \section*{Oversikt for del~1: Historikk}
167 \begin{frame}%[allowframebreaks]
168 \frametitle{Oversikt over del~1: Historikk}
169 \tableofcontents%[pausesections]
170 \end{frame}
171
172 \section{\TeX\ og \MF}
173 \begin{frame}%[allowframebreaks]
174 \frametitle{\TeX\ og \MF}
175 \pause
176 \begin{itemize}[<+->]
177 \item Donald E. Knuth (1938--)
178 \item Matematiker og informatiker, prof.\ em., Stanford University
179 \item Livs- og flerbindsverket «The Art of Computer Programming»
180 \item Dårlig trykketeknisk kvalitet på 70-tallet
181 \item Første forsøk: \TeX78 og \MF79
182 \begin{itemize}[<+->]
183 \item \TeX\ brukes for å fremstille trykksaker med stor vekt på
184 matematikk
185 \item \MF\ brukes for å beskrive skrifttyper
186 \end{itemize}
187 \item Andre forsøk: \TeX82 og \MF84
188 \begin{itemize}[<+->]
189 \item Mange korreksjoner og endringer i ettertid
190 \item \TeX: 1289 feil pr.\ 2010
191 \item \MF: 571 feil pr.\ 2010
192 \item \TeX\ konvergerer til \(\pi\), og er for tiden i versjon
193 \(3{,}14159265\)
194 \item \MF\ konvergerer til \(e\), og er for tiden i versjon
195 \(2{,}7182818\)
196 \end{itemize}
197 \end{itemize}
198 \end{frame}
199
200 \section{\LaTeX}
201 \begin{frame}%[allowframebreaks]
202 \frametitle{\LaTeX}
203 \pause
204 \begin{itemize}[<+->]
205 \item Leslie Lamport (1941--)
206 \item Informatiker, SRI International, senere DEC, Compaq og
207 Microsoft Research
208 \item Ønsket enklere markup og mer automatikk
209 \item \LaTeX\ (1984--)
210 \item \LaTeX~2.09 \(\to\) \LaTeXe\ \(\to\) The \LaTeX3 Project
211 \item Mange dokumentklasser
212 \begin{itemize}[<+->]
213 \item \texttt{article}, \texttt{book}, \texttt{letter},
214 \texttt{report}, \dots
215 \end{itemize}
216 \item Senere mange medhjelpere
217 \item Mange tillegg:
218 \begin{itemize}[<+->]
219 \item flere dokumentklasser
220 \item andre «pakker»
221 \end{itemize}
222 \item \LaTeX\ brukes ofte innen vitenskap og forskning
223 \end{itemize}
224 \end{frame}
225
226 \section{CTAN, TUG, DANTE, NTUG}
227 \begin{frame}%[allowframebreaks]
228 \frametitle{CTAN, TUG, DANTE, NTUG}
229 \pause
230 \begin{multicols}{2}
231 \begin{itemize}[<+->]
232 \item CTAN
233 \begin{itemize}[<+->]
234 \item Comprehensive \TeX\ Archive Network
235 \item \texttt{\url{http://ctan.org/}}
236 \item Inneholder 4977 pakker for \TeX/\LaTeX
237 \item Arkivet speiles verden over
238 % \item
239 % \texttt{ftp://ftp.fagskolen.gjovik.no/pub/tex-archive/}
240 % var én av speilkopiene
241 \item Fagskolen hadde et slikt speil
242 \item UiB har det nærmeste speilet
243 \item \texttt{\url{http://ctan.uib.no/}} og
244 \texttt{\url{ftp://ctan.uib.no/}}
245 \end{itemize}
246 \item TUG
247 \begin{itemize}[<+->]
248 \item \TeX\ Users Group
249 \item \texttt{\url{http://tug.org/}}
250 \item Fremmer bruk av \TeX, \MF, \LaTeX, og deres derivater
251 \item Utgir medlemsbladet «TUGboat» tre ganger i året
252 \item Utgir «The Prac\TeX\ Journal»
253 \end{itemize}
254 \item DANTE
255 \begin{itemize}[<+->]
256 \item Deutschsprachige Anwendervereinigung \TeX\ e.V.
257 \item \texttt{\url{http://www.dante.de/}}
258 \item Utgir «Die \TeX nische Komödie»
259 \end{itemize}
260 \item NTUG
261 \begin{itemize}[<+->]
262 \item Nordisk \TeX\ Users Group
263 \item \texttt{\url{http://dag.at.ifi.uio.no/ntug/}}
264 \item Ligger stort sett brakk
265 \item Klarer Fagskolen Innlandet å heve nivået i NTUG?
