/[zfs-foredrag]/trunk/zfs-foredrag.tex
ViewVC logotype

Contents of /trunk/zfs-foredrag.tex

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log


Revision 12 - (show annotations) (download)
2014-02-23T12:56:54Z (10 years ago) by trond
Content type: text/plain
File size: 41603 byte(s)
Dytta inn noen ord om lagringssystemers oppbygning og alle steder hvor det kan skje feil.
Dytta inn en sammenligning med ReFS og Storage Spaces i Microsoft Windows Server 2012.
Dytta inn noen eksempler på pooler og filsystemer fra enterprise.ximalas.info.
Dytta inn en egen del om oppstartsmiljøer.
Diverse endringer av typografisk art og omformattering av linjebreddene.
1 % -*- coding: utf-8 -*-
2 % $Ximalas$
3 %\documentclass{beamer}
4 %\documentclass[handout]{beamer}
5 %\usepackage{pgfpages}
6 %\pgfpagesuselayout{2 on 1}[a4paper,border shrink=5mm]
7 %\pgfpagesuselayout{4 on 1}[a4paper,landscape,border shrink=5mm]
8 %\setbeameroption{show notes} % on second screen}
9
10 \def\jobname{zfs-foredrag} % Sett riktig navn på presentasjonen her.
11 \setjobnamebeamerversion{\jobname}
12
13 \usepackage[utf8]{inputenc}
14 \usepackage[T1]{fontenc}
15 \usepackage[norsk]{babel}
16 \usepackage{booktabs}
17 \usepackage{multicol}
18 \usepackage{fancyvrb}
19 %\usepackage{epstopdf}
20 %\epstopdfsetup{update}
21
22 %\usetheme{AnnArbor}
23 %\usetheme{Boadilla}
24 %\usetheme{boxes}
25 %\usetheme{CambridgeUS}
26 %\usetheme{Antibes}
27 %\usetheme{Bergen}
28 %\usetheme{Berkeley}
29 %\usetheme{Berlin}
30 %\usetheme{Copenhagen}
31 %\usetheme{Darmstadt}
32 %\usetheme{Dresden}
33 %\usetheme{Frankfurt}
34 %\usetheme{Goettingen}
35 %\usetheme{Hannover}
36 %\usetheme{Ilmenau}
37 %\usetheme{JuanLesPins}
38 %\usetheme{Luebeck}
39 \usetheme{Madrid}
40 %\usetheme{Malmoe}
41 %\usetheme{Marburg}
42 %\usetheme{Montpellier}
43 %\usetheme{PaloAlto}
44 %\usetheme{Pittsburgh}
45 %\usetheme{Rochester}
46 %\usetheme{Singapore}
47 %\usetheme{Szeged}
48 %\usetheme{Warsaw}
49
50 \hypersetup{colorlinks,linkcolor=,urlcolor=blue}
51
52 \newcommand{\Alert}[2]{\alert<#1>{#2}}
53 \newcommand{\Textbackslash}{\textbackslash\penalty\exhyphenpenalty}
54 \newcommand{\rfc}[1]{\href{http://tools.ietf.org/html/rfc#1}{RFC~#1}}
55 \newcommand{\prfc}[1]{(\rfc{#1})}
56
57 % Fontstørrelser:
58
59 % \tiny
60 % \scriptsize
61 % \footnotesize
62 % \small
63 % \normalsize
64 % \large
65 % \Large
66 % \LARGE
67 % \huge
68 % \Huge
69
70 \title{\textbf{ZFS}}
71 \subtitle{Siste ord innen filsystemer}
72 \author[T.~Endrestøl]{\href{http://fig.ol.no/~trond/}{Trond Endrestøl}}
73 \institute[FSI/IT]{\href{http://fagskolen-innlandet.no/}{Fagskolen Innlandet}, IT-avdelingen}
74 %\subject{Emne for bruk i egenskapene til PDF-fila}
75 %\keywords{Nøkkelord for bruk i egenskapene til PDF-fila}
76 \date{\today} % eller
77 %\date{23.\ desember 2013}
78
79 \begin{document}
80
81 \begin{frame}
82 \titlepage
83 \end{frame}
84
85 \section*{Foredragets filer}
86 \begin{frame}[allowframebreaks]
87 \frametitle{Foredragets filer}
88 \begin{itemize}
89 \item Filene til foredraget er tilgjengelig gjennom:
90 \begin{itemize}
91 \item Subversion: \texttt{svn co
92 \url{svn://svn.ximalas.info/zfs-foredrag}}
93 \item Web:
94 \href{http://svnweb.ximalas.info/zfs-foredrag/}{\texttt{svnweb.ximalas.info/zfs-foredrag}}
95 \item Begge metodene er tilgjengelig med både IPv4 og \alert{IPv6}
96 \end{itemize}
97 \item
