/[lynkurs-i-latex]/trunk/lynkurs-i-latex.tex
ViewVC logotype

Contents of /trunk/lynkurs-i-latex.tex

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log


Revision 16 - (show annotations) (download)
2015-08-17T06:24:40Z (8 years, 10 months ago) by trond
Content type: text/plain
File size: 28753 byte(s)
Nei, det er ikke nummerering som er egne avsnitt, men heller nummererte formler som egne avsnitt.
1 % -*- coding: utf-8 -*-
2 % $Ximalas$
3 %\documentclass{beamer}
4 %\documentclass[handout]{beamer}
5 %\usepackage{pgfpages}
6 %\pgfpagesuselayout{2 on 1}[a4paper,border shrink=5mm]
7 %\pgfpagesuselayout{4 on 1}[a4paper,landscape,border shrink=5mm]
8 %\setbeameroption{show notes} % on second screen}
9
10 \def\jobname{lynkurs-i-latex} % Sett riktig navn på presentasjonen her.
11 \setjobnamebeamerversion{\jobname}
12
13 \usepackage[utf8]{inputenc}
14 \usepackage[T1]{fontenc}
15 \usepackage[norsk]{babel}
16 \usepackage{bookmark}
17 \usepackage{booktabs}
18 \usepackage{fancyvrb}
19 \usepackage{multicol}
20 \usepackage{mflogo}
21 %\usepackage{epstopdf}
22 %\epstopdfsetup{update}
23
24 %\usetheme{AnnArbor}
25 %\usetheme{Boadilla}
26 %\usetheme{boxes}
27 %\usetheme{CambridgeUS}
28 %\usetheme{Antibes}
29 %\usetheme{Bergen}
30 %\usetheme{Berkeley}
31 %\usetheme{Berlin}
32 %\usetheme{Copenhagen}
33 %\usetheme{Darmstadt}
34 %\usetheme{Dresden}
35 %\usetheme{Frankfurt}
36 %\usetheme{Goettingen}
37 %\usetheme{Hannover}
38 %\usetheme{Ilmenau}
39 %\usetheme{JuanLesPins}
40 %\usetheme{Luebeck}
41 \usetheme{Madrid}
42 %\usetheme{Malmoe}
43 %\usetheme{Marburg}
44 %\usetheme{Montpellier}
45 %\usetheme{PaloAlto}
46 %\usetheme{Pittsburgh}
47 %\usetheme{Rochester}
48 %\usetheme{Singapore}
49 %\usetheme{Szeged}
50 %\usetheme{Warsaw}
51
52 \hypersetup{colorlinks,linkcolor=,urlcolor=blue}
53
54 \newcommand{\Alert}[2]{\alert<#1>{#2}}
55 \newcommand{\Textbackslash}{\textbackslash\penalty\exhyphenpenalty}
56 \newcommand{\rfc}[1]{\href{http://tools.ietf.org/html/rfc#1}{RFC~#1}}
57 \newcommand{\prfc}[1]{(\rfc{#1})}
58
59 \title{\textbf{Lynkurs i \LaTeX}}
60 \subtitle{Formattering av matematikk}
61 \author[T.~Endrestøl]{\href{http://fig.ol.no/~trond/}{Trond Endrestøl}}
62 \institute[FSI/IT]{\href{http://fagskolen-innlandet.no/}{Fagskolen Innlandet}, IT-avdelingen}
63 \subject{Formattering av matematikk med LaTeX}
64 \keywords{LaTeX matematikk formler formattering}
65 \date{\today} % eller
66 %\date{15.\ august 2015}
67
68 \begin{document}
69
70 % Jeg dytter like godt inn et bokmerke for forsida.
71 \makeatletter
72 \bookmark[page=\the\c@page,level=1]{Lynkurs i LaTeX}
73 \makeatother
74
75 \begin{frame}
76 \titlepage
77 \end{frame}
78
79 \begin{frame}[allowframebreaks]
80 \frametitle{Foredragets filer}
81 \begin{itemize}
82 \item Filene til foredraget er tilgjengelig gjennom:
83 \begin{itemize}
84 \item Subversion: \texttt{svn co
85 \url{svn://svn.ximalas.info/lynkurs-i-latex}}
86 \item Web:
87 \href{http://svnweb.ximalas.info/lynkurs-i-latex/}{\texttt{svnweb.ximalas.info/lynkurs-i-latex}}
88 \end{itemize}
89 \item
90 \href{http://svnweb.ximalas.info/lynkurs-i-latex/trunk/lynkurs-i-latex.foredrag.pdf?view=co}{\texttt{lynkurs-i-latex.foredrag.pdf}}
91 vises på lerretet
92 \item
93 \href{http://svnweb.ximalas.info/lynkurs-i-latex/trunk/lynkurs-i-latex.handout.pdf?view=co}{\texttt{lynkurs-i-latex.handout.pdf}}
94 er mye bedre for publikum å se på egenhånd
95 \item
96 \href{http://svnweb.ximalas.info/lynkurs-i-latex/trunk/lynkurs-i-latex.handout.2on1.pdf?view=co}{\texttt{lynkurs-i-latex.handout.2on1.pdf}}
97 og
98 \href{http://svnweb.ximalas.info/lynkurs-i-latex/trunk/lynkurs-i-latex.handout.4on1.pdf?view=co}{\texttt{lynkurs-i-latex.handout.4on1.pdf}}
99 er begge velegnet til utskrift
100 \item \texttt{*.169.pdf}-filene er i 16:9-format
101 \item \texttt{*.1610.pdf}-filene er i 16:10-format
102 \framebreak
103 \item Foredraget er mekka ved hjelp av
104 \href{http://www.gnu.org/software/emacs/}{GNU~Emacs},
105 \href{http://www.gnu.org/software/auctex/}{AUC\TeX},
106 \href{http://www.tug.org/applications/pdftex/}{pdf\LaTeX} fra
107 \href{http://miktex.org/}{MiK\TeX},
108 \href{http://www.latex-project.org/}{\LaTeX}-dokumentklassa
109 \href{https://bitbucket.org/rivanvx/beamer/wiki/Home}{beamer},
110 \href{http://subversion.apache.org/}{Subversion},
