/[lynkurs-i-latex]/trunk/lynkurs-i-latex.tex
ViewVC logotype

Contents of /trunk/lynkurs-i-latex.tex

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log


Revision 8 - (show annotations) (download)
2015-08-15T19:22:09Z (8 years, 10 months ago) by trond
Content type: text/plain
File size: 24164 byte(s)
Dytta inn noen ord om lister, komma og norske tall.
Dytta inn noen bedre eksempler på partiellderiverte.
Generell språkvask og forbedringer i layouten.
1 % -*- coding: utf-8 -*-
2 % $Ximalas$
3 %\documentclass{beamer}
4 %\documentclass[handout]{beamer}
5 %\usepackage{pgfpages}
6 %\pgfpagesuselayout{2 on 1}[a4paper,border shrink=5mm]
7 %\pgfpagesuselayout{4 on 1}[a4paper,landscape,border shrink=5mm]
8 %\setbeameroption{show notes} % on second screen}
9
10 \def\jobname{lynkurs-i-latex} % Sett riktig navn på presentasjonen her.
11 \setjobnamebeamerversion{\jobname}
12
13 \usepackage[utf8]{inputenc}
14 \usepackage[T1]{fontenc}
15 \usepackage[norsk]{babel}
16 \usepackage{bookmark}
17 \usepackage{booktabs}
18 \usepackage{fancyvrb}
19 \usepackage{multicol}
20 \usepackage{mflogo}
21 %\usepackage{epstopdf}
22 %\epstopdfsetup{update}
23
24 %\usetheme{AnnArbor}
25 %\usetheme{Boadilla}
26 %\usetheme{boxes}
27 %\usetheme{CambridgeUS}
28 %\usetheme{Antibes}
29 %\usetheme{Bergen}
30 %\usetheme{Berkeley}
31 %\usetheme{Berlin}
32 %\usetheme{Copenhagen}
33 %\usetheme{Darmstadt}
34 %\usetheme{Dresden}
35 %\usetheme{Frankfurt}
36 %\usetheme{Goettingen}
37 %\usetheme{Hannover}
38 %\usetheme{Ilmenau}
39 %\usetheme{JuanLesPins}
40 %\usetheme{Luebeck}
41 \usetheme{Madrid}
42 %\usetheme{Malmoe}
43 %\usetheme{Marburg}
44 %\usetheme{Montpellier}
45 %\usetheme{PaloAlto}
46 %\usetheme{Pittsburgh}
47 %\usetheme{Rochester}
48 %\usetheme{Singapore}
49 %\usetheme{Szeged}
50 %\usetheme{Warsaw}
51
52 \hypersetup{colorlinks,linkcolor=,urlcolor=blue}
53
54 \newcommand{\Alert}[2]{\alert<#1>{#2}}
55 \newcommand{\Textbackslash}{\textbackslash\penalty\exhyphenpenalty}
56 \newcommand{\rfc}[1]{\href{http://tools.ietf.org/html/rfc#1}{RFC~#1}}
57 \newcommand{\prfc}[1]{(\rfc{#1})}
58
59 \title{\textbf{Lynkurs i \LaTeX}}
60 \subtitle{Formattering av matematikk}
61 \author[T.~Endrestøl]{\href{http://fig.ol.no/~trond/}{Trond Endrestøl}}
62 \institute[FSI/IT]{\href{http://fagskolen-innlandet.no/}{Fagskolen Innlandet}, IT-avdelingen}
63 \subject{Formattering av matematikk med LaTeX}
64 \keywords{LaTeX matematikk formler formattering}
65 \date{\today} % eller
66 %\date{15.\ august 2015}
67
68 \begin{document}
69
70 % Jeg dytter like godt inn et bokmerke for forsida.