266 \end{itemize}
267 \end{itemize}
268 \end{multicols}
269 \end{frame}
270
271 \section{Programvare}
272 \begin{frame}%[allowframebreaks]
273 \frametitle{Programvare}
274 \pause
275 \begin{itemize}[<+->]
276 \item Finnes for de fleste plattformer
277 \item \TeX\ og venner
278 \begin{itemize}[<+->]
279 \item \TeX\ Live 2015
280 \item Mac\TeX\ 2015
281 \item MiK\TeX\ 2.9
282 \item te\TeX\ \(\gets\) foreldet
283 \item \dots
284 \end{itemize}
285 \item Editorer
286 \begin{itemize}[<+->]
287 \item GNU~Emacs
288 \begin{itemize}[<+->]
289 \item AUC\TeX
290 \end{itemize}
291 \item \TeX works \(\gets\) følger med MiK\TeX
292 \item vim
293 \item MathType \(\gets\) bare for formler via Word
294 \item \dots
295 \end{itemize}
296 \end{itemize}
297 \end{frame}
298
299 \section{Lærebøker}
300 \begin{frame}%[allowframebreaks]
301 \frametitle{Lærebøker}
302 \pause
303 \begin{itemize}[<+->]
304 \item «Computers \& Typesetting», av Donald Knuth
305 \begin{itemize}[<+->]
306 \item Vol.\ A «The \TeX book» og Vol.\ B «\TeX: The Program»
307 \item Vol.\ C «The \MF book» og Vol.\ D «\MF: The Program»
308 \item Vol.\ E «Computer Modern Typefaces»
309 \end{itemize}
310 \item «The Not So Short Introduction to \LaTeXe», av Tobias Ötiker,
311 Hubert Partl, Irene Hyna og Elisabeth Schlegl, versjon 5.05, 18.\
312 juli 2015,
313 \texttt{\url{https://tobi.oetiker.ch/lshort/lshort.pdf}}
314 \item «The \LaTeX\ Companion», andre utgave, av Frank Mittelbach,
315 Michel Goossens, Johannes Braams, David Carlisle og Chris Rowley
316 \item \texttt{\url{http://tex.stackexchange.com/}}
317 \item \dots
318 \end{itemize}
319 \end{frame}
320
321 \part{\LaTeX-dokumenter}
322
323 \begin{frame}
324 \partpage
325 \end{frame}
326
327 \section*{Oversikt for del~2: \LaTeX-dokumenter}
328 \begin{frame}%[allowframebreaks]
329 \frametitle{Oversikt over del~2: \LaTeX-dokumenter}
330 \tableofcontents%[pausesections]
331 \end{frame}
332
333 \section{\LaTeX-dokument}
334 \begin{frame}%[allowframebreaks]
335 \frametitle{\LaTeX-dokument}
336 \pause
337 \begin{itemize}[<+->]
338 \item Består av:
339 \begin{itemize}[<+->]
340 \item Preamble:
341 \begin{itemize}[<+->]
342 \item Angi dokumentklasse
343 \item Angi pakker
344 \item Angi innstillinger
345 \end{itemize}
346 \item Start av dokumentet
347 \item Innholdsfortegnelse, lister over figurer, tabeller og
348 listinger
349 \item Avsnittsoverskrifter
350 \item Tekst
351 \item Start og stopp av forskjellige miljøer:
352 \begin{itemize}
353 \item figurer, formler, tabeller og listinger
354 \end{itemize}
355 \item Referanser (kilder) og stikkordregister
356 \item Stopp av dokumentet
357 \end{itemize}
358 \end{itemize}
359 \end{frame}
360
361 \section{Kort eksempel}
362 \begin{frame}[fragile]%[allowframebreaks]