111 \href{http://tortoisesvn.net/}{TortoiseSVN} og
112 \href{http://get.adobe.com/no/reader/}{Adobe Reader}
113 \item Hovedfila bærer denne identifikasjonen:\\
114 \texttt{\$${}$Ximalas${}$\$}
115 \item Driverfila for denne PDF-fila bærer denne identifikasjonen:\\
116 \svndriverfil
117 \item Copyright \copyright\ 2015 Trond Endrestøl
118 \item Dette verket er lisensiert med:
119 \href{http://creativecommons.org/}{Creative Commons},
120 \href{http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/no/}{Navngivelse-DelPåSammeVilkår
121 3.0 Norge} (CC BY-SA
122 3.0)\hfill\includegraphics[scale=.25]{by-sa.pdf}
123 \end{itemize}
124 \end{frame}
125
126 \section*{Oversikt over hele foredraget}
127 \begin{frame}%[allowframebreaks]
128 \frametitle{Oversikt over hele foredraget}
129 \framesubtitle{Del 1: Historikk}
130 \tableofcontents[part=1]%[pausesections]
131 \end{frame}
132
133 \begin{frame}%[allowframebreaks]
134 \frametitle{Oversikt over hele foredraget}
135 \framesubtitle{Del 2: \LaTeX-dokumenter}
136 \tableofcontents[part=2]%[pausesections]
137 \end{frame}
138
139 \begin{frame}%[allowframebreaks]
140 \frametitle{Oversikt over hele foredraget}
141 \framesubtitle{Del 3: Matematikk i \LaTeX}
142 \tableofcontents[part=3]%[pausesections]
143 \end{frame}
144
145 \begin{frame}%[allowframebreaks]
146 \frametitle{Oversikt over hele foredraget}
147 \framesubtitle{Del 4: Fronter, \LaTeX\ og matematikk}
148 \tableofcontents[part=4]%[pausesections]
149 \end{frame}
150
151 \part{Historikk}
152
153 % Av en eller annen grunn klarer ikke beamer 2013/12/02 3.33 å dytte
154 % den første delen inn blant bokmerkene i PDF-filene. Kanskje kommer
155 % dette av at det er noen frames før den aller første \part-kommandoen.
156 \makeatletter
157 \bookmark[page=\the\c@page,level=1]{Historikk}
158 \makeatother
159
160 \begin{frame}
161 \partpage
162 \end{frame}
163
164 \section*{Oversikt for del~1: Historikk}
165 \begin{frame}%[allowframebreaks]
166 \frametitle{Oversikt over del~1: Historikk}
167 \tableofcontents%[pausesections]
168 \end{frame}
169
170 \section{\TeX\ og \MF}
171 \begin{frame}%[allowframebreaks]
172 \frametitle{\TeX\ og \MF}
173 \pause
174 \begin{itemize}[<+->]
175 \item Donald E. Knuth (1938--)
176 \item Matematiker og informatiker, prof.\ em., Stanford University
177 \item Livs- og flerbindsverket «The Art of Computer Programming»
178 \item Dårlig trykketeknisk kvalitet på 70-tallet
179 \item Første forsøk: \TeX78 og \MF79
180 \begin{itemize}[<+->]
181 \item \TeX\ brukes for å fremstille trykksaker med stor vekt på
182 matematikk
183 \item \MF\ brukes for å beskrive skrifttyper
184 \end{itemize}
185 \item Andre forsøk: \TeX82 og \MF84
186 \begin{itemize}[<+->]
187 \item Mange korreksjoner i ettertid
188 \item \TeX: 1289 feil pr.\ 2010
189 \item \MF: 571 feil pr.\ 2010
190 \item \TeX\ konvergerer til \(\pi\), og er for tiden i versjon
191 \(3{,}14159265\)
192 \item \MF\ konvergerer til \(e\), og er for tiden i versjon
193 \(2{,}7182818\)
194 \end{itemize}
195 \end{itemize}
196 \end{frame}
197
198 \section{\LaTeX}
199 \begin{frame}%[allowframebreaks]
200 \frametitle{\LaTeX}
201 \pause
202 \begin{itemize}[<+->]
203 \item Leslie Lamport (1941--)
204 \item Informatiker, SRI International, senere DEC, Compaq og
205 Microsoft Research
206 \item Ønsket enklere markup og mer automatikk
207 \item \LaTeX, 1984--
208 \item Mange dokumentklasser
209 \begin{itemize}[<+->]
210 \item \texttt{article}, \texttt{book}, \texttt{letter},
211 \texttt{report}, \dots
212 \end{itemize}
213 \item Senere mange medhjelpere
214 \item Mange tillegg:
215 \begin{itemize}[<+->]
216 \item flere dokumentklasser
217 \item andre «pakker»
218 \end{itemize}
219 \item \LaTeX\ brukes ofte innen vitenskap og forskning
220 \end{itemize}
221 \end{frame}
222
223 \section{TUG, DANTE, NTUG}
224 \begin{frame}%[allowframebreaks]
225 \frametitle{TUG, DANTE, NTUG}
226 \pause
227 \begin{itemize}[<+->]
228 \item TUG
229 \begin{itemize}[<+->]
230 \item \TeX\ Users Group
231 \item \texttt{\url{http://tug.org/}}
232 \item Fremmer bruk av \TeX, \MF, \LaTeX, og deres derivater
233 \item Utgir medlemsbladet «TUGboat» tre ganger i året
234 \item Utgir «The Prac\TeX\ Journal»
235 \end{itemize}
236 \item DANTE
237 \begin{itemize}[<+->]
238 \item Deutschsprachige Anwendervereinigung \TeX\ e.V.
