/[lynkurs-i-latex]/trunk/lynkurs-i-latex.tex
ViewVC logotype

Contents of /trunk/lynkurs-i-latex.tex

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log


Revision 12 - (show annotations) (download)
2015-08-16T21:06:53Z (8 years, 10 months ago) by trond
Content type: text/plain
File size: 28759 byte(s)
Poengterte at TeXworks følger med MiKTeX.
Fronter har tydeligvis aktivert amsmath og amssymb. Jeg forutsetter disse pakkene i eksemplene.
Enkelte frames hadde for mye informasjon, så noen frames ble omgjort til flere.
Dytta inn en ny frame om vektorer og prikkprodukt og kryssprodukt. Eksemplene viser både vektorpil og fet skrift.
Dytta inn flere og bedre eksempler på derivasjon.
Fronter ramponerer LaTeX-koden vår mellom redigeringer, og jeg savner en oversikt over hvilke pakker som Fronter-LaTeX tilbyr.
Språkvask her og der.
1 % -*- coding: utf-8 -*-
2 % $Ximalas$
3 %\documentclass{beamer}
4 %\documentclass[handout]{beamer}
5 %\usepackage{pgfpages}
6 %\pgfpagesuselayout{2 on 1}[a4paper,border shrink=5mm]
7 %\pgfpagesuselayout{4 on 1}[a4paper,landscape,border shrink=5mm]
8 %\setbeameroption{show notes} % on second screen}
9
10 \def\jobname{lynkurs-i-latex} % Sett riktig navn på presentasjonen her.
11 \setjobnamebeamerversion{\jobname}
12
13 \usepackage[utf8]{inputenc}
14 \usepackage[T1]{fontenc}
15 \usepackage[norsk]{babel}
16 \usepackage{bookmark}
17 \usepackage{booktabs}
18 \usepackage{fancyvrb}
19 \usepackage{multicol}
20 \usepackage{mflogo}
21 %\usepackage{epstopdf}
22 %\epstopdfsetup{update}
23
24 %\usetheme{AnnArbor}
25 %\usetheme{Boadilla}
26 %\usetheme{boxes}
27 %\usetheme{CambridgeUS}
28 %\usetheme{Antibes}
29 %\usetheme{Bergen}
30 %\usetheme{Berkeley}
31 %\usetheme{Berlin}
32 %\usetheme{Copenhagen}
33 %\usetheme{Darmstadt}
34 %\usetheme{Dresden}
35 %\usetheme{Frankfurt}
36 %\usetheme{Goettingen}
37 %\usetheme{Hannover}
38 %\usetheme{Ilmenau}
39 %\usetheme{JuanLesPins}
40 %\usetheme{Luebeck}
41 \usetheme{Madrid}
42 %\usetheme{Malmoe}
43 %\usetheme{Marburg}
44 %\usetheme{Montpellier}
45 %\usetheme{PaloAlto}
46 %\usetheme{Pittsburgh}
47 %\usetheme{Rochester}
48 %\usetheme{Singapore}
49 %\usetheme{Szeged}
50 %\usetheme{Warsaw}
51
52 \hypersetup{colorlinks,linkcolor=,urlcolor=blue}
53
54 \newcommand{\Alert}[2]{\alert<#1>{#2}}
55 \newcommand{\Textbackslash}{\textbackslash\penalty\exhyphenpenalty}
56 \newcommand{\rfc}[1]{\href{http://tools.ietf.org/html/rfc#1}{RFC~#1}}
57 \newcommand{\prfc}[1]{(\rfc{#1})}
58
59 \title{\textbf{Lynkurs i \LaTeX}}
60 \subtitle{Formattering av matematikk}
61 \author[T.~Endrestøl]{\href{http://fig.ol.no/~trond/}{Trond Endrestøl}}
62 \institute[FSI/IT]{\href{http://fagskolen-innlandet.no/}{Fagskolen Innlandet}, IT-avdelingen}
63 \subject{Formattering av matematikk med LaTeX}
64 \keywords{LaTeX matematikk formler formattering}
65 \date{\today} % eller
66 %\date{15.\ august 2015}
67
68 \begin{document}
69
70 % Jeg dytter like godt inn et bokmerke for forsida.