363 \frametitle{Kort eksempel}
364 \pause
365 \begin{verbatim}
366 \documentclass[a4paper,12pt]{article} % -*- coding: utf-8 -*-
367
368 \usepackage{amsmath}\usepackage{amssymb}
369 \usepackage[utf8]{inputenc}\usepackage[T1]{fontenc}
370 \usepackage[norsk]{babel}
371
372 \title{\textbf{Tittel}}
373 \author{Forfatter}
374 \date{20.\ mars 2011}
375
376 \begin{document}
377 \maketitle
378
379 Hei på deg, din gamle sei.
380 \end{document}
381 \end{verbatim}
382 \end{frame}
383
384 \section{Kompilering}
385 \begin{frame}%[allowframebreaks]
386 \frametitle{Kompilering}
387 \pause
388 \begin{itemize}[<+->]
389 \item All tekst lagres vanligvis i \texttt{.tex}-filer
390 \item \texttt{.tex}-filene må kompileres:
391 \begin{itemize}[<+->]
392 \item \texttt{tex filnavn.tex} forventer \TeX-kode og produserer
393 en \texttt{.dvi}-fil
394 \item \texttt{.dvi}-filer kan:
395 \begin{itemize}
396 \item forhåndsvises med \texttt{xdvi}, \TeX works og andre
397 verktøy
398 \item konverteres til en \texttt{.ps}-fil med \texttt{dvips
399 filnavn.dvi}
400 \item (\texttt{.ps}-filer var mer vanlig før)
401 \item dekodes med \texttt{dvitype}
402 \end{itemize}
403 \item \texttt{pdftex filnavn.tex} forventer \TeX-kode og
404 produserer en \texttt{.pdf}-fil
405 \item \texttt{latex filnavn.tex} forventer \LaTeX-kode og
406 produserer en \texttt{.dvi}-fil
407 \item \texttt{pdflatex filnavn.tex} forventer \LaTeX-kode og
408 produserer en \texttt{.pdf}-fil
409 \end{itemize}
410 \item PDF-produksjon er normen i dag, bare se på alle «papers» i
411 \texttt{\url{http://arxiv.org/}}
412 \item GNU~Emacs med AUC\TeX, \TeX works, osv., forenkler arbeidet
413 \end{itemize}
414 \end{frame}
415
416 \part{Matematikk i \LaTeX}
417
418 \begin{frame}
419 \partpage
420 \end{frame}
421
422 \section*{Oversikt for del~3: Matematikk i \LaTeX}
423 \begin{frame}%[allowframebreaks]
424 \frametitle{Oversikt over del~3: Matematikk i \LaTeX}
425 \tableofcontents%[pausesections]
426 \end{frame}
427
428 \section{Formler i setninger}
429 \begin{frame}%[allowframebreaks]
430 \frametitle{Formler i setninger}
431 \pause
432 \begin{itemize}[<+->]
433 \item Input:
434 \begin{itemize}[<+->]
435 \item \texttt{\textbackslash dots\textbackslash\ vi får dette,
436 \alert{\textbackslash(a+b=c\textbackslash)}, som ligner på
437 dette \textbackslash dots}
438 \end{itemize}
439 \item Resultat:
440 \begin{itemize}[<+->]
441 \item \dots\ vi får dette, \alert{\(a+b=c\)},
442 som ligner på dette \dots
443 \end{itemize}
444 \item Merk at:
445 \begin{itemize}[<+->]
446 \item \texttt{\textbackslash(} og \texttt{\textbackslash)} starter
447 og stopper formelen i setningen
448 \item \LaTeX\ setter selv inn nødvendig mellomrom rundt \(+\)
449 og \(=\)
450 \item Variabler blir satt i kursiv
451 \end{itemize}
452 \end{itemize}
453 \end{frame}
454
455 \section{Formler som egne avsnitt}
456 \begin{frame}[fragile]%[allowframebreaks]
457 \frametitle{Formler som egne avsnitt}
458 \pause
459 \begin{itemize}[<+->]
460 \item To muligheter:
461 \begin{itemize}[<+->]
462 \item \texttt{\textbackslash[a+b=c\textbackslash]}
463 \item
464 \begin{verbatim}
465 \begin{equation*}
466 a+b=c
467 \end{equation*}
468 \end{verbatim}
469 \end{itemize}
470 \item Resultatene:
471 \begin{itemize}[<+->]
472 \item \[a+b=c\]