239 \item \texttt{\url{http://www.dante.de/}}
240 \item Utgir «Die \TeX nische Komödie»
241 \end{itemize}
242 \item NTUG
243 \begin{itemize}[<+->]
244 \item Nordisk \TeX\ Users Group
245 \item \texttt{\url{http://dag.at.ifi.uio.no/ntug/}}
246 \item Ligger stort sett brakk
247 \item Klarer Fagskolen Innlandet å heve nivået i NTUG?
248 \end{itemize}
249 \end{itemize}
250 \end{frame}
251
252 \section{Programvare}
253 \begin{frame}%[allowframebreaks]
254 \frametitle{Programvare}
255 \pause
256 \begin{itemize}[<+->]
257 \item Finnes for de fleste plattformer
258 \item \TeX\ og venner
259 \begin{itemize}[<+->]
260 \item \TeX\ Live 2015
261 \item Mac\TeX\ 2015
262 \item MiK\TeX\ 2.9
263 \item te\TeX\ \(\gets\) foreldet
264 \item \dots
265 \end{itemize}
266 \item Editorer
267 \begin{itemize}[<+->]
268 \item GNU~Emacs
269 \begin{itemize}[<+->]
270 \item AUC\TeX
271 \end{itemize}
272 \item \TeX works \(\gets\) følger med MiK\TeX
273 \item vim
274 \item MathType \(\gets\) bare for formler
275 \item \dots
276 \end{itemize}
277 \end{itemize}
278 \end{frame}
279
280 \section{Lærebøker}
281 \begin{frame}%[allowframebreaks]
282 \frametitle{Lærebøker}
283 \pause
284 \begin{itemize}[<+->]
285 \item «Computers \& Typesetting», av Donald Knuth
286 \begin{itemize}[<+->]
287 \item Vol.\ A «The \TeX book» og Vol.\ B «\TeX: The Program»
288 \item Vol.\ C «The \MF book» og Vol.\ D «\MF: The Program»
289 \item Vol.\ E «Computer Modern Typefaces»
290 \end{itemize}
291 \item «The Not So Short Introduction to \LaTeXe», av Tobias Ötiker,
292 Hubert Partl, Irene Hyna og Elisabeth Schlegl, versjon 5.05, 18.\
293 juli 2015,
294 \texttt{\url{https://tobi.oetiker.ch/lshort/lshort.pdf}}
295 \item «The \LaTeX\ Companion», andre utgave, av Frank Mittelbach,
296 Michel Goossens, Johannes Braams, David Carlisle og Chris Rowley
297 \item \texttt{\url{http://tex.stackexchange.com/}}
298 \item \dots
299 \end{itemize}
300 \end{frame}
301
302 \part{\LaTeX-dokumenter}
303
304 \begin{frame}
305 \partpage
306 \end{frame}
307
308 \section*{Oversikt for del~2: \LaTeX-dokumenter}
309 \begin{frame}%[allowframebreaks]
310 \frametitle{Oversikt over del~2: \LaTeX-dokumenter}
311 \tableofcontents%[pausesections]
312 \end{frame}
313
314 \section{\LaTeX-dokument}
315 \begin{frame}%[allowframebreaks]
316 \frametitle{\LaTeX-dokument}
317 \pause
318 \begin{itemize}[<+->]
319 \item Består av:
320 \begin{itemize}[<+->]
321 \item Preamble:
322 \begin{itemize}[<+->]
323 \item Angi dokumentklasse
324 \item Angi pakker
325 \item Angi innstillinger
326 \end{itemize}
327 \item Start av dokumentet
328 \item Innholdsfortegnelse, lister over figurer, tabeller og
329 listinger
330 \item Avsnittsoverskrifter
331 \item Tekst
332 \item Start og stopp av forskjellige miljøer:
333 \begin{itemize}
334 \item figurer, formler, tabeller og listinger
335 \end{itemize}
336 \item Referanser (kilder) og stikkordregister
337 \item Stopp av dokumentet
338 \end{itemize}
339 \end{itemize}
340 \end{frame}
341
342 \section{Kort eksempel}
343 \begin{frame}[fragile]%[allowframebreaks]