71 \makeatletter
72 \bookmark[page=\the\c@page,level=1]{Lynkurs i LaTeX}
73 \makeatother
74
75 \begin{frame}
76 \titlepage
77 \end{frame}
78
79 \begin{frame}[allowframebreaks]
80 \frametitle{Foredragets filer}
81 \begin{itemize}
82 \item Filene til foredraget er tilgjengelig gjennom:
83 \begin{itemize}
84 \item Subversion: \texttt{svn co
85 \url{svn://svn.ximalas.info/lynkurs-i-latex}}
86 \item Web:
87 \href{http://svnweb.ximalas.info/lynkurs-i-latex/}{\texttt{svnweb.ximalas.info/lynkurs-i-latex}}
88 \end{itemize}
89 \item
90 \href{http://svnweb.ximalas.info/lynkurs-i-latex/trunk/lynkurs-i-latex.foredrag.pdf?view=co}{\texttt{lynkurs-i-latex.foredrag.pdf}}
91 vises på lerretet
92 \item
93 \href{http://svnweb.ximalas.info/lynkurs-i-latex/trunk/lynkurs-i-latex.handout.pdf?view=co}{\texttt{lynkurs-i-latex.handout.pdf}}
94 er mye bedre for publikum å se på egenhånd
95 \item
96 \href{http://svnweb.ximalas.info/lynkurs-i-latex/trunk/lynkurs-i-latex.handout.2on1.pdf?view=co}{\texttt{lynkurs-i-latex.handout.2on1.pdf}}
97 og
98 \href{http://svnweb.ximalas.info/lynkurs-i-latex/trunk/lynkurs-i-latex.handout.4on1.pdf?view=co}{\texttt{lynkurs-i-latex.handout.4on1.pdf}}
99 er begge velegnet til utskrift
100 \item \texttt{*.169.pdf}-filene er i 16:9-format
101 \item \texttt{*.1610.pdf}-filene er i 16:10-format
102 \framebreak
103 \item Foredraget er mekka ved hjelp av
104 \href{http://www.gnu.org/software/emacs/}{GNU~Emacs},
105 \href{http://www.gnu.org/software/auctex/}{AUC\TeX},
106 \href{http://www.tug.org/applications/pdftex/}{pdf\LaTeX} fra
107 \href{http://miktex.org/}{MiK\TeX},
108 \href{http://www.latex-project.org/}{\LaTeX}-dokumentklassa
109 \href{https://bitbucket.org/rivanvx/beamer/wiki/Home}{beamer},
110 \href{http://subversion.apache.org/}{Subversion},
111 \href{http://tortoisesvn.net/}{TortoiseSVN} og
112 \href{http://get.adobe.com/no/reader/}{Adobe Reader}
113 \item Hovedfila bærer denne identifikasjonen:\\
114 \texttt{\$${}$Ximalas${}$\$}
115 \item Driverfila for denne PDF-fila bærer denne identifikasjonen:\\
116 \svndriverfil
117 \item Copyright \copyright\ 2015 Trond Endrestøl
118 \item Dette verket er lisensiert med:
119 \href{http://creativecommons.org/}{Creative Commons},
120 \href{http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/no/}{Navngivelse-DelPåSammeVilkår
121 3.0 Norge} (CC BY-SA
122 3.0)\hfill\includegraphics[scale=.25]{by-sa.pdf}
123 \end{itemize}
124 \end{frame}
125
126 \section*{Oversikt over hele foredraget}
127 \begin{frame}%[allowframebreaks]
128 \frametitle{Oversikt over hele foredraget}
129 \framesubtitle{Del 1: Historikk}
130 \tableofcontents[part=1]%[pausesections]
131 \end{frame}
132
133 \begin{frame}%[allowframebreaks]
134 \frametitle{Oversikt over hele foredraget}
135 \framesubtitle{Del 2: \LaTeX-dokumenter}
136 \tableofcontents[part=2]%[pausesections]
137 \end{frame}
138
139 \begin{frame}%[allowframebreaks]
140 \frametitle{Oversikt over hele foredraget}
141 \framesubtitle{Del 3: Matematikk i \LaTeX}
142 \tableofcontents[part=3]%[pausesections]
143 \end{frame}
144
145 \begin{frame}%[allowframebreaks]
146 \frametitle{Oversikt over hele foredraget}
147 \framesubtitle{Del 4: Fronter, \LaTeX\ og matematikk}
148 \tableofcontents[part=4]%[pausesections]
149 \end{frame}
150
151 \part{Historikk}
152
153 % Av en eller annen grunn klarer ikke beamer 2013/12/02 3.33 å dytte
154 % den første delen inn blant bokmerkene i PDF-filene. Kanskje kommer
155 % dette av at det er noen frames før den aller første \part-kommandoen.
156 \makeatletter
157 \bookmark[page=\the\c@page,level=1]{Historikk}
158 \makeatother
159
160 \begin{frame}
161 \partpage
162 \end{frame}
163
164 \section*{Oversikt for del~1: Historikk}
165 \begin{frame}%[allowframebreaks]
166 \frametitle{Oversikt over del~1: Historikk}
167 \tableofcontents%[pausesections]
168 \end{frame}
169
170 \section{\TeX\ og \MF}
171 \begin{frame}%[allowframebreaks]
172 \frametitle{\TeX\ og \MF}
173 \pause
174 \begin{itemize}[<+->]
175 \item Donald E. Knuth (1938--)
176 \item Matematiker og informatiker, prof.\ em., Stanford University
177 \item Livs- og flerbindsverket «The Art of Computer Programming»
178 \item Dårlig trykketeknisk kvalitet på 70-tallet
179 \item Første forsøk: \TeX78 og \MF79
180 \begin{itemize}[<+->]
181 \item \TeX\ brukes for å fremstille trykksaker med stor vekt på
182 matematikk
183 \item \MF\ brukes for å beskrive skrifttyper
184 \end{itemize}
185 \item Andre forsøk: \TeX82 og \MF84
186 \begin{itemize}[<+->]
187 \item Mange korreksjoner i ettertid
188 \item \TeX: 1289 feil pr.\ 2010