98 \href{http://svnweb.ximalas.info/zfs-foredrag/trunk/zfs-foredrag.foredrag.pdf?view=co}{\texttt{zfs-foredrag.foredrag.pdf}}
99 vises på lerretet
100 \item
101 \href{http://svnweb.ximalas.info/zfs-foredrag/trunk/zfs-foredrag.handout.pdf?view=co}{\texttt{zfs-foredrag.handout.pdf}}
102 er mye bedre for publikum å se på
103 \item
104 \href{http://svnweb.ximalas.info/zfs-foredrag/trunk/zfs-foredrag.handout.2on1.pdf?view=co}{\texttt{zfs-foredrag.handout.2on1.pdf}}
105 og
106 \href{http://svnweb.ximalas.info/zfs-foredrag/trunk/zfs-foredrag.handout.4on1.pdf?view=co}{\texttt{zfs-foredrag.handout.4on1.pdf}}
107 er begge velegnet til utskrift
108 \item \texttt{*.169.pdf}-filene er i 16:9-format
109 \item \texttt{*.1610.pdf}-filene er i 16:10-format
110 \framebreak
111 \item Foredraget er mekket ved hjelp av
112 \href{http://www.gnu.org/software/emacs/}{GNU~Emacs},
113 \href{http://www.gnu.org/software/auctex/}{AUC\TeX},
114 \href{http://www.tug.org/applications/pdftex/}{pdf\TeX} fra
115 \href{http://miktex.org/}{MiK\TeX},
116 \href{http://www.latex-project.org/}{\LaTeX}-dokumentklassa
117 \href{https://bitbucket.org/rivanvx/beamer/wiki/Home}{beamer},
118 \href{http://subversion.apache.org/}{Subversion},
119 \href{http://tortoisesvn.net/}{TortoiseSVN} og
120 \href{http://get.adobe.com/no/reader/}{Adobe Reader}
121 \item Hovedfila bærer denne identifikasjonen:\\
122 \texttt{\$${}$Ximalas${}$\$}
123 \item Driverfila for denne PDF-fila bærer denne identifikasjonen:\\
124 \svndriverfil
125 \item Copyright \copyright\ 2014 Trond Endrestøl
126 \item Dette verket er lisensiert med:
127 \href{http://creativecommons.org/}{Creative Commons},
128 \href{http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/no/}{Navngivelse-DelPåSammeVilkår
129 3.0 Norge} (CC BY-SA
130 3.0)\hfill\includegraphics[scale=.25]{by-sa.pdf}
131 \end{itemize}
132 \end{frame}
133
134 \section*{Oversikt over hele foredraget}
135 \begin{frame}%[allowframebreaks]
136 \frametitle{Oversikt over hele foredraget}
137 \framesubtitle{Del 1: Lagringssystemer}
138 \tableofcontents[part=1]%[pausesections]
139 \end{frame}
140
141 \begin{frame}%[allowframebreaks]
142 \frametitle{Oversikt over hele foredraget}
143 \framesubtitle{Del 2: ZFS?}
144 \tableofcontents[part=2]%[pausesections]
145 \end{frame}
146
147 \begin{frame}%[allowframebreaks]
148 \frametitle{Oversikt over hele foredraget}
149 \framesubtitle{Del 3: ZFS!}
150 \tableofcontents[part=3]%[pausesections]
151 \end{frame}
152
153 \begin{frame}%[allowframebreaks]
154 \frametitle{Oversikt over hele foredraget}
155 \framesubtitle{Del 4: Oppstartsmiljøer}
156 \tableofcontents[part=4]%[pausesections]
157 \end{frame}
158
159 \part{Lagringssystemer}
160
161 \begin{frame}
162 \partpage
163 \end{frame}
164
165 \section*{Oversikt over del~1: Lagringssystemer}
166 \begin{frame}%[allowframebreaks]
167 \frametitle{Oversikt over del~1: Lagringssystemer}
168 \tableofcontents%[pausesections]
169 \end{frame}
170
171 \section{Hva kan et lagringssystem bestå av?}
172 \begin{frame}%[allowframebreaks]
173 \frametitle{Hva kan et lagringssystem bestå av?}
174 \tiny
175
176 \begin{multicols}{2}
177 \pause
178 Enkel server med innebygget lagring
179
180 \pause
181 \begin{enumerate}[<+->]
182 \item Strømforsyning
183 \item Strømkabler
184 \item Harddisker
185 \item Firmware i harddisker
186 \item I/O-kabler
187 \item Harddiskkontroller integrert i\slash tilkoblet hovedkortet