344 \frametitle{Kort eksempel}
345 \pause
346 \begin{verbatim}
347 \documentclass[a4paper,12pt]{article} % -*- coding: utf-8 -*-
348
349 \usepackage{amsmath}\usepackage{amssymb}
350 \usepackage[utf8]{inputenc}\usepackage[T1]{fontenc}
351 \usepackage[norsk]{babel}
352
353 \title{\textbf{Tittel}}
354 \author{Forfatter}
355 \date{20.\ mars 2011}
356
357 \begin{document}
358 \maketitle
359
360 Hei på deg, din gamle sei.
361 \end{document}
362 \end{verbatim}
363 \end{frame}
364
365 \section{Kompilering}
366 \begin{frame}%[allowframebreaks]
367 \frametitle{Kompilering}
368 \pause
369 \begin{itemize}[<+->]
370 \item All tekst lagres vanligvis i \texttt{.tex}-filer
371 \item \texttt{.tex}-filene må kompileres:
372 \begin{itemize}[<+->]
373 \item \texttt{tex filnavn.tex} forventer \TeX-kode og produserer
374 en \texttt{.dvi}-fil
375 \item \texttt{.dvi}-filer kan:
376 \begin{itemize}
377 \item forhåndsvises med \texttt{xdvi}, \TeX works og andre
378 verktøy
379 \item konverteres til en \texttt{.ps}-fil med \texttt{dvips
380 filnavn.dvi}
381 \item (\texttt{.ps}-filer var mer vanlig før)
382 \item dekodes med \texttt{dvitype}
383 \end{itemize}
384 \item \texttt{pdftex filnavn.tex} forventer \TeX-kode og
385 produserer en \texttt{.pdf}-fil
386 \item \texttt{latex filnavn.tex} forventer \LaTeX-kode og
387 produserer en \texttt{.dvi}-fil
388 \item \texttt{pdflatex filnavn.tex} forventer \LaTeX-kode og
389 produserer en \texttt{.pdf}-fil
390 \end{itemize}
391 \item PDF-produksjon er normen i dag, bare se på alle «papers» i
392 \texttt{\url{http://arxiv.org/}}
393 \item GNU~Emacs med AUC\TeX, \TeX works, osv., forenkler arbeidet
394 \end{itemize}
395 \end{frame}
396
397 \part{Matematikk i \LaTeX}
398
399 \begin{frame}
400 \partpage
401 \end{frame}
402
403 \section*{Oversikt for del~3: Matematikk i \LaTeX}
404 \begin{frame}%[allowframebreaks]
405 \frametitle{Oversikt over del~3: Matematikk i \LaTeX}
406 \tableofcontents%[pausesections]
407 \end{frame}
408
409 \section{Formler i setninger}
410 \begin{frame}%[allowframebreaks]
411 \frametitle{Formler i setninger}
412 \pause
413 \begin{itemize}[<+->]
414 \item \texttt{\textbackslash dots\textbackslash\ vi får dette,
415 \textbackslash(a+b=c\textbackslash), som ligner på dette
416 \textbackslash dots}
417 \item \dots\ vi får dette, \(a+b=c\), som ligner på dette \dots
418 \end{itemize}
419 \end{frame}
420
421 \section{Formler som egne avsnitt}
422 \begin{frame}[fragile]%[allowframebreaks]
423 \frametitle{Formler som egne avsnitt}
424 \pause
425 \begin{itemize}[<+->]
426 \item To muligheter:
427 \begin{itemize}[<+->]
428 \item \texttt{\textbackslash[a+b=c\textbackslash]}
429 \item
430 \begin{verbatim}
431 \begin{equation*}
432 a+b=c
433 \end{equation*}
434 \end{verbatim}
435 \end{itemize}
436 \item Resultatene:
437 \begin{itemize}[<+->]
438 \item \[a+b=c\]
439 \item
440 \begin{equation*}
441 a+b=c
442 \end{equation*}
443 \end{itemize}
444 \item Ingen stor forskjell
445 \end{itemize}
446 \end{frame}
447
448 \section{Nummererte formler som egne avsnitt}
449 \begin{frame}[fragile]%[allowframebreaks]
450 \frametitle{Nummererte formler som egne avsnitt}
451 \pause
452 \begin{itemize}[<+->]
453 \item
454 \begin{verbatim}
455 \begin{equation}
456 a+b=c
457 \end{equation}
458 \end{verbatim}
459 \item Nummerering plasseres ved høyre marg
460 \item
461 \begin{equation}
462 a+b=c
463 \end{equation}
464 \item Bruk av merkelapp er også mulig
465 \item
466 \begin{verbatim}
467 \begin{equation}
468 \label{eq:merkelapp}
469 a+b=c
470 \end{equation}
471 \end{verbatim}
472 \item Du kan referere til formelnummeret med \texttt{\textbackslash
473 ref\{eq:merkelapp\}} og sidenummeret med \texttt{\textbackslash
474 pageref\{eq:merkelapp\}}
475 \end{itemize}
476 \end{frame}
477
478 \section{Inntasting av formler}