189 \item \MF: 571 feil pr.\ 2010
190 \item \TeX\ konvergerer til \(\pi\), og er for tiden i versjon
191 \(3{,}14159265\)
192 \item \MF\ konvergerer til \(e\), og er for tiden i versjon
193 \(2{,}7182818\)
194 \end{itemize}
195 \end{itemize}
196 \end{frame}
197
198 \section{\LaTeX}
199 \begin{frame}%[allowframebreaks]
200 \frametitle{\LaTeX}
201 \pause
202 \begin{itemize}[<+->]
203 \item Leslie Lamport (1941--)
204 \item Informatiker, SRI International, senere DEC, Compaq og
205 Microsoft Research
206 \item Ønsket enklere markup og mer automatikk
207 \item \LaTeX, 1984--
208 \item Mange dokumentklasser
209 \begin{itemize}[<+->]
210 \item \texttt{article}, \texttt{book}, \texttt{letter},
211 \texttt{report}, \dots
212 \end{itemize}
213 \item Senere mange medhjelpere
214 \item Mange tillegg:
215 \begin{itemize}[<+->]
216 \item flere dokumentklasser
217 \item andre «pakker»
218 \end{itemize}
219 \item \LaTeX\ brukes ofte innen vitenskap og forskning
220 \end{itemize}
221 \end{frame}
222
223 \section{TUG, DANTE, NTUG}
224 \begin{frame}%[allowframebreaks]
225 \frametitle{TUG, DANTE, NTUG}
226 \pause
227 \begin{itemize}[<+->]
228 \item TUG
229 \begin{itemize}[<+->]
230 \item \TeX\ Users Group
231 \item \texttt{\url{http://tug.org/}}
232 \item Fremmer bruk av \TeX, \MF, \LaTeX, og deres derivater
233 \item Utgir medlemsbladet «TUGboat» tre ganger i året
234 \item Utgir «The Prac\TeX\ Journal»
235 \end{itemize}
236 \item DANTE
237 \begin{itemize}[<+->]
238 \item Deutschsprachige Anwendervereinigung \TeX\ e.V.
239 \item \texttt{\url{http://www.dante.de/}}
240 \item Utgir «Die \TeX nische Komödie»
241 \end{itemize}
242 \item NTUG
243 \begin{itemize}[<+->]
244 \item Nordisk \TeX\ Users Group
245 \item \texttt{\url{http://dag.at.ifi.uio.no/ntug/}}
246 \item Ligger stort sett brakk
247 \item Klarer Fagskolen Innlandet å heve nivået i NTUG?
248 \end{itemize}
249 \end{itemize}
250 \end{frame}
251
252 \section{Programvare}
253 \begin{frame}%[allowframebreaks]
254 \frametitle{Programvare}
255 \pause
256 \begin{itemize}[<+->]
257 \item Finnes for de fleste plattformer
258 \item \TeX\ og venner
259 \begin{itemize}[<+->]
260 \item \TeX\ Live 2015
261 \item Mac\TeX\ 2015
262 \item MiK\TeX\ 2.9
263 \item te\TeX\ \(\gets\) foreldet
264 \item \dots
265 \end{itemize}
266 \item Editorer
267 \begin{itemize}[<+->]
268 \item GNU~Emacs
269 \begin{itemize}[<+->]
270 \item AUC\TeX
271 \end{itemize}
272 \item \TeX works \(\gets\) følger med MiK\TeX
273 \item vim
274 \item MathType \(\gets\) bare for formler
275 \item \dots
276 \end{itemize}
277 \end{itemize}
278 \end{frame}
279
280 \section{Lærebøker}
281 \begin{frame}%[allowframebreaks]
282 \frametitle{Lærebøker}
283 \pause
284 \begin{itemize}[<+->]
285 \item «Computers \& Typesetting», av Donald Knuth
286 \begin{itemize}[<+->]
287 \item Vol.\ A «The \TeX book» og Vol.\ B «\TeX: The Program»
288 \item Vol.\ C «The \MF book» og Vol.\ D «\MF: The Program»
289 \item Vol.\ E «Computer Modern Typefaces»
290 \end{itemize}
291 \item «The Not So Short Introduction to \LaTeXe», av Tobias Ötiker,
292 Hubert Partl, Irene Hyna og Elisabeth Schlegl, versjon 5.05, 18.\
293 juli 2015,
294 \texttt{\url{https://tobi.oetiker.ch/lshort/lshort.pdf}}
295 \item «The \LaTeX\ Companion», andre utgave, av Frank Mittelbach,
296 Michel Goossens, Johannes Braams, David Carlisle og Chris Rowley
297 \item \texttt{\url{http://tex.stackexchange.com/}}
298 \item \dots
299 \end{itemize}
300 \end{frame}
301
302 \part{\LaTeX-dokumenter}
303
304 \begin{frame}
305 \partpage
306 \end{frame}
307
308 \section*{Oversikt for del~2: \LaTeX-dokumenter}
309 \begin{frame}%[allowframebreaks]
310 \frametitle{Oversikt over del~2: \LaTeX-dokumenter}
311 \tableofcontents%[pausesections]
312 \end{frame}
313
314 \section{\LaTeX-dokument}
315 \begin{frame}%[allowframebreaks]
316 \frametitle{\LaTeX-dokument}
317 \pause
318 \begin{itemize}[<+->]
319 \item Består av:
320 \begin{itemize}[<+->]
321 \item Preamble:
322 \begin{itemize}[<+->]
323 \item Angi dokumentklasse
324 \item Angi pakker
325 \item Angi innstillinger
326 \end{itemize}
327 \item Start av dokumentet
328 \item Innholdsfortegnelse, lister over figurer, tabeller og
329 listinger
330 \item Avsnittsoverskrifter
331 \item Tekst
332 \item Start og stopp av forskjellige miljøer:
333 \begin{itemize}
334 \item figurer, formler, tabeller og listinger
335 \end{itemize}
336 \item Referanser (kilder) og stikkordregister
337 \item Stopp av dokumentet
338 \end{itemize}
339 \end{itemize}
340 \end{frame}
341
342 \section{Kort eksempel}
343 \begin{frame}[fragile]%[allowframebreaks]