188 \item Firmware i harddiskkontroller
189 \item Hovedkort og dets kobberbaner
190 \item South bridge
191 \item DMA-kontroller på hovedkortet
192 \item Arbeidsminne tilkoblet hovedkortet
193 \item CPU
194 \end{enumerate}
195
196 \columnbreak % Av en eller annen grunn sørger \columnbreak for at den samme sliden gjentas en gang ekstra for denne framen akkurat her
197
198 \pause
199 Avansert server med ekstern lagring
200
201 \pause
202 \begin{enumerate}[<+->]
203 \item Strømforsyning
204 \item Strømkabler
205 \item Harddisker montert i diskhyller
206 \item Firmware i harddisker
207 \item I/O-kabler
208 \item Harddiskkontroller
209 \item Firmware i harddiskkontrolleren
210 \item Grensesnitt i harddiskkontrolleren for ekstern I/O
211 \item Kabler for ekstern I/O (og kanskje en superrask switch)
212 \item Grensesnitt for ekstern I/O tilkoblet hovedkortet
213 \item Hovedkort og dets kobberbaner
214 \item South bridge
215 \item DMA-kontroller på hovedkortet
216 \item Arbeidsminne tilkoblet hovedkortet
217 \item CPU
218 \end{enumerate}
219 \end{multicols}
220 \end{frame}
221
222 \section{Hva kan gå galt i et lagringssystem?}
223 \begin{frame}%[allowframebreaks]
224 \frametitle{Hva kan gå galt i et lagringssystem?}
225 \pause
226 \begin{itemize}[<+->]
227 \item Data som en gang ble lagret, avleses senere som noe helt annet
228 \end{itemize}
229 \end{frame}
230
231 \section{Hvor kan det gå galt i et lagringssystem?}
232 \begin{frame}[allowframebreaks]
233 \frametitle{Hvor kan det gå galt i et lagringssystem?}
234 %\pause
235 \begin{itemize}%[<+->]
236 \item Kort sagt: overalt
237 \end{itemize}
238 \framebreak
239 \begin{enumerate}%[<+->]
240 \item Strømforsyningen
241 \begin{itemize}%[<+->]
242 \item Underdimensjonert; lavere spenning\slash strøm til øvrige
243 komponenter; uttørkede elektrolyttkondensatorer; utilstrekkelig
244 avkjøling
245 \end{itemize}
246 \item Strømkabel mellom strømforsyning og harddisk
247 \begin{itemize}%[<+->]
248 \item Vakkel i kontaktene; (begynnende) brudd i lederne
249 \end{itemize}
250 \item Harddisk
251 \begin{itemize}%[<+->]
252 \item Slitasje på indre deler; programmeringsfeil i firmware;
253 vibrasjoner; lese fra\slash skrive til feil diskblokk
254 \end{itemize}
255 \item I/O-kabel mellom harddisk og harddiskkontroller
256 \begin{itemize}%[<+->]
257 \item Vakkel i kontaktene; (begynnende) brudd i lederne
258 \end{itemize}
259 \item Harddiskkontroller
260 \begin{itemize}%[<+->]
261 \item Programmeringsfeil i firmware
262 \end{itemize}
263 \item Grensesnittet mellom harddiskkontroller og hovedkort
264 \begin{itemize}%[<+->]
265 \item Vakkel i PCIe-kontakt
266 \end{itemize}
267 \item Kobberbanene i hovedkortet
268 \begin{itemize}%[<+->]
269 \item (Begynnende) brudd etter ESD-skade, utilstrekkelig avkjøling
270 \end{itemize}
271 \item Grensesnitt mellom DMA-kontroller og hovedkort
272 \begin{itemize}%[<+->]
273 \item Se kobberbanene i hovedkortet
274 \end{itemize}
275 \item Grensesnitt mellom hovedkort og arbeidsminne
276 \begin{itemize}%[<+->]
277 \item Vakkel i soklene
278 \end{itemize}
279 \item Arbeidsminne
280 \begin{itemize}%[<+->]
281 \item ESD-skade; kosmisk stråling; alfapartikler fra radioaktiv
282 forurensning i IC-innkapslingen
283 \end{itemize}
284 \end{enumerate}
285 %\framebreak
286 \begin{itemize}%[<+->]
287 \item Hvor mange muligheter ble dette?