479 \begin{frame}%[allowframebreaks]
480 \frametitle{Inntasting av formler}
481 \pause
482 \begin{itemize}[<+->]
483 \item Bokstaver og de fleste tegn på tastaturet kan tastes direkte
484 inn
485 \item Enkelte tegn må angis med kommandoer:
486 \begin{itemize}[<+->]
487 \item \texttt{\textbackslash ge}, \(\ge\)
488 \item \texttt{\textbackslash le}, \(\le\)
489 \item \texttt{\textbackslash equiv}, \(\equiv\)
490 \item \texttt{\textbackslash approx}, \(\approx\)
491 \item \texttt{\textbackslash neq}, \(\neq\)
492 \item \texttt{\textbackslash\%}, \(\%\)
493 \end{itemize}
494 \item Se tabellene i kapittel 3 i
495 «\href{https://tobi.oetiker.ch/lshort/lshort.pdf}{The Not So Short
496 Introduction to \LaTeXe}»
497 \end{itemize}
498 \end{frame}
499
500 \begin{frame}%[allowframebreaks]
501 \frametitle{Inntasting av formler}
502 \pause
503 \begin{itemize}[<+->]
504 \item Sinus, cosinus, tangens, ln, log, osv., har egne kommandoer:
505 \begin{itemize}[<+->]
506 \item \texttt{\textbackslash sin x}, \(\sin x\);
507 \texttt{\textbackslash cos x}, \(\cos x\);
508 \texttt{\textbackslash tan x}, \(\tan x\);
509 \texttt{\textbackslash ln x}, \(\ln x\)
510 \end{itemize}
511 \item Se nøye etter forskjellene over og under:
512 \begin{itemize}[<+->]
513 \item \texttt{sin x}, \(sin x\); \texttt{cos x}, \(cos x\);
514 \texttt{tan x}, \(tan x\); \texttt{ln x}, \(ln x\)
515 \end{itemize}
516 \item Se tabellene i kapittel 3 i
517 «\href{https://tobi.oetiker.ch/lshort/lshort.pdf}{The Not So Short
518 Introduction to \LaTeXe}»
519 \end{itemize}
520 \end{frame}
521
522 \begin{frame}%[allowframebreaks]
523 \frametitle{Inntasting av formler}
524 \pause
525 \begin{itemize}[<+->]
526 \item Komma brukes for lister:
527 \begin{itemize}[<+->]
528 \item \texttt{a,b,c,d}
529 \begin{itemize}[<+->]
530 \item \(a,b,c,d\)
531 \end{itemize}
532 \end{itemize}
533 \item Tall kan bli rare:
534 \begin{itemize}[<+->]
535 \item \texttt{1,25}
536 \begin{itemize}[<+->]
537 \item \(1,25\)
538 \end{itemize}
539 \item \texttt{1\{,\}25}
540 \begin{itemize}[<+->]
541 \item \(1{,}25\) \(\gets\) husk \texttt{\{,\}} for norsk komma i
542 tall
543 \end{itemize}
544 \end{itemize}
545 \end{itemize}
546 \end{frame}
547
548 \begin{frame}%[allowframebreaks]
549 \frametitle{Inntasting av formler}
550 \pause
551 \begin{multicols}{2}
552 \begin{itemize}[<+->]
553 \item Hevet tekst:
554 \begin{itemize}[<+->]
555 \item \texttt{x\textasciicircum3}
556 \begin{itemize}[<+->]
557 \item \(x^3\)
558 \end{itemize}
559 \item \texttt{x\textasciicircum33}
560 \begin{itemize}[<+->]
561 \item \(x^33\)
562 \end{itemize}
563 \item \texttt{x\textasciicircum\{33\}}
564 \begin{itemize}[<+->]
565 \item \(x^{33}\)
566 \end{itemize}
567 \end{itemize}
568 \item Senket tekst:
569 \begin{itemize}[<+->]
570 \item \texttt{x\_3}
571 \begin{itemize}[<+->]
572 \item \(x_3\)
573 \end{itemize}
574 \item \texttt{x\_33}
575 \begin{itemize}[<+->]
576 \item \(x_33\)
577 \end{itemize}
578 \item \texttt{x\_\{33\}}
579 \begin{itemize}[<+->]
580 \item \(x_{33}\)
581 \end{itemize}
582 \end{itemize}
583 \end{itemize}
584 \end{multicols}
585 \begin{itemize}[<+->]
586 \item Husk å bruke gruppering med \texttt{\{} og \texttt{\}} ved mer
587 enn ett tegn
588 \end{itemize}
589 \end{frame}
590
591 \begin{frame}%[allowframebreaks]
592 \frametitle{Inntasting av formler}
593 \pause
594 \begin{itemize}[<+->]
595 \item Kombinere hevet og senket tekst:
596 \begin{itemize}[<+->]
597 \item Den ene rekkefølgen:
598 \begin{itemize}[<+->]
599 \item \texttt{x\_0\textasciicircum3}, \(x_0^3\)
600 \end{itemize}
601 \item Den omvendte rekkefølgen:
602 \begin{itemize}[<+->]
603 \item \texttt{x\textasciicircum3\_0}, \(x^3_0\)
604 \end{itemize}
605 \item Karbon-14 skrevet slik:
606 \begin{itemize}[<+->]