344 \frametitle{Kort eksempel}
345 \pause
346 \begin{verbatim}
347 \documentclass[a4paper,12pt]{article} % -*- coding: utf-8 -*-
348
349 \usepackage{amsmath}\usepackage{amssymb}
350 \usepackage[utf8]{inputenc}\usepackage[T1]{fontenc}
351 \usepackage[norsk]{babel}
352
353 \title{\textbf{Tittel}}
354 \author{Forfatter}
355 \date{20.\ mars 2011}
356
357 \begin{document}
358 \maketitle
359
360 Hei på deg, din gamle sei.
361 \end{document}
362 \end{verbatim}
363 \end{frame}
364
365 \section{Kompilering}
366 \begin{frame}%[allowframebreaks]
367 \frametitle{Kompilering}
368 \pause
369 \begin{itemize}[<+->]
370 \item All tekst lagres vanligvis i \texttt{.tex}-filer
371 \item \texttt{.tex}-filene må kompileres:
372 \begin{itemize}[<+->]
373 \item \texttt{tex filnavn.tex} forventer \TeX-kode og produserer
374 en \texttt{.dvi}-fil
375 \item \texttt{.dvi}-filer kan:
376 \begin{itemize}
377 \item forhåndsvises med \texttt{xdvi}, \TeX works og andre
378 verktøy
379 \item konverteres til en \texttt{.ps}-fil med \texttt{dvips
380 filnavn.dvi}
381 \item (\texttt{.ps}-filer var mer vanlig før)
382 \item dekodes med \texttt{dvitype}
383 \end{itemize}
384 \item \texttt{pdftex filnavn.tex} forventer \TeX-kode og
385 produserer en \texttt{.pdf}-fil
386 \item \texttt{latex filnavn.tex} forventer \LaTeX-kode og
387 produserer en \texttt{.dvi}-fil
388 \item \texttt{pdflatex filnavn.tex} forventer \LaTeX-kode og
389 produserer en \texttt{.pdf}-fil
390 \end{itemize}
391 \item PDF-produksjon er normen i dag, bare se på alle «papers» i
392 \texttt{\url{http://arxiv.org/}}
393 \item GNU~Emacs med AUC\TeX, \TeX works, osv., forenkler arbeidet
394 \end{itemize}
395 \end{frame}
396
397 \part{Matematikk i \LaTeX}
398
399 \begin{frame}
400 \partpage
401 \end{frame}
402
403 \section*{Oversikt for del~3: Matematikk i \LaTeX}
404 \begin{frame}%[allowframebreaks]
405 \frametitle{Oversikt over del~3: Matematikk i \LaTeX}
406 \tableofcontents%[pausesections]
407 \end{frame}
408
409 \section{Formler i setninger}
410 \begin{frame}%[allowframebreaks]
411 \frametitle{Formler i setninger}
412 \pause
413 \begin{itemize}[<+->]
414 \item \texttt{\textbackslash dots\textbackslash\ vi får dette,
415 \textbackslash(a+b=c\textbackslash), som ligner på dette
416 \textbackslash dots}
417 \item \dots\ vi får dette, \(a+b=c\), som ligner på dette \dots
418 \end{itemize}
419 \end{frame}
420
421 \section{Formler som egne avsnitt}
422 \begin{frame}[fragile]%[allowframebreaks]
423 \frametitle{Formler som egne avsnitt}
424 \pause
425 \begin{itemize}[<+->]
426 \item To muligheter:
427 \begin{itemize}[<+->]
428 \item \texttt{\textbackslash[a+b=c\textbackslash]}
429 \item
430 \begin{verbatim}
431 \begin{equation*}
432 a+b=c
433 \end{equation*}
434 \end{verbatim}
435 \end{itemize}
436 \item Resultatene:
437 \begin{itemize}[<+->]
438 \item \[a+b=c\]
439 \item
440 \begin{equation*}
441 a+b=c
442 \end{equation*}
443 \end{itemize}
444 \item Ingen stor forskjell
445 \end{itemize}
446 \end{frame}
447
448 \section{Formler med nummering som egne avsnitt}
449 \begin{frame}[fragile]%[allowframebreaks]
450 \frametitle{Formler med nummering som egne avsnitt}
451 \pause
452 \begin{itemize}[<+->]
453 \item
454 \begin{verbatim}
455 \begin{equation}
456 a+b=c
457 \end{equation}
458 \end{verbatim}
459 \item Nummerering plasseres ved høyre marg
460 \item
461 \begin{equation}
462 a+b=c
463 \end{equation}
464 \item Bruk av merkelapp er også mulig
465 \item
466 \begin{verbatim}
467 \begin{equation}
468 \label{eq:merkelapp}
469 a+b=c
470 \end{equation}
471 \end{verbatim}
472 \item Du kan referere til formelnummeret med \texttt{\textbackslash
473 ref\{eq:merkelapp\}} og sidenummeret med \texttt{\textbackslash
474 pageref\{eq:merkelapp\}}
475 \end{itemize}
476 \end{frame}
477