71 \makeatletter
72 \bookmark[page=\the\c@page,level=1]{Lynkurs i LaTeX}
73 \makeatother
74
75 \begin{frame}
76 \titlepage
77 \end{frame}
78
79 \begin{frame}[allowframebreaks]
80 \frametitle{Foredragets filer}
81 \begin{itemize}
82 \item Filene til foredraget er tilgjengelig gjennom:
83 \begin{itemize}
84 \item Subversion: \texttt{svn co
85 \url{svn://svn.ximalas.info/lynkurs-i-latex}}
86 \item Web:
87 \href{http://svnweb.ximalas.info/lynkurs-i-latex/}{\texttt{svnweb.ximalas.info/lynkurs-i-latex}}
88 \end{itemize}
89 \item
90 \href{http://svnweb.ximalas.info/lynkurs-i-latex/trunk/lynkurs-i-latex.foredrag.pdf?view=co}{\texttt{lynkurs-i-latex.foredrag.pdf}}
91 vises på lerretet
92 \item
93 \href{http://svnweb.ximalas.info/lynkurs-i-latex/trunk/lynkurs-i-latex.handout.pdf?view=co}{\texttt{lynkurs-i-latex.handout.pdf}}
94 er mye bedre for publikum å se på egenhånd
95 \item
96 \href{http://svnweb.ximalas.info/lynkurs-i-latex/trunk/lynkurs-i-latex.handout.2on1.pdf?view=co}{\texttt{lynkurs-i-latex.handout.2on1.pdf}}
97 og
98 \href{http://svnweb.ximalas.info/lynkurs-i-latex/trunk/lynkurs-i-latex.handout.4on1.pdf?view=co}{\texttt{lynkurs-i-latex.handout.4on1.pdf}}
99 er begge velegnet til utskrift
100 \item \texttt{*.169.pdf}-filene er i 16:9-format
101 \item \texttt{*.1610.pdf}-filene er i 16:10-format
102 \framebreak
103 \item Foredraget er mekka ved hjelp av
104 \href{http://www.gnu.org/software/emacs/}{GNU~Emacs},
105 \href{http://www.gnu.org/software/auctex/}{AUC\TeX},
106 \href{http://www.tug.org/applications/pdftex/}{pdf\LaTeX} fra
107 \href{http://miktex.org/}{MiK\TeX},
108 \href{http://www.latex-project.org/}{\LaTeX}-dokumentklassa
109 \href{https://bitbucket.org/rivanvx/beamer/wiki/Home}{beamer},
110 \href{http://subversion.apache.org/}{Subversion},
111 \href{http://tortoisesvn.net/}{TortoiseSVN} og
112 \href{http://get.adobe.com/no/reader/}{Adobe Reader}
113 \item Hovedfila bærer denne identifikasjonen:\\
114 \texttt{\$${}$Ximalas${}$\$}
115 \item Driverfila for denne PDF-fila bærer denne identifikasjonen:\\
116 \svndriverfil
117 \item Copyright \copyright\ 2015 Trond Endrestøl
118 \item Dette verket er lisensiert med:
119 \href{http://creativecommons.org/}{Creative Commons},
120 \href{http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/no/}{Navngivelse-DelPåSammeVilkår
121 3.0 Norge} (CC BY-SA
122 3.0)\hfill\includegraphics[scale=.25]{by-sa.pdf}
123 \end{itemize}
124 \end{frame}
125
126 \section*{Oversikt over hele foredraget}
127 \begin{frame}%[allowframebreaks]
128 \frametitle{Oversikt over hele foredraget}
129 \framesubtitle{Del 1: Historikk}
130 \tableofcontents[part=1]%[pausesections]
131 \end{frame}
132
133 \begin{frame}%[allowframebreaks]
134 \frametitle{Oversikt over hele foredraget}
135 \framesubtitle{Del 2: \LaTeX-dokumenter}
136 \tableofcontents[part=2]%[pausesections]
137 \end{frame}
138
139 \begin{frame}%[allowframebreaks]
140 \frametitle{Oversikt over hele foredraget}
141 \framesubtitle{Del 3: Matematikk i \LaTeX}
142 \tableofcontents[part=3]%[pausesections]
143 \end{frame}
144
145 \begin{frame}%[allowframebreaks]
146 \frametitle{Oversikt over hele foredraget}
147 \framesubtitle{Del 4: Fronter, \LaTeX\ og matematikk}
148 \tableofcontents[part=4]%[pausesections]
149 \end{frame}
150
151 \part{Historikk}
152
153 % Av en eller annen grunn klarer ikke beamer 2013/12/02 3.33 å dytte
154 % den første delen inn blant bokmerkene i PDF-filene. Kanskje kommer
155 % dette av at det er noen frames før den aller første \part-kommandoen.