607 \item \texttt{\{\}\_6\textasciicircum\{14\}\textbackslash
608 mathrm C}, \({}_6^{14}\mathrm C\)
609 \end{itemize}
610 \item Omvendt rekkefølge:
611 \begin{itemize}[<+->]
612 \item \texttt{\{\}\textasciicircum\{14\}\_6\textbackslash
613 mathrm C}, \({}^{14}_6\mathrm C\)
614 \end{itemize}
615 \item Karbon-14 med bedre resultat:
616 \begin{itemize}[<+->]
617 \item \texttt{\{\}\_\{\textbackslash
618 phantom16\}\textasciicircum\{14\}\textbackslash mathrm C},
619 \({}_{\phantom16}^{14}\mathrm C\)
620 \end{itemize}
621 \item Omvendt rekkefølge, men likevel vakkert:
622 \begin{itemize}[<+->]
623 \item \texttt{\{\}\textasciicircum\{14\}\_\{\textbackslash
624 phantom16\}\textbackslash mathrm C},
625 \({}^{14}_{\phantom16}\mathrm C\)
626 \end{itemize}
627 \end{itemize}
628 \end{itemize}
629 \end{frame}
630
631 \section{Multiplikasjon}
632 \begin{frame}%[allowframebreaks]
633 \frametitle{Multiplikasjon}
634 \pause
635 \begin{multicols}{3}
636 \begin{itemize}[<+->]
637 \item Med parentes:
638 \begin{itemize}[<+->]
639 \item \texttt{(a(b))}
640 \item Textstyle: \((a(b))\)
641 \item Displaystyle: \[(a(b))\]
642 \end{itemize}
643 \columnbreak
644 \item Med \texttt{\textbackslash cdot}:
645 \begin{itemize}[<+->]
646 \item \texttt{a\textbackslash cdot\ b}
647 \item Textstyle: \(a\cdot b\)
648 \item Displaystyle: \[a\cdot b\]
649 \end{itemize}
650 \columnbreak
651 \item Med \texttt{\textbackslash times}:
652 \begin{itemize}[<+->]
653 \item \texttt{a\textbackslash times\ b}
654 \item Textstyle: \(a\times b\)
655 \item Displaystyle: \[a\times b\]
656 \end{itemize}
657 \end{itemize}
658 \end{multicols}
659 \end{frame}
660
661 \begin{frame}%[allowframebreaks]
662 \frametitle{Multiplikasjon}
663 \pause
664 \begin{multicols}{2}
665 \begin{itemize}[<+->]
666 \item Vektorer og prikkprodukt:
667 \begin{itemize}[<+->]
668 \item \texttt{\textbackslash vec a\textbackslash
669 cdot\textbackslash vec b}
670 \item Textstyle: \(\vec a\cdot\vec b\)
671 \item Displaystyle: \[\vec a\cdot\vec b\]
672 \item \texttt{\textbackslash mathbf a\textbackslash
673 cdot\textbackslash mathbf b}
674 \item Textstyle: \(\mathbf a\cdot\mathbf b\)
675 \item Displaystyle: \[\mathbf a\cdot\mathbf b\]
676 \end{itemize}
677 \columnbreak
678 \item Vektorer og kryssprodukt:
679 \begin{itemize}[<+->]
680 \item \texttt{\textbackslash vec a\textbackslash
681 times\textbackslash vec b}
682 \item Textstyle: \(\vec a\times\vec b\)
683 \item Displaystyle: \[\vec a\times\vec b\]
684 \item \texttt{\textbackslash mathbf a\textbackslash
685 times\textbackslash mathbf b}
686 \item Textstyle: \(\mathbf a\times\mathbf b\)
687 \item Displaystyle: \[\mathbf a\times\mathbf b\]
688 \end{itemize}
689 \end{itemize}
690 \end{multicols}
691 \end{frame}
692
693 \section{Brøk}
694 \begin{frame}%[allowframebreaks]
695 \frametitle{Brøk}
696 \pause
697 \begin{itemize}[<+->]
698 \item \texttt{\textbackslash frac\{1\}\{2\}}
699 \item Textstyle: \(\frac{1}{2}\)
700 \item Textstyle ser bedre ut med \texttt{1/2}, altså \(1/2\)
701 \item Displaystyle: \[\frac{1}{2}\]
702 \end{itemize}
703 \end{frame}
704
705 \section{Røtter}
706 \begin{frame}%[allowframebreaks]
707 \frametitle{Røtter}
708 \pause
709 \begin{itemize}[<+->]
710 \item Kvadratrot:
711 \begin{itemize}[<+->]
712 \item \texttt{\textbackslash sqrt2}
713 \begin{itemize}[<+->]
714 \item Textstyle: \(\sqrt2\)
715 \item Displaystyle: \[\sqrt2\]
716 \end{itemize}
717 \item \texttt{\textbackslash sqrt\{a+b\}}
718 \begin{itemize}[<+->]
719 \item Textstyle: \(\sqrt{a+b}\)
720 \item Displaystyle: \[\sqrt{a+b}\]
721 \end{itemize}
722 \end{itemize}
723 \item N-te rot:
724 \begin{itemize}[<+->]
725 \item \texttt{\textbackslash sqrt[3]\{a+b\}}
726 \begin{itemize}[<+->]
727 \item Textstyle: \(\sqrt[3]{a+b}\)
728 \item Displaystyle: \[\sqrt[3]{a+b}\]