473 \item
474 \begin{equation*}
475 a+b=c
476 \end{equation*}
477 \end{itemize}
478 \item Ingen stor forskjell
479 \end{itemize}
480 \end{frame}
481
482 \section{Nummererte formler som egne avsnitt}
483 \begin{frame}[fragile]%[allowframebreaks]
484 \frametitle{Nummererte formler som egne avsnitt}
485 \pause
486 \begin{itemize}[<+->]
487 \item
488 \begin{verbatim}
489 \begin{equation}
490 a+b=c
491 \end{equation}
492 \end{verbatim}
493 \item Nummerering plasseres ved høyre marg
494 \item
495 \begin{equation}
496 a+b=c
497 \end{equation}
498 \item Bruk av merkelapp er også mulig
499 \item
500 \begin{verbatim}
501 \begin{equation}
502 \label{eq:merkelapp}
503 a+b=c
504 \end{equation}
505 \end{verbatim}
506 \item Du kan referere til formelnummeret med \texttt{\textbackslash
507 ref\{eq:merkelapp\}} og sidenummeret med \texttt{\textbackslash
508 pageref\{eq:merkelapp\}}
509 \end{itemize}
510 \end{frame}
511
512 \section{Inntasting av formler}
513 \begin{frame}%[allowframebreaks]
514 \frametitle{Inntasting av formler}
515 \pause
516 \begin{multicols}{2}
517 \begin{itemize}[<+->]
518 \item Bokstaver og de fleste tegn på tastaturet kan tastes direkte
519 inn
520 \item Enkelte tegn må angis med kommandoer:
521 \begin{itemize}[<+->]
522 \item \texttt{\textbackslash ge}, \(\ge\)
523 \item \texttt{\textbackslash le}, \(\le\)
524 \item \texttt{\textbackslash equiv}, \(\equiv\)
525 \item \texttt{\textbackslash approx}, \(\approx\)
526 \item \texttt{\textbackslash neq}, \(\neq\)
527 \item \texttt{\textbackslash\%}, \(\%\)
528 \item \dots
529 \end{itemize}
530 \columnbreak
531 \item Sinus, cosinus, tangens, ln, log, osv., har egne kommandoer:
532 \begin{itemize}[<+->]
533 \item \texttt{\textbackslash sin x} gir \(\sin x\);
534 \texttt{\textbackslash cos x} gir \(\cos x\);
535 \texttt{\textbackslash tan x} gir \(\tan x\);
536 \texttt{\textbackslash ln x} gir \(\ln x\)
537 \end{itemize}
538 \item Se nøye etter forskjellene over og under:
539 \begin{itemize}[<+->]
540 \item \texttt{sin x} gir \(sin x\); \texttt{cos x} gir \(cos x\);
541 \texttt{tan x} gir \(tan x\); \texttt{ln x} gir \(ln x\)
542 \end{itemize}
543 \end{itemize}
544 \end{multicols}
545 \begin{itemize}[<+->]
546 \item Se tabellene i kapittel 3 i
547 «\href{https://tobi.oetiker.ch/lshort/lshort.pdf}{The Not So Short
548 Introduction to \LaTeXe}»
549 \end{itemize}
550 \end{frame}
551
552 \begin{frame}%[allowframebreaks]
553 \frametitle{Inntasting av formler}
554 \pause
555 \begin{multicols}{2}
556 \begin{itemize}[<+->]
557 \item Komma brukes for lister:
558 \begin{itemize}[<+->]
559 \item \texttt{a,b,c,d}
560 \begin{itemize}[<+->]
561 \item \(a,b,c,d\)
562 \end{itemize}
563 \end{itemize}
564 \columnbreak
565 \item Tall kan bli rare:
566 \begin{itemize}[<+->]
567 \item \texttt{1,25}
568 \begin{itemize}[<+->]
569 \item \(1,25\)
570 \end{itemize}
571 \item \texttt{1\{,\}25}
572 \begin{itemize}[<+->]
573 \item \(1{,}25\) \(\gets\) husk \texttt{\{,\}} for norsk komma i
574 tall
575 \end{itemize}
576 \end{itemize}
577 \end{itemize}
578 \end{multicols}
579 \end{frame}
580
581 \begin{frame}%[allowframebreaks]
582 \frametitle{Inntasting av formler}
583 \pause
584 \begin{multicols}{2}
585 \begin{itemize}[<+->]
586 \item Hevet tekst:
587 \begin{itemize}[<+->]