288 \item Hvor mange harddisker har du i dine systemer?
289 \item Har du kontrollen?
290 \end{itemize}
291 \end{frame}
292
293 \part{ZFS?}
294
295 \begin{frame}
296 \partpage
297 \end{frame}
298
299 \section*{Oversikt over del~2: ZFS?}
300 \begin{frame}%[allowframebreaks]
301 \frametitle{Oversikt over del~2: ZFS?}
302 \tableofcontents%[pausesections]
303 \end{frame}
304
305 \section{Hva er ZFS?}
306 \begin{frame}%[allowframebreaks]
307 \frametitle{Hva er ZFS?}
308 \pause
309 \begin{itemize}[<+->]
310 \item ZFS er
311 \begin{enumerate}[<+->]
312 \item Logisk volumhåndterer («Logical Volume Manager», LVM)
313 \item Filsystem med bl.a.\ snapshots, kloner, kompresjon og
314 deduplisering
315 \item Tilbyr også «zvolumer» som lagringsenheter for andre
316 filsystemer
317 \end{enumerate}
318 \item ZFS tar
319 \begin{itemize}[<+->]
320 \item Dataintegritet på alvor
321 \item Deretter brukervennlighet (for administratorer)
322 \item Hastighet kommer i senere rekker
323 \end{itemize}
324 \item ZFS er langt enklere enn «Storage Spaces» i Microsoft Windows
325 Server 2012
326 \end{itemize}
327 \end{frame}
328
329 \begin{frame}%[allowframebreaks]
330 \frametitle{Hva er ZFS?}
331 %\pause
332 \begin{itemize}[<+->]
333 \item Tradisjonelt oppsett av Storage Spaces
334 \begin{itemize}[<+->]
335 \item Velge ut harddisker og opprette en pool
336 \item Opprette et volum med ønsket størrelse og lagringsform
337 \begin{itemize}[<+->]
338 \item striping
339 \item speiling, eller
340 \item RAID~5
341 \end{itemize}
342 \item Opprette \textit{ett\/} filsystem på volumet
343 \begin{itemize}[<+->]
344 \item NTFS
345 \item ReFS
346 \end{itemize}
347 \item Begynne å lagre data
348 \end{itemize}
349 \end{itemize}
350 \end{frame}
351
352 \begin{frame}%[allowframebreaks]
353 \frametitle{Hva er ZFS?}
354 %\pause
355 \begin{itemize}[<+->]
356 \item ZFS organiserer lagringen i pooler som kan bestå av
357 \begin{enumerate}[<+->]
358 \item Enkeltharddisker\slash partisjoner
359 \item Striping (RAID~0) mellom to eller flere harddisker\slash
360 partisjoner
361 \item Speiling (RAID~1) mellom to eller flere harddisker\slash
362 partisjoner
363 \item \texttt{raidz1} (RAID~5, enkel paritet) over tre eller flere
364 harddisker\slash partisjoner
365 \item \texttt{raidz2} (RAID~6, dobbel paritet) over fire eller
366 flere harddisker\slash partisjoner
367 \item \texttt{raidz3} («RAID~7», trippel paritet) over fem eller
368 flere harddisker\slash partisjoner
369 \end{enumerate}
370 \item Visse kombinasjoner av det overstående er også mulig
371 \item Filsystemet blir opprettet samtidig med poolen
372 \begin{itemize}[<+->]
373 \item Nye filsystemer kan opprettes i et hierarki
374 \end{itemize}
375 \end{itemize}
376 \end{frame}
377
378 \section{Et eksempel på en pool}
379 \begin{frame}[fragile]%[allowframebreaks]
380 \frametitle{Et eksempel på en pool}
381 \pause
382 \begin{multicols}{2}