156 \makeatletter
157 \bookmark[page=\the\c@page,level=1]{Historikk}
158 \makeatother
159
160 \begin{frame}
161 \partpage
162 \end{frame}
163
164 \section*{Oversikt for del~1: Historikk}
165 \begin{frame}%[allowframebreaks]
166 \frametitle{Oversikt over del~1: Historikk}
167 \tableofcontents%[pausesections]
168 \end{frame}
169
170 \section{\TeX\ og \MF}
171 \begin{frame}%[allowframebreaks]
172 \frametitle{\TeX\ og \MF}
173 \pause
174 \begin{itemize}[<+->]
175 \item Donald E. Knuth (1938--)
176 \item Matematiker og informatiker, prof.\ em., Stanford University
177 \item Livs- og flerbindsverket «The Art of Computer Programming»
178 \item Dårlig trykketeknisk kvalitet på 70-tallet
179 \item Første forsøk: \TeX78 og \MF79
180 \begin{itemize}[<+->]
181 \item \TeX\ brukes for å fremstille trykksaker med stor vekt på
182 matematikk
183 \item \MF\ brukes for å beskrive skrifttyper
184 \end{itemize}
185 \item Andre forsøk: \TeX82 og \MF84
186 \begin{itemize}[<+->]
187 \item Mange korreksjoner i ettertid
188 \item \TeX: 1289 feil pr.\ 2010
189 \item \MF: 571 feil pr.\ 2010
190 \item \TeX\ konvergerer til \(\pi\), og er for tiden i versjon
191 \(3{,}14159265\)
192 \item \MF\ konvergerer til \(e\), og er for tiden i versjon
193 \(2{,}7182818\)
194 \end{itemize}
195 \end{itemize}
196 \end{frame}
197
198 \section{\LaTeX}
199 \begin{frame}%[allowframebreaks]
200 \frametitle{\LaTeX}
201 \pause
202 \begin{itemize}[<+->]
203 \item Leslie Lamport (1941--)
204 \item Informatiker, SRI International, senere DEC, Compaq og
205 Microsoft Research
206 \item Ønsket enklere markup og mer automatikk
207 \item \LaTeX, 1984--
208 \item Mange dokumentklasser
209 \begin{itemize}[<+->]
210 \item \texttt{article}, \texttt{book}, \texttt{letter},
211 \texttt{report}, \dots
212 \end{itemize}
213 \item Senere mange medhjelpere
214 \item Mange tillegg:
215 \begin{itemize}[<+->]
216 \item flere dokumentklasser
217 \item andre «pakker»
218 \end{itemize}
219 \item \LaTeX\ brukes ofte innen vitenskap og forskning
220 \end{itemize}
221 \end{frame}
222
223 \section{TUG, DANTE, NTUG}
224 \begin{frame}%[allowframebreaks]
225 \frametitle{TUG, DANTE, NTUG}
226 \pause
227 \begin{itemize}[<+->]
228 \item TUG
229 \begin{itemize}[<+->]
230 \item \TeX\ Users Group
231 \item \texttt{\url{http://tug.org/}}
232 \item Fremmer bruk av \TeX, \MF, \LaTeX, og deres derivater
233 \item Utgir medlemsbladet «TUGboat» tre ganger i året
234 \item Utgir «The Prac\TeX\ Journal»
235 \end{itemize}
236 \item DANTE
237 \begin{itemize}[<+->]
238 \item Deutschsprachige Anwendervereinigung \TeX\ e.V.
239 \item \texttt{\url{http://www.dante.de/}}
240 \item Utgir «Die \TeX nische Komödie»
241 \end{itemize}
242 \item NTUG
243 \begin{itemize}[<+->]
244 \item Nordisk \TeX\ Users Group
245 \item \texttt{\url{http://dag.at.ifi.uio.no/ntug/}}
246 \item Ligger stort sett brakk
247 \item Klarer Fagskolen Innlandet å heve nivået i NTUG?