588 \item \texttt{x\textasciicircum3}
589 \begin{itemize}[<+->]
590 \item \(x^3\)
591 \end{itemize}
592 \item \texttt{x\textasciicircum33}
593 \begin{itemize}[<+->]
594 \item \(x^33\)
595 \end{itemize}
596 \item \texttt{x\textasciicircum\{33\}}
597 \begin{itemize}[<+->]
598 \item \(x^{33}\)
599 \end{itemize}
600 \end{itemize}
601 \item Senket tekst:
602 \begin{itemize}[<+->]
603 \item \texttt{x\_3}
604 \begin{itemize}[<+->]
605 \item \(x_3\)
606 \end{itemize}
607 \item \texttt{x\_33}
608 \begin{itemize}[<+->]
609 \item \(x_33\)
610 \end{itemize}
611 \item \texttt{x\_\{33\}}
612 \begin{itemize}[<+->]
613 \item \(x_{33}\)
614 \end{itemize}
615 \end{itemize}
616 \end{itemize}
617 \end{multicols}
618 \begin{itemize}[<+->]
619 \item Husk å bruke gruppering med \texttt{\{} og \texttt{\}} ved mer
620 enn ett tegn
621 \end{itemize}
622 \end{frame}
623
624 \begin{frame}%[allowframebreaks]
625 \frametitle{Inntasting av formler}
626 \pause
627 \begin{itemize}[<+->]
628 \item Kombinere hevet og senket tekst:
629 \begin{itemize}[<+->]
630 \item Den ene rekkefølgen:
631 \begin{itemize}[<+->]
632 \item \texttt{x\_0\textasciicircum3}, \(x_0^3\)
633 \end{itemize}
634 \item Den omvendte rekkefølgen:
635 \begin{itemize}[<+->]
636 \item \texttt{x\textasciicircum3\_0}, \(x^3_0\)
637 \end{itemize}
638 \item Karbon-14 skrevet slik:
639 \begin{itemize}[<+->]
640 \item \texttt{\{\}\_6\textasciicircum\{14\}\textbackslash
641 mathrm C}, \({}_6^{14}\mathrm C\)
642 \end{itemize}
643 \item Omvendt rekkefølge:
644 \begin{itemize}[<+->]
645 \item \texttt{\{\}\textasciicircum\{14\}\_6\textbackslash
646 mathrm C}, \({}^{14}_6\mathrm C\)
647 \end{itemize}
648 \item Karbon-14 med bedre resultat:
649 \begin{itemize}[<+->]
650 \item \texttt{\{\}\_\{\textbackslash
651 phantom16\}\textasciicircum\{14\}\textbackslash mathrm C},
652 \({}_{\phantom16}^{14}\mathrm C\)
653 \end{itemize}
654 \item Omvendt rekkefølge, men likevel vakkert:
655 \begin{itemize}[<+->]
656 \item \texttt{\{\}\textasciicircum\{14\}\_\{\textbackslash
657 phantom16\}\textbackslash mathrm C},
658 \({}^{14}_{\phantom16}\mathrm C\)
659 \end{itemize}
660 \end{itemize}
661 \end{itemize}
662 \end{frame}
663
664 \section{Multiplikasjon}
665 \begin{frame}%[allowframebreaks]
666 \frametitle{Multiplikasjon}
667 \pause
668 \begin{multicols}{3}
669 \begin{itemize}[<+->]
670 \item Med parentes:
671 \begin{itemize}[<+->]
672 \item \texttt{(a(b))}
673 \item Textstyle: \((a(b))\)
674 \item Displaystyle: \[(a(b))\]
675 \end{itemize}
676 \columnbreak
677 \item Med \texttt{\textbackslash cdot}:
678 \begin{itemize}[<+->]
679 \item \texttt{a\textbackslash cdot\ b}
680 \item Textstyle: \(a\cdot b\)
681 \item Displaystyle: \[a\cdot b\]
682 \end{itemize}
683 \columnbreak
684 \item Med \texttt{\textbackslash times}:
685 \begin{itemize}[<+->]
686 \item \texttt{a\textbackslash times\ b}
687 \item Textstyle: \(a\times b\)
688 \item Displaystyle: \[a\times b\]
689 \end{itemize}
690 \end{itemize}
691 \end{multicols}
692 \end{frame}
693
694 \begin{frame}%[allowframebreaks]
695 \frametitle{Multiplikasjon}
696 \pause
697 \begin{multicols}{2}
698 \begin{itemize}[<+->]
699 \item Vektorer og prikkprodukt:
700 \begin{itemize}[<+->]
701 \item \texttt{\textbackslash vec a\textbackslash
702 cdot\textbackslash vec b}