383 \begin{Verbatim}[commandchars=\\\{\},fontsize=\tiny]
384 trond@enterprise:~>\Alert{3|handout:0}{zpool status enterprise_zdata}
385 pool: \Alert{4,7|handout:0}{enterprise_zdata}
386 state: \Alert{7|handout:0}{ONLINE}
387 scan: \Alert{10|handout:0}{scrub repaired 0 in 2h15m with \Alert{11|handout:0}{0 errors} on Wed Jan 1 07:18:51 2014}
388 config:
389
390 NAME STATE READ WRITE CKSUM
391 \Alert{4,7|handout:0}{enterprise_zdata} \Alert{7|handout:0}{ONLINE} \Alert{9|handout:0}{0} \Alert{9|handout:0}{0} \Alert{9|handout:0}{0}
392 \Alert{5,8|handout:0}{raidz1-0} \Alert{8|handout:0}{ONLINE} \Alert{9|handout:0}{0} \Alert{9|handout:0}{0} \Alert{9|handout:0}{0}
393 \Alert{6,8|handout:0}{ada2} \Alert{8|handout:0}{ONLINE} \Alert{9|handout:0}{0} \Alert{9|handout:0}{0} \Alert{9|handout:0}{0}
394 \Alert{6,8|handout:0}{ada3} \Alert{8|handout:0}{ONLINE} \Alert{9|handout:0}{0} \Alert{9|handout:0}{0} \Alert{9|handout:0}{0}
395 \Alert{6,8|handout:0}{ada4} \Alert{8|handout:0}{ONLINE} \Alert{9|handout:0}{0} \Alert{9|handout:0}{0} \Alert{9|handout:0}{0}
396
397 \Alert{11|handout:0}{errors: No known data errors}
398 trond@enterprise:~>\Alert{11|handout:0}{zfs get creation enterprise_zdata}
399 NAME PROPERTY VALUE SOURCE
400 enterprise_zdata creation \Alert{11|handout:0}{Sun Jan 8 14:14 2012} -
401 \end{Verbatim}
402
403 \pause
404
405 \small
406 \begin{itemize}[<+->]
407 \item Kommando for å vise
408 status%: \texttt{zpool status enterprise\_zdata}
409 \item Poolen heter \texttt{enterprise\_zdata}
410 \item Består av én «vdev» («virtual device»), \texttt{raidz1},
411 striping med enkel paritet
412 \item Medlemmene er de tre harddiskene \texttt{ada2}, \texttt{ada3}
413 og \texttt{ada4}
414 \item Poolen har det bra og er \texttt{ONLINE}
415 \item Det samme gjelder for vdev-en og dens tre medlemmer
416 \item «Null hull» i telleverkene
417 \item Siste skrubbing avsluttet 1.~januar 2014,
418 kl.~07:18:51%, etter omlag 2 timer og 15 minutter med gjennomlesing
419 \item Ingen feil registrert siden 8.~januar 2012, kl.~14:14 (har
420 aldri kjørt \texttt{zpool clear})
421 \end{itemize}
422 \end{multicols}
423 \end{frame}
424
425 \section{Et eksempel på filsystemer i ZFS}
426 \begin{frame}[fragile]%[allowframebreaks]
427 \frametitle{Et eksempel på filsystemer i ZFS}
428 \pause
429
430 \begin{Verbatim}[commandchars=\\\{\},fontsize=\tiny]
431 trond@enterprise:~>zfs list -r enterprise_zroot
432 NAME USED AVAIL REFER MOUNTPOINT
433 enterprise_zroot 35,0G 406G 144K legacy
434 enterprise_zroot/ROOT 3,47G 413G 144K legacy
435 enterprise_zroot/ROOT/20131126-r258614 1,43G 413G 1,43G legacy
436 enterprise_zroot/ROOT/20131207-r259060 1,02G 413G 1,02G legacy
437 enterprise_zroot/ROOT/20140103-r260223 1,02G 413G 1,02G legacy
438 enterprise_zroot/do-not-destroy 144K 407G 144K legacy
439 enterprise_zroot/media 208K 406G 208K /media
440 enterprise_zroot/nfs 152K 406G 152K /nfs