478 \section{Inntasting av formler}
479 \begin{frame}%[allowframebreaks]
480 \frametitle{Inntasting av formler}
481 \pause
482 \begin{itemize}[<+->]
483 \item Bokstaver og de fleste tegn på tastaturet kan tastes direkte
484 inn
485 \item Enkelte tegn må angis med kommandoer:
486 \begin{itemize}[<+->]
487 \item \texttt{\textbackslash ge}, \(\ge\)
488 \item \texttt{\textbackslash le}, \(\le\)
489 \item \texttt{\textbackslash equiv}, \(\equiv\)
490 \item \texttt{\textbackslash approx}, \(\approx\)
491 \item \texttt{\textbackslash neq}, \(\neq\)
492 \item \texttt{\textbackslash\%}, \(\%\)
493 \end{itemize}
494 \item Se tabellene i kapittel 3 i
495 «\href{https://tobi.oetiker.ch/lshort/lshort.pdf}{The Not So Short
496 Introduction to \LaTeXe}»
497 \end{itemize}
498 \end{frame}
499
500 \begin{frame}%[allowframebreaks]
501 \frametitle{Inntasting av formler}
502 \pause
503 \begin{itemize}[<+->]
504 \item Sinus, cosinus, tangens, ln, log, osv., har egne kommandoer:
505 \begin{itemize}[<+->]
506 \item \texttt{\textbackslash sin x}, \(\sin x\);
507 \texttt{\textbackslash cos x}, \(\cos x\);
508 \texttt{\textbackslash tan x}, \(\tan x\);
509 \texttt{\textbackslash ln x}, \(\ln x\)
510 \end{itemize}
511 \item Se nøye etter forskjellene over og under:
512 \begin{itemize}[<+->]
513 \item \texttt{sin x}, \(sin x\); \texttt{cos x}, \(cos x\);
514 \texttt{tan x}, \(tan x\); \texttt{ln x}, \(ln x\)
515 \end{itemize}
516 \item Se tabellene i kapittel 3 i
517 «\href{https://tobi.oetiker.ch/lshort/lshort.pdf}{The Not So Short
518 Introduction to \LaTeXe}»
519 \end{itemize}
520 \end{frame}
521
522 \begin{frame}%[allowframebreaks]
523 \frametitle{Inntasting av formler}
524 \pause
525 \begin{itemize}[<+->]
526 \item Komma brukes for lister:
527 \begin{itemize}[<+->]
528 \item \texttt{a,b,c,d}
529 \begin{itemize}[<+->]
530 \item \(a,b,c,d\)
531 \end{itemize}
532 \end{itemize}
533 \item Tall kan bli rare:
534 \begin{itemize}[<+->]
535 \item \texttt{1,25}
536 \begin{itemize}[<+->]
537 \item \(1,25\)
538 \end{itemize}
539 \item \texttt{1\{,\}25}
540 \begin{itemize}[<+->]
541 \item \(1{,}25\) \(\gets\) husk \texttt{\{,\}} for norsk komma i
542 tall
543 \end{itemize}
544 \end{itemize}
545 \end{itemize}
546 \end{frame}
547
548 \begin{frame}%[allowframebreaks]
549 \frametitle{Inntasting av formler}
550 \pause
551 \begin{multicols}{2}
552 \begin{itemize}[<+->]
553 \item Hevet tekst:
554 \begin{itemize}[<+->]
555 \item \texttt{x\textasciicircum3}
556 \begin{itemize}[<+->]
557 \item \(x^3\)
558 \end{itemize}
559 \item \texttt{x\textasciicircum33}
560 \begin{itemize}[<+->]
561 \item \(x^33\)
562 \end{itemize}
563 \item \texttt{x\textasciicircum\{33\}}
564 \begin{itemize}[<+->]
565 \item \(x^{33}\)
566 \end{itemize}
567 \end{itemize}
568 \item Senket tekst:
569 \begin{itemize}[<+->]
570 \item \texttt{x\_3}
571 \begin{itemize}[<+->]
572 \item \(x_3\)
573 \end{itemize}
574 \item \texttt{x\_33}
575 \begin{itemize}[<+->]
576 \item \(x_33\)
577 \end{itemize}
578 \item \texttt{x\_\{33\}}
579 \begin{itemize}[<+->]
580 \item \(x_{33}\)
581 \end{itemize}
582 \end{itemize}
583 \end{itemize}
584 \end{multicols}
585 \begin{itemize}[<+->]
586 \item Husk å bruke gruppering med \texttt{\{} og \texttt{\}} ved mer
587 enn ett tegn
588 \end{itemize}
589 \end{frame}
590
591 \begin{frame}%[allowframebreaks]
592 \frametitle{Inntasting av formler}
593 \pause
594 \begin{itemize}[<+->]
595 \item Kombinere hevet og senket tekst:
596 \begin{itemize}[<+->]
597 \item Den ene rekkefølgen:
598 \begin{itemize}[<+->]
599 \item \texttt{x\_0\textasciicircum3}, \(x_0^3\)
600 \end{itemize}
601 \item Den omvendte rekkefølgen:
602 \begin{itemize}[<+->]
603 \item \texttt{x\textasciicircum3\_0}, \(x^3_0\)
604 \end{itemize}
605 \item Karbon-14 skrevet slik:
606 \begin{itemize}[<+->]