703 \item Textstyle: \(\vec a\cdot\vec b\)
704 \item Displaystyle: \[\vec a\cdot\vec b\]
705 \item \texttt{\textbackslash mathbf a\textbackslash
706 cdot\textbackslash mathbf b}
707 \item Textstyle: \(\mathbf a\cdot\mathbf b\)
708 \item Displaystyle: \[\mathbf a\cdot\mathbf b\]
709 \item \texttt{\textbackslash overrightarrow\{ab\}\textbackslash
710 cdot \textbackslash overrightarrow\{cd\}}
711 \item Textstyle: \(\overrightarrow{ab}\cdot\overrightarrow{cd}\)
712 \item Displaystyle: \[\overrightarrow{ab}\cdot\overrightarrow{cd}\]
713 \end{itemize}
714 \columnbreak
715 \item Vektorer og kryssprodukt:
716 \begin{itemize}[<+->]
717 \item \texttt{\textbackslash vec a\textbackslash
718 times\textbackslash vec b}
719 \item Textstyle: \(\vec a\times\vec b\)
720 \item Displaystyle: \[\vec a\times\vec b\]
721 \item \texttt{\textbackslash mathbf a\textbackslash
722 times\textbackslash mathbf b}
723 \item Textstyle: \(\mathbf a\times\mathbf b\)
724 \item Displaystyle: \[\mathbf a\times\mathbf b\]
725 \item \texttt{\textbackslash mathbf\{ab\}\textbackslash
726 times\textbackslash mathbf\{cd\}}
727 \item Textstyle: \(\mathbf{ab}\times\mathbf{cd}\)
728 \item Displaystyle: \[\mathbf{ab}\times\mathbf{cd}\]
729 \end{itemize}
730 \end{itemize}
731 \end{multicols}
732 \end{frame}
733
734 \section{Brøk}
735 \begin{frame}%[allowframebreaks]
736 \frametitle{Brøk}
737 \pause
738 \begin{itemize}[<+->]
739 \item \texttt{\textbackslash frac\{1\}\{2\}}
740 \item Textstyle: \(\frac{1}{2}\)
741 \item Textstyle ser bedre ut med \texttt{1/2}, altså \(1/2\)
742 \item Displaystyle: \[\frac{1}{2}\]
743 \end{itemize}
744 \end{frame}
745
746 \section{Røtter}
747 \begin{frame}%[allowframebreaks]
748 \frametitle{Røtter}
749 \pause
750 \begin{itemize}[<+->]
751 \item Kvadratrot:
752 \begin{itemize}[<+->]
753 \item \texttt{\textbackslash sqrt2}
754 \begin{itemize}[<+->]
755 \item Textstyle: \(\sqrt2\)
756 \item Displaystyle: \[\sqrt2\]
757 \end{itemize}
758 \item \texttt{\textbackslash sqrt\{a+b\}}
759 \begin{itemize}[<+->]
760 \item Textstyle: \(\sqrt{a+b}\)
761 \item Displaystyle: \[\sqrt{a+b}\]
762 \end{itemize}
763 \end{itemize}
764 \item N-te rot:
765 \begin{itemize}[<+->]
766 \item \texttt{\textbackslash sqrt[3]\{a+b\}}
767 \begin{itemize}[<+->]
768 \item Textstyle: \(\sqrt[3]{a+b}\)
769 \item Displaystyle: \[\sqrt[3]{a+b}\]
770 \end{itemize}
771 \end{itemize}
772 \end{itemize}
773 \end{frame}
774
775 \section{Integraler}
776 \begin{frame}%[allowframebreaks]
777 \frametitle{Integraler}
778 \pause
779 \begin{itemize}[<+->]
780 \item Ubestemt integral:
781 \begin{itemize}[<+->]
782 \item \texttt{\textbackslash int x\textasciicircum
783 2\textbackslash,\textbackslash mathrm dx}
784 \item Textstyle: \(\int x^2\,\mathrm dx\)
785 \item Displaystyle: \[\int x^2\,\mathrm dx\]
786 \end{itemize}
787 \item Ubestemt integral med utregning:
788 \begin{itemize}[<+->]
789 \item \texttt{\textbackslash int x\textasciicircum
790 2\textbackslash,\textbackslash mathrm dx=\textbackslash
791 frac\{x\textasciicircum3\}\{3\}+C}
792 \item Textstyle: \(\int x^2\,\mathrm dx=\frac{x^3}{3}+C\)
793 \item Displaystyle: \[\int x^2\,\mathrm dx=\frac{x^3}{3}+C\]
794 \end{itemize}
795 \end{itemize}
796 \end{frame}
797
798 \begin{frame}%[allowframebreaks]
799 \frametitle{Integraler}