248 \end{itemize}
249 \end{itemize}
250 \end{frame}
251
252 \section{Programvare}
253 \begin{frame}%[allowframebreaks]
254 \frametitle{Programvare}
255 \pause
256 \begin{itemize}[<+->]
257 \item Finnes for de fleste plattformer
258 \item \TeX\ og venner
259 \begin{itemize}[<+->]
260 \item \TeX\ Live 2015
261 \item Mac\TeX\ 2015
262 \item MiK\TeX\ 2.9
263 \item te\TeX\ \(\gets\) foreldet
264 \item \dots
265 \end{itemize}
266 \item Editorer
267 \begin{itemize}[<+->]
268 \item GNU~Emacs
269 \begin{itemize}[<+->]
270 \item AUC\TeX
271 \end{itemize}
272 \item \TeX works
273 \item vim
274 \item MathType \(\gets\) bare for formler
275 \item \dots
276 \end{itemize}
277 \end{itemize}
278 \end{frame}
279
280 \section{Lærebøker}
281 \begin{frame}%[allowframebreaks]
282 \frametitle{Lærebøker}
283 \pause
284 \begin{itemize}[<+->]
285 \item «Computers \& Typesetting», av Donald Knuth:
286 \begin{itemize}[<+->]
287 \item Vol.\ A «The \TeX book» og Vol.\ B «\TeX: The Program»
288 \item Vol.\ C «The \MF book» og Vol.\ D «\MF: The Program»
289 \item Vol.\ E «Computer Modern Typefaces»
290 \end{itemize}
291 \item «The Not So Short Introduction to \LaTeXe», av Tobias Ötiker,
292 Hubert Partl, Irene Hyna og Elisabeth Schlegl, versjon 5.05, 18.\
293 juli 2015,
294 \texttt{\url{https://tobi.oetiker.ch/lshort/lshort.pdf}}
295 \item «The \LaTeX\ Companion», andre utgave, av Frank Mittelbach,
296 Michel Goossens, Johannes Braams, David Carlisle og Chris Rowley
297 \item \dots
298 \end{itemize}
299 \end{frame}
300
301 \part{\LaTeX-dokumenter}
302
303 \begin{frame}
304 \partpage
305 \end{frame}
306
307 \section*{Oversikt for del~2: \LaTeX-dokumenter}
308 \begin{frame}%[allowframebreaks]
309 \frametitle{Oversikt over del~2: \LaTeX-dokumenter}
310 \tableofcontents%[pausesections]
311 \end{frame}
312
313 \section{\LaTeX-dokument}
314 \begin{frame}%[allowframebreaks]
315 \frametitle{\LaTeX-dokument}
316 \pause
317 \begin{itemize}[<+->]
318 \item Består av:
319 \begin{itemize}[<+->]
320 \item Preamble
321 \begin{itemize}[<+->]
322 \item Angi dokumentklasse
323 \item Angi pakker
324 \item Angi innstillinger
325 \end{itemize}
326 \item Start av dokumentet
327 \item Innholdsfortegnelse, lister over figurer, tabeller og
328 listinger
329 \item Avsnittsoverskrifter
330 \item Tekst
331 \item Start og stopp av forskjellige miljøer
332 \begin{itemize}
333 \item tabeller, figurer, formler og listinger
334 \end{itemize}
335 \item Referanser (kilder) og stikkordsregister
336 \item Stopp av dokumentet
337 \end{itemize}
338 \end{itemize}
339 \end{frame}
340
341 \section{Kort eksempel}
342 \begin{frame}[fragile]%[allowframebreaks]
343 \frametitle{Kort eksempel}
344 \pause
345 \begin{verbatim}
346 \documentclass[a4paper,12pt]{article} % -*- coding: utf-8 -*-
347
348 \usepackage[utf8]{inputenc}
349 \usepackage[T1]{fontenc}
350 \usepackage[norsk]{babel}
351
352 \title{\textbf{Tittel}}
353 \author{Forfatter}
354 \date{20.\ mars 2011}
355
356 \begin{document}
357 \maketitle
358
359 Hei på deg, din gamle sei.
360 \end{document}
361 \end{verbatim}
362 \end{frame}
363
364 \section{Kompilering}
365 \begin{frame}%[allowframebreaks]
366 \frametitle{Kompilering}
367 \pause
368 \begin{itemize}[<+->]
369 \item All tekst lagres vanligvis i \texttt{.tex}-filer
370 \item \texttt{.tex}-filene må kompileres:
371 \begin{itemize}[<+->]
372 \item \texttt{tex filnavn.tex} forventer \TeX-kode og produserer