607 \item \texttt{\{\}\_6\textasciicircum\{14\}\textbackslash
608 mathrm C}, \({}_6^{14}\mathrm C\)
609 \end{itemize}
610 \item Omvendt rekkefølge:
611 \begin{itemize}[<+->]
612 \item \texttt{\{\}\textasciicircum\{14\}\_6\textbackslash
613 mathrm C}, \({}^{14}_6\mathrm C\)
614 \end{itemize}
615 \item Karbon-14 med bedre resultat:
616 \begin{itemize}[<+->]
617 \item \texttt{\{\}\_\{\textbackslash
618 phantom16\}\textasciicircum\{14\}\textbackslash mathrm C},
619 \({}_{\phantom16}^{14}\mathrm C\)
620 \end{itemize}
621 \item Omvendt rekkefølge, men likevel vakkert:
622 \begin{itemize}[<+->]
623 \item \texttt{\{\}\textasciicircum\{14\}\_\{\textbackslash
624 phantom16\}\textbackslash mathrm C},
625 \({}^{14}_{\phantom16}\mathrm C\)
626 \end{itemize}
627 \end{itemize}
628 \end{itemize}
629 \end{frame}
630
631 \section{Multiplikasjon}
632 \begin{frame}%[allowframebreaks]
633 \frametitle{Multiplikasjon}
634 \pause
635 \begin{multicols}{3}
636 \begin{itemize}[<+->]
637 \item Med parentes:
638 \begin{itemize}[<+->]
639 \item \texttt{(a(b))}
640 \item Textstyle: \((a(b))\)
641 \item Displaystyle: \[(a(b))\]
642 \end{itemize}
643 \columnbreak
644 \item Med \texttt{\textbackslash cdot}:
645 \begin{itemize}[<+->]
646 \item \texttt{a\textbackslash cdot\ b}
647 \item Textstyle: \(a\cdot b\)
648 \item Displaystyle: \[a\cdot b\]
649 \end{itemize}
650 \columnbreak
651 \item Med \texttt{\textbackslash times}:
652 \begin{itemize}[<+->]
653 \item \texttt{a\textbackslash times\ b}
654 \item Textstyle: \(a\times b\)
655 \item Displaystyle: \[a\times b\]
656 \end{itemize}
657 \end{itemize}
658 \end{multicols}
659 \end{frame}
660
661 \begin{frame}%[allowframebreaks]
662 \frametitle{Multiplikasjon}
663 \pause
664 \begin{multicols}{2}
665 \begin{itemize}[<+->]
666 \item Vektorer og prikkprodukt:
667 \begin{itemize}[<+->]
668 \item \texttt{\textbackslash vec a\textbackslash
669 cdot\textbackslash vec b}
670 \item Textstyle: \(\vec a\cdot\vec b\)
671 \item Displaystyle: \[\vec a\cdot\vec b\]
672 \item \texttt{\textbackslash mathbf a\textbackslash
673 cdot\textbackslash mathbf b}
674 \item Textstyle: \(\mathbf a\cdot\mathbf b\)
675 \item Displaystyle: \[\mathbf a\cdot\mathbf b\]
676 \end{itemize}
677 \columnbreak
678 \item Vektorer og kryssprodukt:
679 \begin{itemize}[<+->]
680 \item \texttt{\textbackslash vec a\textbackslash
681 times\textbackslash vec b}
682 \item Textstyle: \(\vec a\times\vec b\)
683 \item Displaystyle: \[\vec a\times\vec b\]
684 \item \texttt{\textbackslash mathbf a\textbackslash
685 times\textbackslash mathbf b}
686 \item Textstyle: \(\mathbf a\times\mathbf b\)
687 \item Displaystyle: \[\mathbf a\times\mathbf b\]
688 \end{itemize}
689 \end{itemize}
690 \end{multicols}
691 \end{frame}
692
693 \section{Brøk}
694 \begin{frame}%[allowframebreaks]
695 \frametitle{Brøk}
696 \pause
697 \begin{itemize}[<+->]
698 \item \texttt{\textbackslash frac\{1\}\{2\}}
699 \item Textstyle: \(\frac{1}{2}\)
700 \item Textstyle ser bedre ut med \texttt{1/2}, altså \(1/2\)
701 \item Displaystyle: \[\frac{1}{2}\]
702 \end{itemize}
703 \end{frame}
704
705 \section{Røtter}
706 \begin{frame}%[allowframebreaks]
707 \frametitle{Røtter}
708 \pause
709 \begin{itemize}[<+->]
710 \item Kvadratrot:
711 \begin{itemize}[<+->]
712 \item \texttt{\textbackslash sqrt2}
713 \begin{itemize}[<+->]
714 \item Textstyle: \(\sqrt2\)
715 \item Displaystyle: \[\sqrt2\]
716 \end{itemize}
717 \item \texttt{\textbackslash sqrt\{a+b\}}
718 \begin{itemize}[<+->]
719 \item Textstyle: \(\sqrt{a+b}\)
720 \item Displaystyle: \[\sqrt{a+b}\]
721 \end{itemize}
722 \end{itemize}
723 \item N-te rot:
724 \begin{itemize}[<+->]
725 \item \texttt{\textbackslash sqrt[3]\{a+b\}}
726 \begin{itemize}[<+->]
727 \item Textstyle: \(\sqrt[3]{a+b}\)
728 \item Displaystyle: \[\sqrt[3]{a+b}\]