729 \end{itemize}
730 \end{itemize}
731 \end{itemize}
732 \end{frame}
733
734 \section{Integraler}
735 \begin{frame}%[allowframebreaks]
736 \frametitle{Integraler}
737 \pause
738 \begin{itemize}[<+->]
739 \item Ubestemt integral:
740 \begin{itemize}[<+->]
741 \item \texttt{\textbackslash int x\textasciicircum
742 2\textbackslash,\textbackslash mathrm dx}
743 \item Textstyle: \(\int x^2\,\mathrm dx\)
744 \item Displaystyle: \[\int x^2\,\mathrm dx\]
745 \end{itemize}
746 \item Ubestemt integral med utregning:
747 \begin{itemize}[<+->]
748 \item \texttt{\textbackslash int x\textasciicircum
749 2\textbackslash,\textbackslash mathrm dx=\textbackslash
750 frac\{x\textasciicircum3\}\{3\}+C}
751 \item Textstyle: \(\int x^2\,\mathrm dx=\frac{x^3}{3}+C\)
752 \item Displaystyle: \[\int x^2\,\mathrm dx=\frac{x^3}{3}+C\]
753 \end{itemize}
754 \end{itemize}
755 \end{frame}
756
757 \begin{frame}%[allowframebreaks]
758 \frametitle{Integraler}
759 \pause
760 \begin{itemize}[<+->]
761 \item Bestemt integral:
762 \begin{itemize}[<+->]
763 \item \texttt{\textbackslash int\_0\textasciicircum3x\textasciicircum
764 2\textbackslash,\textbackslash mathrm dx}
765 \item Textstyle: \(\int_0^3x^2\,\mathrm dx\)
766 \item Displaystyle: \[\int_0^3x^2\,\mathrm dx\]
767 \end{itemize}
768 \item Alternativ formattering av bestemt integral:
769 \begin{itemize}[<+->]
770 \item \texttt{\textbackslash int\textbackslash
771 limits\_0\textasciicircum3x\textasciicircum
772 2\textbackslash,\textbackslash mathrm dx}
773 \item Textstyle: \(\int\limits_0^3x^2\,\mathrm dx\)
774 \item Displaystyle: \[\int\limits_0^3x^2\,\mathrm dx\]
775 \end{itemize}
776 \end{itemize}
777 \end{frame}
778
779 \section{Derivasjon}
780 \begin{frame}%[allowframebreaks]
781 \frametitle{Derivasjon}
782 \pause
783 \begin{itemize}[<+->]
784 \item \texttt{f(x)=x\textasciicircum3\textbackslash qquad
785 f'(x)=3x\textasciicircum2\textbackslash qquad f'{}'(x)=6x}
786 \item Textstyle: \(f(x)=x^3\qquad f'(x)=3x^2\qquad f''(x)=6x\)
787 \item Displaystyle: \[f(x)=x^3\qquad f'(x)=3x^2\qquad f''(x)=6x\]
788 \end{itemize}
789 \end{frame}
790
791 \begin{frame}%[allowframebreaks]
792 \frametitle{Derivasjon}
793 \pause
794 \begin{itemize}[<+->]
795 \item \texttt{\textbackslash frac\{\textbackslash mathrm
796 d\}\{\textbackslash mathrm dx\}\textbackslash ,\textbackslash
797 frac\{1\}\{x\}= -\textbackslash frac\{1\}\{x\textasciicircum2\}}
798 \item Textstyle: \(\frac{\mathrm d}{\mathrm
799 dx}\,\frac{1}{x}=-\frac{1}{x^2}\)
800 \item Displaystyle: \[\frac{\mathrm d}{\mathrm
801 dx}\,\frac{1}{x}=-\frac{1}{x^2}\]
802 \item \texttt{\textbackslash frac\{\textbackslash mathrm
803 d\}\{\textbackslash mathrm dx\}\textbackslash
804 left(\textbackslash frac\{1\}\{x\}\textbackslash right)=
805 -\textbackslash frac\{1\}\{x\textasciicircum2\}}
806 \item Textstyle: \(\frac{\mathrm d}{\mathrm
807 dx}\left(\frac{1}{x}\right)=-\frac{1}{x^2}\)
808 \item Displaystyle: \[\frac{\mathrm d}{\mathrm
809 dx}\left(\frac{1}{x}\right)=-\frac{1}{x^2}\]
810 \end{itemize}
811 \end{frame}
812
813 \begin{frame}%[allowframebreaks]
814 \frametitle{Derivasjon}
815 \pause
816 \begin{itemize}[<+->]
817 \item \texttt{f(x,y)=xe\textasciicircum y\textbackslash
818 qquad\textbackslash frac\{\textbackslash partial
819 f\}\{\textbackslash partial x\}=1\textbackslash cdot
820 x\textasciicircum\{1-1\}\textbackslash cdot e\textasciicircum
821 y=e\textasciicircum y\textbackslash qquad\textbackslash
822 frac\{\textbackslash partial f\}\{\textbackslash partial
823 y\}=x\textbackslash cdot e\textasciicircum y}
824 \item Textstyle: \(f(x,y)=xe^y\qquad\frac{\partial f}{\partial
825 x}=1\cdot x^{1-1}\cdot e^y=e^y\qquad\frac{\partial f}{\partial
826 y}=x\cdot e^y\)
827 \item Displaystyle: \[f(x,y)=xe^y\qquad\frac{\partial f}{\partial