373 en \texttt{.dvi}-fil
374 \item \texttt{.dvi}-filer kan:
375 \begin{itemize}
376 \item forhåndsvises med \texttt{xdvi}, \TeX works og andre
377 verktøy
378 \item konverteres til en \texttt{.ps}-fil med \texttt{dvips
379 filnavn.dvi}
380 \item (\texttt{.ps}-filer var mer vanlig før)
381 \item dekodes med \texttt{dvitype}
382 \end{itemize}
383 \item \texttt{pdftex filnavn.tex} forventer \TeX-kode og
384 produserer en \texttt{.pdf}-fil
385 \item \texttt{latex filnavn.tex} forventer \LaTeX-kode og
386 produserer en \texttt{.dvi}-fil
387 \item \texttt{pdflatex filnavn.tex} forventer \LaTeX-kode og
388 produserer en \texttt{.pdf}-fil
389 \end{itemize}
390 \item PDF-produksjon er normen i dag, bare se på alle «papers» i
391 \texttt{\url{http://arxiv.org/}}
392 \item GNU~Emacs med AUC\TeX, \TeX works, osv., forenkler arbeidet
393 \end{itemize}
394 \end{frame}
395
396 \part{Matematikk i \LaTeX}
397
398 \begin{frame}
399 \partpage
400 \end{frame}
401
402 \section*{Oversikt for del~3: Matematikk i \LaTeX}
403 \begin{frame}%[allowframebreaks]
404 \frametitle{Oversikt over del~3: Matematikk i \LaTeX}
405 \tableofcontents%[pausesections]
406 \end{frame}
407
408 \section{Formler i setninger}
409 \begin{frame}%[allowframebreaks]
410 \frametitle{Formler i setninger}
411 \pause
412 \begin{itemize}[<+->]
413 \item \texttt{\textbackslash dots\textbackslash\ vi får dette,
414 \textbackslash(a+b=c\textbackslash), som ligner på dette
415 \textbackslash dots}
416 \item \dots\ vi får dette, \(a+b=c\), som ligner på dette \dots
417 \end{itemize}
418 \end{frame}
419
420 \section{Formler som egne avsnitt}
421 \begin{frame}[fragile]%[allowframebreaks]
422 \frametitle{Formler som egne avsnitt}
423 \pause
424 \begin{itemize}[<+->]
425 \item To muligheter:
426 \begin{itemize}[<+->]
427 \item \texttt{\textbackslash[a+b=c\textbackslash]}
428 \item
429 \begin{verbatim}
430 \begin{equation*}
431 a+b=c
432 \end{equation*}
433 \end{verbatim}
434 \end{itemize}
435 \item Resultatene:
436 \begin{itemize}[<+->]
437 \item \[a+b=c\]
438 \item
439 \begin{equation*}
440 a+b=c
441 \end{equation*}
442 \end{itemize}
443 \item Ingen stor forskjell
444 \end{itemize}
445 \end{frame}
446
447 \section{Formler med nummering som egne avsnitt}
448 \begin{frame}[fragile]%[allowframebreaks]
449 \frametitle{Formler med nummering som egne avsnitt}
450 \pause
451 \begin{itemize}[<+->]
452 \item
453 \begin{verbatim}
454 \begin{equation}
455 a+b=c
456 \end{equation}
457 \end{verbatim}
458 \item Nummerering plasseres ved høyre marg
459 \begin{equation}
460 a+b=c
461 \end{equation}
462 \item Bruk av merkelapp er også mulig
463 \item
464 \begin{verbatim}
465 \begin{equation}
466 \label{eq:merkelapp}
467 a+b=c
468 \end{equation}
469 \end{verbatim}
470 \item Du kan referere til formelnummeret med \texttt{\textbackslash
471 ref\{eq:merkelapp\}} og sidenummeret med \texttt{\textbackslash
472 pageref\{eq:merkelapp\}}
473 \end{itemize}
474 \end{frame}
475
476 \section{Inntasting av formler}
477 \begin{frame}%[allowframebreaks]
478 \frametitle{Inntasting av formler}
479 \pause
480 \begin{itemize}[<+->]
481 \item Bokstaver og de fleste tegn kan tastes direkte inn
482 \item Enkelte tegn må angis med kommandoer
483 \begin{itemize}[<+->]
484 \item \texttt{\textbackslash ge}, \(\ge\)
485 \item \texttt{\textbackslash le}, \(\le\)
486 \item \texttt{\textbackslash equiv}, \(\equiv\)