441 enterprise_zroot/tmp 6,87M 9,99G 6,87M /tmp
442 enterprise_zroot/usr 17,5G 406G 144K /usr
443 enterprise_zroot/usr/compat 168K 406G 168K /usr/compat
444 enterprise_zroot/usr/local 2,63G 406G 2,53G /usr/local
445 enterprise_zroot/usr/local/certs 220K 406G 220K /usr/local/certs
446 enterprise_zroot/usr/local/etc 105M 406G 101M /usr/local/etc
447 enterprise_zroot/usr/local/etc/namedb 144K 406G 144K /usr/local/etc/namedb
448 enterprise_zroot/usr/local/etc/shellkonfig3 3,63M 406G 320K /usr/local/etc/shellkonfig3
449 enterprise_zroot/usr/obj 4,63G 406G 4,63G /usr/obj
450 enterprise_zroot/usr/packages 472M 406G 472M /usr/packages
451 enterprise_zroot/usr/ports 8,99G 406G 1,54G /usr/ports
452 enterprise_zroot/usr/ports/distfiles 3,71G 406G 3,71G /usr/ports/distfiles
453 enterprise_zroot/usr/ports/local 288K 406G 288K /usr/ports/local
454 enterprise_zroot/usr/ports/packages 3,74G 406G 3,74G /usr/ports/packages
455 enterprise_zroot/usr/ports/workdirs 336K 406G 336K /usr/ports/workdirs
456 enterprise_zroot/usr/src 826M 406G 826M /usr/src
457 enterprise_zroot/var 6,38G 406G 10,1M /var
458 enterprise_zroot/var/crash 1,19G 406G 1,19G /var/crash
459 enterprise_zroot/var/db 70,4M 406G 23,8M /var/db
460 enterprise_zroot/var/db/darkstat 512K 406G 512K /var/db/darkstat
461 enterprise_zroot/var/db/pkg 25,1M 406G 25,1M /var/db/pkg
462 enterprise_zroot/var/db/ports 8,18M 406G 8,18M /var/db/ports
463 enterprise_zroot/var/db/sup 12,8M 406G 12,8M /var/db/sup
464 enterprise_zroot/var/empty 144K 406G 144K /var/empty
465 enterprise_zroot/var/log 733M 406G 733M /var/log
466 enterprise_zroot/var/mail 3,68M 406G 328K /var/mail
467 enterprise_zroot/var/named 392K 406G 392K /var/named
468 enterprise_zroot/var/run 332K 406G 332K /var/run
469 enterprise_zroot/var/spool 4,39G 406G 2,13M /var/spool
470 enterprise_zroot/var/spool/cvsup 4,39G 406G 4,39G /var/spool/cvsup
471 enterprise_zroot/var/tmp 1,49M 10,0G 1,49M /var/tmp
472 enterprise_zroot/var/unbound 144K 406G 144K /var/unbound
473 \end{Verbatim}
474 \end{frame}
475
476 \section{Et annet eksempel på filsystemer i ZFS}
477 \begin{frame}[fragile]%[allowframebreaks]
478 \frametitle{Et annet eksempel på filsystemer i ZFS}
479 \pause
480
481 \begin{Verbatim}[commandchars=\\\{\},fontsize=\tiny]
482 trond@enterprise:~>zfs list -r enterprise_zdata
483 NAME USED AVAIL REFER MOUNTPOINT
484 enterprise_zdata 326G 586G 224K legacy
485 enterprise_zdata/do-not-destroy 192K 587G 192K legacy
486 enterprise_zdata/home 315G 586G 442K /home
487 enterprise_zdata/home/trond 291G 586G 269M /home/trond
488 enterprise_zdata/home/trond/arbeid 15,8M 586G 15,8M /home/trond/arbeid
489 enterprise_zdata/home/trond/bzrarbeid 343M 586G 343M /home/trond/bzrarbeid
490 enterprise_zdata/home/trond/c 5,10M 586G 5,10M /home/trond/c
491 enterprise_zdata/home/trond/cvsroot 655K 586G 655K /home/trond/cvsroot
492 enterprise_zdata/home/trond/download 3,92G 586G 3,92G /home/trond/download