800 \pause
801 \begin{itemize}[<+->]
802 \item Bestemt integral:
803 \begin{itemize}[<+->]
804 \item \texttt{\textbackslash int\_0\textasciicircum3x\textasciicircum
805 2\textbackslash,\textbackslash mathrm dx}
806 \item Textstyle: \(\int_0^3x^2\,\mathrm dx\)
807 \item Displaystyle: \[\int_0^3x^2\,\mathrm dx\]
808 \end{itemize}
809 \item Alternativ formattering av bestemt integral:
810 \begin{itemize}[<+->]
811 \item \texttt{\textbackslash int\textbackslash
812 limits\_0\textasciicircum3x\textasciicircum
813 2\textbackslash,\textbackslash mathrm dx}
814 \item Textstyle: \(\int\limits_0^3x^2\,\mathrm dx\)
815 \item Displaystyle: \[\int\limits_0^3x^2\,\mathrm dx\]
816 \end{itemize}
817 \end{itemize}
818 \end{frame}
819
820 \section{Derivasjon}
821 \begin{frame}%[allowframebreaks]
822 \frametitle{Derivasjon}
823 \pause
824 \begin{itemize}[<+->]
825 \item \texttt{f(x)=x\textasciicircum3\textbackslash qquad
826 f'(x)=3x\textasciicircum2\textbackslash qquad f'{}'(x)=6x}
827 \item Textstyle: \(f(x)=x^3\qquad f'(x)=3x^2\qquad f''(x)=6x\)
828 \item Displaystyle: \[f(x)=x^3\qquad f'(x)=3x^2\qquad f''(x)=6x\]
829 \end{itemize}
830 \end{frame}
831
832 \begin{frame}%[allowframebreaks]
833 \frametitle{Derivasjon}
834 \pause
835 \begin{itemize}[<+->]
836 \item \texttt{\textbackslash frac\{\textbackslash mathrm
837 d\}\{\textbackslash mathrm dx\}\textbackslash ,\textbackslash
838 frac\{1\}\{x\}= -\textbackslash frac\{1\}\{x\textasciicircum2\}}
839 \item Textstyle: \(\frac{\mathrm d}{\mathrm
840 dx}\,\frac{1}{x}=-\frac{1}{x^2}\)
841 \item Displaystyle: \[\frac{\mathrm d}{\mathrm
842 dx}\,\frac{1}{x}=-\frac{1}{x^2}\]
843 \item \texttt{\textbackslash frac\{\textbackslash mathrm
844 d\}\{\textbackslash mathrm dx\}\textbackslash
845 left(\textbackslash frac\{1\}\{x\}\textbackslash right)=
846 -\textbackslash frac\{1\}\{x\textasciicircum2\}}
847 \item Textstyle: \(\frac{\mathrm d}{\mathrm
848 dx}\left(\frac{1}{x}\right)=-\frac{1}{x^2}\)
849 \item Displaystyle: \[\frac{\mathrm d}{\mathrm
850 dx}\left(\frac{1}{x}\right)=-\frac{1}{x^2}\]
851 \end{itemize}
852 \end{frame}
853
854 \begin{frame}%[allowframebreaks]
855 \frametitle{Derivasjon}
856 \pause
857 \begin{itemize}[<+->]
858 \item \texttt{f(x,y)=xe\textasciicircum y\textbackslash
859 qquad\textbackslash frac\{\textbackslash partial
860 f\}\{\textbackslash partial x\}=1\textbackslash cdot
861 x\textasciicircum\{1-1\}\textbackslash cdot e\textasciicircum
862 y=e\textasciicircum y\textbackslash qquad\textbackslash
863 frac\{\textbackslash partial f\}\{\textbackslash partial
864 y\}=x\textbackslash cdot e\textasciicircum y}
865 \item Textstyle: \(f(x,y)=xe^y\qquad\frac{\partial f}{\partial
866 x}=1\cdot x^{1-1}\cdot e^y=e^y\qquad\frac{\partial f}{\partial
867 y}=x\cdot e^y\)
868 \item Displaystyle: \[f(x,y)=xe^y\qquad\frac{\partial f}{\partial
869 x}=1\cdot x^{1-1}\cdot e^y=e^y\qquad\frac{\partial f}{\partial
870 y}=x\cdot e^y\]
871 \end{itemize}
872 \end{frame}
873
874 \section{Summasjon og produkter}
875 \begin{frame}%[allowframebreaks]
876 \frametitle{Summasjon og produkter}
877 \pause
878 \begin{itemize}[<+->]
879 \item Summasjon:
880 \begin{itemize}[<+->]
881 \item \texttt{\textbackslash sum\_\{i=0\}\textasciicircum\{10\}x\_i}
882 \item Textstyle: \(\sum_{i=0}^{10}x_i\)