487 \item \texttt{\textbackslash approx}, \(\approx\)
488 \end{itemize}
489 \item Se tabellene i
490 «\href{https://tobi.oetiker.ch/lshort/lshort.pdf}{The Not So Short
491 Introduction to \LaTeXe}»
492 \item Sinus, cosinus, tangens, ln, log, osv., har egne kommandoer
493 \begin{itemize}[<+->]
494 \item \texttt{\textbackslash sin(x)}, \(\sin(x)\);
495 \texttt{\textbackslash cos(x)}, \(\cos(x)\)
496 \end{itemize}
497 \item Se nøye etter forskjellene over og under:
498 \begin{itemize}[<+->]
499 \item \texttt{sin(x)}, \(sin(x)\); \texttt{cos(x)}, \(cos(x)\)
500 \end{itemize}
501 \item Komma brukes for lister:
502 \begin{itemize}[<+->]
503 \item \texttt{a,b,c,d}: \(a,b,c,d\)
504 \item \texttt{1,25}: \(1,25\)
505 \item \texttt{1\{,\}25}: \(1{,}25\) \(\gets\) husk
506 \texttt{\{,\}} for norsk komma i tall
507 \end{itemize}
508 \end{itemize}
509 \end{frame}
510
511 \begin{frame}%[allowframebreaks]
512 \frametitle{Inntasting av formler}
513 \pause
514 \begin{multicols}{2}
515 \begin{itemize}[<+->]
516 \item Hevet tekst
517 \begin{itemize}[<+->]
518 \item \texttt{x\textasciicircum3}
519 \begin{itemize}[<+->]
520 \item \(x^3\)
521 \end{itemize}
522 \item \texttt{x\textasciicircum33}
523 \begin{itemize}[<+->]
524 \item \(x^33\)
525 \end{itemize}
526 \item \texttt{x\textasciicircum\{33\}}
527 \begin{itemize}[<+->]
528 \item \(x^{33}\)
529 \end{itemize}
530 \end{itemize}
531 \item Senket tekst
532 \begin{itemize}[<+->]
533 \item \texttt{x\_3}
534 \begin{itemize}[<+->]
535 \item \(x_3\)
536 \end{itemize}
537 \item \texttt{x\_33}
538 \begin{itemize}[<+->]
539 \item \(x_33\)
540 \end{itemize}
541 \item \texttt{x\_\{33\}}
542 \begin{itemize}[<+->]
543 \item \(x_{33}\)
544 \end{itemize}
545 \end{itemize}
546 \end{itemize}
547 \end{multicols}
548 \begin{itemize}[<+->]
549 \item Husk å bruke gruppering med \texttt{\{} og \texttt{\}} ved mer
550 enn ett tegn
551 \end{itemize}
552 \end{frame}
553
554 \section{Multiplikasjon}
555 \begin{frame}%[allowframebreaks]
556 \frametitle{Multiplikasjon}
557 \pause
558 \begin{multicols}{3}
559 \begin{itemize}[<+->]
560 \item Med parentes
561 \begin{itemize}[<+->]
562 \item \texttt{(a(b))}
563 \item Textstyle: \((a(b))\)
564 \item Displaystyle: \[(a(b))\]
565 \end{itemize}
566 % \end{itemize}
567 \columnbreak
568 % \begin{itemize}[<+->]
569 \item Med \texttt{\textbackslash cdot}
570 \begin{itemize}[<+->]
571 \item \texttt{a\textbackslash cdot\ b}
572 \item Textstyle: \(a\cdot b\)
573 \item Displaystyle: \[a\cdot b\]
574 \end{itemize}
575 % \end{itemize}
576 \columnbreak
577 % \begin{itemize}[<+->]
578 \item Med \texttt{\textbackslash times}
579 \begin{itemize}[<+->]
580 \item \texttt{a\textbackslash times\ b}
581 \item Textstyle: \(a\times b\)
582 \item Displaystyle: \[a\times b\]
583 \end{itemize}
584 \end{itemize}
585 \end{multicols}
586 \end{frame}
587
588 \section{Brøk}
589 \begin{frame}%[allowframebreaks]
590 \frametitle{Brøk}
591 \pause
592 \begin{itemize}[<+->]
593 \item \texttt{\textbackslash frac\{1\}\{2\}}
594 \item Textstyle: \(\frac{1}{2}\)
595 \item Textstyle ser bedre ut med \texttt{1/2}, altså \(1/2\)
596 \item Displaystyle: \[\frac{1}{2}\]
597 \end{itemize}
598 \end{frame}
599
600 \section{Røtter}
601 \begin{frame}%[allowframebreaks]
602 \frametitle{Røtter}
603 \pause
604 \begin{itemize}[<+->]
605 \item Kvadratrot
606 \begin{itemize}[<+->]
607 \item \texttt{\textbackslash sqrt2}
608 \begin{itemize}[<+->]
609 \item Textstyle: \(\sqrt2\)