493 enterprise_zdata/home/trond/fra-defiant 35,8G 586G 35,8G /home/trond/fra-defiant
494 enterprise_zdata/home/trond/fra-mentor 281M 586G 281M /home/trond/fra-mentor
495 enterprise_zdata/home/trond/fra-sovereign 104G 586G 104G /home/trond/fra-sovereign
496 enterprise_zdata/home/trond/gitarbeid 4,46G 586G 4,46G /home/trond/gitarbeid
497 enterprise_zdata/home/trond/hgarbeid 464M 586G 464M /home/trond/hgarbeid
498 enterprise_zdata/home/trond/iptraf 4,37M 586G 4,37M /home/trond/iptraf
499 enterprise_zdata/home/trond/knuth 27,0M 586G 27,0M /home/trond/knuth
500 enterprise_zdata/home/trond/mail 284M 586G 224M /home/trond/mail
501 enterprise_zdata/home/trond/public_html 1,00G 586G 1,00G /home/trond/public_html
502 enterprise_zdata/home/trond/rfc 2,29G 586G 2,29G /home/trond/rfc
503 enterprise_zdata/home/trond/steam 122G 586G 122G /home/trond/steam
504 enterprise_zdata/home/trond/svnarbeid 12,4G 586G 12,4G /home/trond/svnarbeid
505 enterprise_zdata/home/trond/svnroot 192K 586G 192K /home/trond/svnroot
506 enterprise_zdata/home/trond/svnup 2,95G 586G 2,95G /home/trond/svnup
507 enterprise_zdata/home/trond/tmp 212M 586G 212M /home/trond/tmp
508 \end{Verbatim}
509 \end{frame}
510
511 \section{Hva er grensene til ZFS?}
512 \begin{frame}%[allowframebreaks]
513 \frametitle{Hva er grensene til ZFS?}
514 \pause
515 \begin{itemize}[<+->]
516 \item ZFS er stort sett grenseløs
517 \begin{itemize}[<+->]
518 \item 128-bit diskadresser
519 \item Maks.\ \alert<9->{$2^{48}$} poster i hver katalog
520 \item Maks.\ $2^{64}$ bytes (16~EiB, 16~exbibytes) for hver fil
521 \item Maks.\ $2^{64}$ bytes for hvert attributt
522 \item Maks.\ $2^{78}$ bytes (256~ZiB, 256~zebibytes) i hver pool
523 \item Maks.\ $2^{56}$ attributter for hver fil (egentlig begrenset
524 til \alert<9->{$2^{48}$} attributter)
525 \pause
526 \item Maks.\ $2^{64}$ enheter tilknyttet en gitt pool
527 \item Maks.\ $2^{64}$ pooler i et og samme system
528 \item Maks.\ $2^{64}$ filsystemer i samme pool
529 \item Ref.: \texttt{\url{http://en.wikipedia.org/wiki/ZFS}}
530 \end{itemize}
531 \item Vis meg det systemet som klarer å sprenge noen av disse
532 grensene!
533 \end{itemize}
534 \end{frame}
535
536 \section{Hvordan virker ZFS?}
537 \begin{frame}%[allowframebreaks]
538 \frametitle{Hvordan virker ZFS?}
539 \pause
540 \begin{itemize}[<+->]
541 \item ZFS unngår RAID~5-skrivehullet til eldre RAID-kontrollere som
542 \begin{enumerate}[<+->]
543 \item Skriver nye data til de samme datablokkene som tidligere
544 \item Leser gamle, urørte data fra de samme datablokkene i samme stripe
545 \item Regner ut ny paritet for datablokkene i samme stripe
546 \item Skriver oppdatert paritet til de samme paritetsblokkene som
547 tidligere
548 \begin{itemize}[<+->]
549 \item Hva skjer \textit{nå\/} og \textit{senere\/} hvis du får
550 strømbrudd mellom punktene 1 og 4?
551 \item Har diskkontrolleren batteribeskyttet minne?