729 \end{itemize}
730 \end{itemize}
731 \end{itemize}
732 \end{frame}
733
734 \section{Integraler}
735 \begin{frame}%[allowframebreaks]
736 \frametitle{Integraler}
737 \pause
738 \begin{itemize}[<+->]
739 \item Ubestemt integral:
740 \begin{itemize}[<+->]
741 \item \texttt{\textbackslash int x\textasciicircum
742 2\textbackslash,\textbackslash mathrm dx}
743 \item Textstyle: \(\int x^2\,\mathrm dx\)
744 \item Displaystyle: \[\int x^2\,\mathrm dx\]
745 \end{itemize}
746 \item Ubestemt integral med utregning:
747 \begin{itemize}[<+->]
748 \item \texttt{\textbackslash int x\textasciicircum
749 2\textbackslash,\textbackslash mathrm dx=\textbackslash
750 frac\{x\textasciicircum3\}\{3\}+C}
751 \item Textstyle: \(\int x^2\,\mathrm dx=\frac{x^3}{3}+C\)
752 \item Displaystyle: \[\int x^2\,\mathrm dx=\frac{x^3}{3}+C\]
753 \end{itemize}
754 \end{itemize}
755 \end{frame}
756
757 \begin{frame}%[allowframebreaks]
758 \frametitle{Integraler}
759 \pause
760 \begin{itemize}[<+->]
761 \item Bestemt integral:
762 \begin{itemize}[<+->]
763 \item \texttt{\textbackslash int\_0\textasciicircum3x\textasciicircum
764 2\textbackslash,\textbackslash mathrm dx}
765 \item Textstyle: \(\int_0^3x^2\,\mathrm dx\)
766 \item Displaystyle: \[\int_0^3x^2\,\mathrm dx\]
767 \end{itemize}
768 \item Alternativ formattering av bestemt integral:
769 \begin{itemize}[<+->]
770 \item \texttt{\textbackslash int\textbackslash
771 limits\_0\textasciicircum3x\textasciicircum
772 2\textbackslash,\textbackslash mathrm dx}
773 \item Textstyle: \(\int\limits_0^3x^2\,\mathrm dx\)
774 \item Displaystyle: \[\int\limits_0^3x^2\,\mathrm dx\]
775 \end{itemize}
776 \end{itemize}
777 \end{frame}
778
779 \section{Derivasjon}
780 \begin{frame}%[allowframebreaks]
781 \frametitle{Derivasjon}
782 \pause
783 \begin{itemize}[<+->]
784 \item \texttt{f(x)=x\textasciicircum3\textbackslash qquad
785 f'(x)=3x\textasciicircum2\textbackslash qquad f'{}'(x)=6x}
786 \item Textstyle: \(f(x)=x^3\qquad f'(x)=3x^2\qquad f''(x)=6x\)
787 \item Displaystyle: \[f(x)=x^3\qquad f'(x)=3x^2\qquad f''(x)=6x\]
788 \end{itemize}
789 \end{frame}
790
791 \begin{frame}%[allowframebreaks]
792 \frametitle{Derivasjon}
793 \pause
794 \begin{itemize}[<+->]
795 \item \texttt{\textbackslash frac\{\textbackslash mathrm
796 d\}\{\textbackslash mathrm dx\}\textbackslash ,\textbackslash
797 frac\{1\}\{x\}= -\textbackslash frac\{1\}\{x\textasciicircum2\}}
798 \item Textstyle: \(\frac{\mathrm d}{\mathrm
799 dx}\,\frac{1}{x}=-\frac{1}{x^2}\)
800 \item Displaystyle: \[\frac{\mathrm d}{\mathrm
801 dx}\,\frac{1}{x}=-\frac{1}{x^2}\]
802 \item \texttt{\textbackslash frac\{\textbackslash mathrm
803 d\}\{\textbackslash mathrm dx\}\textbackslash
804 left(\textbackslash frac\{1\}\{x\}\textbackslash right)=
805 -\textbackslash frac\{1\}\{x\textasciicircum2\}}
806 \item Textstyle: \(\frac{\mathrm d}{\mathrm
807 dx}\left(\frac{1}{x}\right)=-\frac{1}{x^2}\)
808 \item Displaystyle: \[\frac{\mathrm d}{\mathrm
809 dx}\left(\frac{1}{x}\right)=-\frac{1}{x^2}\]
810 \end{itemize}
811 \end{frame}
812
813 \begin{frame}%[allowframebreaks]
814 \frametitle{Derivasjon}
815 \pause
816 \begin{itemize}[<+->]
817 \item \texttt{f(x,y)=xe\textasciicircum y\textbackslash
818 qquad\textbackslash frac\{\textbackslash partial
819 f\}\{\textbackslash partial x\}=1\textbackslash cdot
820 x\textasciicircum\{1-1\}\textbackslash cdot e\textasciicircum
821 y=e\textasciicircum y\textbackslash qquad\textbackslash
822 frac\{\textbackslash partial f\}\{\textbackslash partial
823 y\}=x\textbackslash cdot e\textasciicircum y}
824 \item Textstyle: \(f(x,y)=xe^y\qquad\frac{\partial f}{\partial
825 x}=1\cdot x^{1-1}\cdot e^y=e^y\qquad\frac{\partial f}{\partial
826 y}=x\cdot e^y\)
827 \item Displaystyle: \[f(x,y)=xe^y\qquad\frac{\partial f}{\partial