828 x}=1\cdot x^{1-1}\cdot e^y=e^y\qquad\frac{\partial f}{\partial
829 y}=x\cdot e^y\]
830 \end{itemize}
831 \end{frame}
832
833 \section{Summasjon og produkter}
834 \begin{frame}%[allowframebreaks]
835 \frametitle{Summasjon og produkter}
836 \pause
837 \begin{itemize}[<+->]
838 \item Summasjon:
839 \begin{itemize}[<+->]
840 \item \texttt{\textbackslash sum\_\{i=0\}\textasciicircum\{10\}x\_i}
841 \item Textstyle: \(\sum_{i=0}^{10}x_i\)
842 \item Displaystyle: \[\sum_{i=0}^{10}x_i\]
843 \end{itemize}
844 \item Produkter:
845 \begin{itemize}[<+->]
846 \item \texttt{\textbackslash prod\_\{i=0\}\textasciicircum\{10\}x\_i}
847 \item Textstyle: \(\prod_{i=0}^{10}x_i\)
848 \item Displaystyle: \[\prod_{i=0}^{10}x_i\]
849 \end{itemize}
850 \end{itemize}
851 \end{frame}
852
853 \section{Vise utregninger}
854 \begin{frame}[fragile]%[allowframebreaks]
855 \frametitle{Vise utregninger}
856 \pause
857 \begin{itemize}[<+->]
858 \item
859 \begin{verbatim}
860 \begin{align*} % eller \begin{align}
861 a&=2\\
862 b&=3\\
863 x&=a+b\\
864 &=2+3\\
865 &=\underline{\underline{5}}
866 \end{align*} % eller \end{align}
867 \end{verbatim}
868 \item Resultat:
869 \begin{align*} % eller \begin{align}
870 a&=2\\
871 b&=3\\
872 x&=a+b\\
873 &=2+3\\
874 &=\underline{\underline{5}}
875 \end{align*} % eller \end{align}
876 \end{itemize}
877 \end{frame}
878
879 \section{Diskontinuerlige funksjoner}
880 \begin{frame}[fragile]%[allowframebreaks]
881 \frametitle{Diskontinuerlige funksjoner}
882 \pause
883 \begin{itemize}[<+->]
884 \item
885 \begin{verbatim}
886 f(x)=
887 \begin{cases}
888 0 & x<0\\
889 1 & x=0\\
890 2 & 0<x<3\\
891 \infty & x\ge3
892 \end{cases}
893 \end{verbatim}
894 \item Resultat:
895 \begin{equation*}
896 f(x)=
897 \begin{cases}
898 0 & x<0\\
899 1 & x=0\\
900 2 & 0<x<3\\
901 \infty & x\ge3
902 \end{cases}
903 \end{equation*}
904 \end{itemize}
905 \end{frame}
906
907 \part{Fronter, \LaTeX\ og matematikk}
908
909 \begin{frame}
910 \partpage
911 \end{frame}
912
913 \section*{Oversikt for del~4: Fronter, \LaTeX\ og matematikk}
914 \begin{frame}%[allowframebreaks]
915 \frametitle{Oversikt over del~4: Fronter, \LaTeX\ og matematikk}
916 \tableofcontents%[pausesections]
917 \end{frame}
918
919 \section{Forenklinger i Fronter}
920 \begin{frame}[fragile]%[allowframebreaks]
921 \frametitle{Forenklinger i Fronter}
922 \pause
923 \begin{itemize}[<+->]
924 \item Fronter forenkler bruken av \LaTeX
925 \item Formler settes inn i noe à la:
926 \begin{verbatim}
927 \documentclass{article}
928 \usepackage{amsmath}\usepackage{amssymb}
929 \usepackage[utf8]{inputenc}\usepackage[T1]{fontenc}
930
931 \begin{document}
932 \(
933 % Her havner hver formel, hver gang
934 \)
935 \end{document}
936 \end{verbatim}
937 \item Vi er midt i en setning, klar til å formattere formelen vår
938 som en del av setningen
939 \item Vi må angi \texttt{\textbackslash displaystyle} for å
940 forstørre resultatet
941 \end{itemize}
942 \end{frame}
943
944 \section{Forviklinger i Fronter}
945 \begin{frame}%[allowframebreaks]
946 \frametitle{Forviklinger i Fronter}
947 \pause
948 \begin{itemize}[<+->]
949 \item Formeleditoren blinker for hvert eneste tastetrykk, også for
950 piltastene
951 \item «Fronterdokumenter» må åpnes i samme vindu/fane, ellers vises
952 ikke matematikken skikkelig
953 \item Fysiske linjeskift i \LaTeX-koden blir ikke bevart mellom
954 redigeringer
955 \item Jeg savner en oversikt over hvilke pakker som er tilgjengelige
956 i Fronter-\LaTeX
957 \end{itemize}
958 \end{frame}
959
960 \end{document}
961
962 Local Variables:
963 TeX-PDF-mode:t
964 End:

Properties

Name Value
svn:eol-style native
svn:keywords Ximalas=%H Author Date HeadURL Header Id Revision
svn:mime-type text/plain

svn@ximalas.info
ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.3.0-dev