610 \item Displaystyle: \[\sqrt2\]
611 \end{itemize}
612 \item \texttt{\textbackslash sqrt\{a+b\}}
613 \begin{itemize}[<+->]
614 \item Textstyle: \(\sqrt{a+b}\)
615 \item Displaystyle: \[\sqrt{a+b}\]
616 \end{itemize}
617 \end{itemize}
618 \item N-te rot
619 \begin{itemize}[<+->]
620 \item \texttt{\textbackslash sqrt[3]\{a+b\}}
621 \begin{itemize}[<+->]
622 \item Textstyle: \(\sqrt[3]{a+b}\)
623 \item Displaystyle: \[\sqrt[3]{a+b}\]
624 \end{itemize}
625 \end{itemize}
626 \end{itemize}
627 \end{frame}
628
629 \section{Integraler}
630 \begin{frame}%[allowframebreaks]
631 \frametitle{Integraler}
632 \pause
633 \begin{itemize}[<+->]
634 \item Ubestemt integral
635 \begin{itemize}[<+->]
636 \item \texttt{\textbackslash int x\textasciicircum
637 2\textbackslash,\textbackslash mathrm\{d\}x}
638 \item Textstyle: \(\int x^2\,\mathrm{d}x\)
639 \item Displaystyle: \[\int x^2\,\mathrm{d}x\]
640 \end{itemize}
641 \end{itemize}
642 \end{frame}
643
644 \begin{frame}%[allowframebreaks]
645 \frametitle{Integraler}
646 \pause
647 \begin{itemize}[<+->]
648 \item Bestemt integral
649 \begin{itemize}[<+->]
650 \item \texttt{\textbackslash int\_0\textasciicircum3x\textasciicircum
651 2\textbackslash,\textbackslash mathrm\{d\}x}
652 \item Textstyle: \(\int_0^3x^2\,\mathrm{d}x\)
653 \item Displaystyle: \[\int_0^3x^2\,\mathrm{d}x\]
654 \end{itemize}
655 \item Alternativ formattering av bestemt integral
656 \begin{itemize}[<+->]
657 \item \texttt{\textbackslash int\textbackslash
658 limits\_0\textasciicircum3x\textasciicircum
659 2\textbackslash,\textbackslash mathrm\{d\}x}
660 \item Textstyle: \(\int\limits_0^3x^2\,\mathrm{d}x\)
661 \item Displaystyle: \[\int\limits_0^3x^2\,\mathrm{d}x\]
662 \end{itemize}
663 \end{itemize}
664 \end{frame}
665
666 \section{Derivasjon}
667 \begin{frame}%[allowframebreaks]
668 \frametitle{Derivasjon}
669 \pause
670 \begin{itemize}[<+->]
671 \item Derivasjon
672 \begin{itemize}[<+->]
673 \item \texttt{\textbackslash frac\{\textbackslash
674 mathrm\{d\}\}\{\textbackslash mathrm\{d\}x\}\textbackslash
675 left(\textbackslash frac\{1\}\{x\}\textbackslash right)}
676 \item Textstyle:
677 \(\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(\frac{1}{x}\right)\)
678 \item
679 Displaystyle: \[\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(\frac{1}{x}\right)\]
680 \end{itemize}
681 \item Partiellderiverte
682 \begin{itemize}[<+->]
683 \item \texttt{f(x,y)=xe\textasciicircum y\textbackslash
684 qquad\textbackslash frac\{\textbackslash partial
685 f\}\{\textbackslash partial x\}=1\textbackslash cdot
686 x\textasciicircum\{1-1\}\textbackslash cdot e\textasciicircum
687 y=e\textasciicircum y\textbackslash qquad\textbackslash
688 frac\{\textbackslash partial f\}\{\textbackslash partial
689 y\}=x\textbackslash cdot e\textasciicircum y}
690 \item Textstyle: \(f(x,y)=xe^y\qquad\frac{\partial f}{\partial
691 x}=1\cdot x^{1-1}\cdot e^y=e^y\qquad\frac{\partial f}{\partial
692 y}=x\cdot e^y\)
693 \item Displaystyle: \[f(x,y)=xe^y\qquad\frac{\partial f}{\partial
694 x}=1\cdot x^{1-1}\cdot e^y=e^y\qquad\frac{\partial f}{\partial
695 y}=x\cdot e^y\]
696 \end{itemize}
697 \end{itemize}
698 \end{frame}
699
700 \section{Summasjon og produkter}
701 \begin{frame}%[allowframebreaks]
702 \frametitle{Summasjon og produkter}
703 \pause
704 \begin{itemize}[<+->]
705 \item Summasjon
706 \begin{itemize}[<+->]