828 x}=1\cdot x^{1-1}\cdot e^y=e^y\qquad\frac{\partial f}{\partial
829 y}=x\cdot e^y\]
830 \end{itemize}
831 \end{frame}
832
833 \section{Summasjon og produkter}
834 \begin{frame}%[allowframebreaks]
835 \frametitle{Summasjon og produkter}
836 \pause
837 \begin{itemize}[<+->]
838 \item Summasjon:
839 \begin{itemize}[<+->]
840 \item \texttt{\textbackslash sum\_\{i=0\}\textasciicircum\{10\}x\_i}
841 \item Textstyle: \(\sum_{i=0}^{10}x_i\)
842 \item Displaystyle: \[\sum_{i=0}^{10}x_i\]
843 \end{itemize}
844 \item Produkter:
845 \begin{itemize}[<+->]
846 \item \texttt{\textbackslash prod\_\{i=0\}\textasciicircum\{10\}x\_i}
847 \item Textstyle: \(\prod_{i=0}^{10}x_i\)
848 \item Displaystyle: \[\prod_{i=0}^{10}x_i\]
849 \end{itemize}
850 \end{itemize}
851 \end{frame}
852
853 \section{Vise utregninger}
854 \begin{frame}[fragile]%[allowframebreaks]
855 \frametitle{Vise utregninger}
856 \pause
857 \begin{itemize}[<+->]
858 \item
859 \begin{verbatim}
860 \begin{align*} % eller \begin{align}
861 a&=2\\
862 b&=3\\
863 x&=a+b\\
864 &=2+3\\
865 &=\underline{\underline{5}}
866 \end{align*} % eller \end{align}
867 \end{verbatim}
868 \item Resultat:
869 \begin{align*} % eller \begin{align}
870 a&=2\\
871 b&=3\\
872 x&=a+b\\
873 &=2+3\\
874 &=\underline{\underline{5}}
875 \end{align*} % eller \end{align}
876 \end{itemize}
877 \end{frame}
878
879 \section{Diskontinuerlige funksjoner}
880 \begin{frame}[fragile]%[allowframebreaks]
881 \frametitle{Diskontinuerlige funksjoner}
882 \pause
883 \begin{itemize}[<+->]
884 \item
885 \begin{verbatim}
886 f(x)=
887 \begin{cases}
888 0 & x<0\\
889 1 & x=0\\
890 2 & 0<x<3\\
891 \infty & x\ge3
892 \end{cases}
893 \end{verbatim}
894 \item Resultat:
895 \begin{equation*}
896 f(x)=
897 \begin{cases}
898 0 & x<0\\
899 1 & x=0\\
900 2 & 0<x<3\\
901 \infty & x\ge3
902 \end{cases}
903 \end{equation*}
904 \end{itemize}
905 \end{frame}
906
907 \part{Fronter, \LaTeX\ og matematikk}
908
909 \begin{frame}
910 \partpage
911 \end{frame}
912
913 \section*{Oversikt for del~4: Fronter, \LaTeX\ og matematikk}
914 \begin{frame}%[allowframebreaks]
915 \frametitle{Oversikt over del~4: Fronter, \LaTeX\ og matematikk}
916 \tableofcontents%[pausesections]
917 \end{frame}
918
919 \section{Forenklinger i Fronter}
920 \begin{frame}[fragile]%[allowframebreaks]
921 \frametitle{Forenklinger i Fronter}
922 \pause
923 \begin{itemize}[<+->]
924 \item Fronter forenkler bruken av \LaTeX
925 \item Formler settes inn i noe à la:
926 \begin{verbatim}
927 \documentclass{article}
928 \usepackage{amsmath}\usepackage{amssymb}
929 \usepackage[utf8]{inputenc}\usepackage[T1]{fontenc}
930
931 \begin{document}
932 \(
933 % Her havner hver formel, hver gang
934 \)
935 \end{document}
936 \end{verbatim}
937 \item Vi er midt i en setning, klar til å formattere formelen vår
938 som en del av setningen
939 \item Vi må angi \texttt{\textbackslash displaystyle} for å
940 forstørre resultatet
941 \end{itemize}
942 \end{frame}
943
944 \section{Forviklinger i Fronter}
945 \begin{frame}%[allowframebreaks]
946 \frametitle{Forviklinger i Fronter}
947 \pause
948 \begin{itemize}[<+->]
949 \item Formeleditoren blinker for hvert eneste tastetrykk, også for
950 piltastene
951 \item «Fronterdokumenter» må åpnes i samme vindu/fane, ellers vises
952 ikke matematikken skikkelig
953 \item Fysiske linjeskift i \LaTeX-koden blir ikke bevart mellom
954 redigeringer
955 \item Jeg savner en oversikt over hvilke pakker som er tilgjengelige
956 i Fronter-\LaTeX
957 \end{itemize}
958 \end{frame}
959
960 \end{document}
961
962 Local Variables:
963 TeX-PDF-mode:t
964 End:

Properties

Name Value
svn:eol-style native
svn:keywords Ximalas=%H Author Date HeadURL Header Id Revision
svn:mime-type text/plain

svn@ximalas.info
ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.3.0-dev