883 \item Displaystyle: \[\sum_{i=0}^{10}x_i\]
884 \end{itemize}
885 \item Produkter:
886 \begin{itemize}[<+->]
887 \item \texttt{\textbackslash prod\_\{i=0\}\textasciicircum\{10\}x\_i}
888 \item Textstyle: \(\prod_{i=0}^{10}x_i\)
889 \item Displaystyle: \[\prod_{i=0}^{10}x_i\]
890 \end{itemize}
891 \end{itemize}
892 \end{frame}
893
894 \section{Vise utregninger}
895 \begin{frame}[fragile]%[allowframebreaks]
896 \frametitle{Vise utregninger}
897 \pause
898 \begin{itemize}[<+->]
899 \item
900 \begin{verbatim}
901 \begin{align*} % eller \begin{align}
902 a&=2\\
903 b&=3\\
904 x&=a+b\\
905 &=2+3\\
906 &=\underline{\underline{5}}
907 \end{align*} % eller \end{align}
908 \end{verbatim}
909 \item Resultat:
910 \begin{align*} % eller \begin{align}
911 a&=2\\
912 b&=3\\
913 x&=a+b\\
914 &=2+3\\
915 &=\underline{\underline{5}}
916 \end{align*} % eller \end{align}
917 \end{itemize}
918 \end{frame}
919
920 \section{Diskontinuerlige funksjoner}
921 \begin{frame}[fragile]%[allowframebreaks]
922 \frametitle{Diskontinuerlige funksjoner}
923 \pause
924 \begin{itemize}[<+->]
925 \item
926 \begin{verbatim}
927 f(x)=
928 \begin{cases}
929 0 & x<0\\
930 1 & x=0\\
931 2 & 0<x<3\\
932 \infty & x\ge3
933 \end{cases}
934 \end{verbatim}
935 \item Resultat:
936 \begin{equation*}
937 f(x)=
938 \begin{cases}
939 0 & x<0\\
940 1 & x=0\\
941 2 & 0<x<3\\
942 \infty & x\ge3
943 \end{cases}
944 \end{equation*}
945 \end{itemize}
946 \end{frame}
947
948 \part{Fronter, \LaTeX\ og matematikk}
949
950 \begin{frame}
951 \partpage
952 \end{frame}
953
954 \section*{Oversikt for del~4: Fronter, \LaTeX\ og matematikk}
955 \begin{frame}%[allowframebreaks]
956 \frametitle{Oversikt over del~4: Fronter, \LaTeX\ og matematikk}
957 \tableofcontents%[pausesections]
958 \end{frame}
959
960 \section{Forenklinger i Fronter}
961 \begin{frame}[fragile]%[allowframebreaks]
962 \frametitle{Forenklinger i Fronter}
963 \pause
964 \begin{itemize}[<+->]
965 \item Fronter forenkler bruken av \LaTeX
966 \item Formler settes inn i noe à la:
967 \begin{verbatim}
968 \documentclass{article}
969 \usepackage{amsmath}\usepackage{amssymb}
970 \usepackage[utf8]{inputenc}\usepackage[T1]{fontenc}
971
972 \begin{document}
973 \(
974 % Her havner hver formel, hver gang
975 \)
976 \end{document}
977 \end{verbatim}
978 \item Vi er midt i en setning, klar til å formattere formelen vår
979 som en del av setningen
980 \item Vi må angi \texttt{\textbackslash displaystyle} for å
981 forstørre resultatet
982 \end{itemize}
983 \end{frame}
984
985 \section{Forviklinger i Fronter}
986 \begin{frame}%[allowframebreaks]
987 \frametitle{Forviklinger i Fronter}
988 \pause
989 \begin{itemize}[<+->]
990 \item Formeleditoren blinker for hvert eneste tastetrykk, også for
991 piltastene
992 \item «Fronterdokumenter» må åpnes i samme vindu/fane, ellers vises
993 ikke matematikken skikkelig
994 \item Fysiske linjeskift i \LaTeX-koden blir ikke bevart mellom
995 redigeringer
996 \end{itemize}
997 \end{frame}
998
999 \end{document}
1000
1001 Local Variables:
1002 TeX-PDF-mode:t
1003 End:

Properties

Name Value
svn:eol-style native
svn:keywords Ximalas=%H Author Date HeadURL Header Id Revision
svn:mime-type text/plain

svn@ximalas.info
ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.3.0-dev