707 \item \texttt{\textbackslash sum\_\{i=0\}\textasciicircum\{10\}x\_i}
708 \item Textstyle: \(\sum_{i=0}^{10}x_i\)
709 \item Displaystyle: \[\sum_{i=0}^{10}x_i\]
710 \end{itemize}
711 \item Produkter
712 \begin{itemize}[<+->]
713 \item \texttt{\textbackslash prod\_\{i=0\}\textasciicircum\{10\}x\_i}
714 \item Textstyle: \(\prod_{i=0}^{10}x_i\)
715 \item Displaystyle: \[\prod_{i=0}^{10}x_i\]
716 \end{itemize}
717 \end{itemize}
718 \end{frame}
719
720 \section{Vise utregninger}
721 \begin{frame}[fragile]%[allowframebreaks]
722 \frametitle{Vise utregninger}
723 \pause
724 \begin{itemize}[<+->]
725 \item
726 \begin{verbatim}
727 \begin{align*} % eller \begin{align}
728 a&=2\\
729 b&=3\\
730 x&=a+b\\
731 &=2+3\\
732 &=\underline{\underline{5}}
733 \end{align*} % eller \end{align}
734 \end{verbatim}
735 \item Resultat:
736 \begin{align*} % eller \begin{align}
737 a&=2\\
738 b&=3\\
739 x&=a+b\\
740 &=2+3\\
741 &=\underline{\underline{5}}
742 \end{align*} % eller \end{align}
743 \end{itemize}
744 \end{frame}
745
746 \section{Diskontinuerlige funksjoner}
747 \begin{frame}[fragile]%[allowframebreaks]
748 \frametitle{Diskontinuerlige funksjoner}
749 \pause
750 \begin{itemize}[<+->]
751 \item
752 \begin{verbatim}
753 f(x)=
754 \begin{cases}
755 0 & x<0\\
756 1 & x=0\\
757 2 & 0<x<3\\
758 \infty & x\ge3
759 \end{cases}
760 \end{verbatim}
761 \item Resultat:
762 \begin{equation*}
763 f(x)=
764 \begin{cases}
765 0 & x<0\\
766 1 & x=0\\
767 2 & 0<x<3\\
768 \infty & x\ge3
769 \end{cases}
770 \end{equation*}
771 \end{itemize}
772 \end{frame}
773
774 \part{Fronter, \LaTeX\ og matematikk}
775
776 \begin{frame}
777 \partpage
778 \end{frame}
779
780 \section*{Oversikt for del~4: Fronter, \LaTeX\ og matematikk}
781 \begin{frame}%[allowframebreaks]
782 \frametitle{Oversikt over del~4: Fronter, \LaTeX\ og matematikk}
783 \tableofcontents%[pausesections]
784 \end{frame}
785
786 \section{Forenklinger i Fronter}
787 \begin{frame}[fragile]%[allowframebreaks]
788 \frametitle{Forenklinger i Fronter}
789 \pause
790 \begin{itemize}[<+->]
791 \item Fronter forenkler bruken av \LaTeX
792 \item Formler settes inn i noe à la:
793 \begin{verbatim}
794 \documentclass{article}
795 \usepackage[utf8]{inputenc}\usepackage[T1]{fontenc}
796
797 \begin{document}
798 \(
799 % Her havner hver formel, hver gang
800 \)
801 \end{document}
802 \end{verbatim}
803 \item Vi er midt i en setning, klar til å formattere formelen vår
804 som en del av setningen
805 \item Vi må angi \texttt{\textbackslash displaystyle} for å
806 forstørre resultatet
807 \end{itemize}
808 \end{frame}
809
810 \section{Forviklinger i Fronter}
811 \begin{frame}%[allowframebreaks]
812 \frametitle{Forviklinger i Fronter}
813 \pause
814 \begin{itemize}[<+->]
815 \item Fronter tillater bare standard \LaTeX-symboler
816 \item Formeleditoren blinker for hvert eneste tastetrykk, også for
817 piltastene
818 \item «Fronterdokumenter» må åpnes i samme vindu/fane, ellers vises
819 ikke matematikken skikkelig
820 \item La oss «lobbe» for \texttt{\textbackslash
821 usepackage\{amsmath\}} og \texttt{\textbackslash
822 usepackage\{amssymb\}}
823 \end{itemize}
824 \end{frame}
825
826 \end{document}
827
828 Local Variables:
829 TeX-PDF-mode:t
830 End:

Properties

Name Value
svn:eol-style native
svn:keywords Ximalas=%H Author Date HeadURL Header Id Revision
svn:mime-type text/plain

svn@ximalas.info
ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.3.0-dev