552 \end{itemize}
553 \end{enumerate}
554 \end{itemize}
555 \end{frame}
556
557 \begin{frame}%[allowframebreaks]
558 \frametitle{Hvordan virker ZFS?}
559 %\pause
560 \begin{itemize}[<+->]
561 \item ZFS skriver komplette striper; data og paritet samtidig
562 \item ZFS bruker «copy-on-write»; skriver nye data til ledige
563 diskblokker
564 \item Endringer som hører sammen, samles i transaksjonsgrupper («txg»)
565 \end{itemize}
566 \end{frame}
567
568 \begin{frame}%[allowframebreaks]
569 \frametitle{Hvordan virker ZFS?}
570 %\pause
571 \begin{itemize}[<+->]
572 \item Sjekksummer brukes for alt som blir lagret
573 \begin{itemize}[<+->]
574 \item ZFS kontrollerer at leste data er de samme som ble skrevet
575 \item Oppdages avvik, leter ZFS etter alternativer
576 \item Finnes alternativer, enten speilkopier eller paritet, så
577 \begin{enumerate}[<+->]
578 \item Leveres korrekte data til applikasjonen, og
579 \item Avviket korrigeres automatisk på den syke disken («resilver»)
580 \end{enumerate}
581 \item Finnes ingen alternativer, så må filene restaureres fra
582 backup
583 \end{itemize}
584 \end{itemize}
585 \end{frame}
586
587 \section{ZFS og RAID-kontrollere}
588 \begin{frame}%[allowframebreaks]
589 \frametitle{ZFS og RAID-kontrollere}
590 \pause
591 \begin{itemize}[<+->]
592 \item \alert{Ikke} bruk ZFS sammen med RAID-kontrollere!
593 \item RAID-kontrolleren kan i verste fall motarbeide ZFS
594 \begin{itemize}[<+->]
595 \item RAID-kontrolleren kan finne på å
596 \begin{itemize}[<+->]
597 \item Stokke om på skriverekkefølgen
598 \item Utsette skriving av nye data
599 \end{itemize}
600 \item Harddiskene kan også oppføre seg som skissert over
601 \item Har du skifta batteriet i RAID-kontrolleren din?
602 \end{itemize}
603 \item Sett RAID-kontrolleren i JBOD-modus, eller
604 \item La hver harddisk være sitt enslige RAID~0-volum
605 \end{itemize}
606 \end{frame}
607
608 \section{Hvor kommer ZFS fra?}
609 \begin{frame}%[allowframebreaks]
610 \frametitle{Hvor kommer ZFS fra?}
611 \pause
612 \begin{itemize}[<+->]
613 \item Utviklet av Jeffrey Bonwick, Matthew Ahrens og flere kollegaer
614 ved Sun Microsystems, Inc.
615 \item Arbeidet begynte i 2001 og første prototyp ble ferdig 31.\
616 oktober 2001 (halloween)
617 \item ZFS $\to$ Solaris, oktober 2005
618 \item ZFS er lisensiert etter «Common Development and Distribution
619 License» (CDDL)
620 \item ZFS $\to$ OpenSolaris, november 2005
621 \item ZFS $\to$ FreeBSD, april 2007
622 \item Linux' GPL~v2-lisens kompliserer import av ZFS
623 \begin{itemize}[<+->]
624 \item ZFS i Linux gjennom FUSE gjenstår som en (treg) mulighet
625 \item Brian Behlendorf ved Lawrence Livermore National Laboratory
626 (LLNL) har laget «Native ZFS for\slash on Linux»
627 \end{itemize}
628 \item ZFS var tilgjengelig i Mac OS~X 10.5, bare read-only, men har
629 vært tilbaketrukket siden oktober 2009
630 \item Noen Mac OS~X-entusiaster har laget sine egne ZFS-varianter
631 \item Andre OS med ZFS-støtte: OpenIndiana, FreeNAS, PC-BSD,
632 GNU/kFreeBSD og NetBSD
633 \end{itemize}
634 \end{frame}
635
636 \section{Versjonsnummer i ZFS}
637 \begin{frame}%[allowframebreaks]
638 \frametitle{Versjonsnummer i ZFS}
639 \pause
640 \begin{itemize}[<+->]
641 \item Pool-versjonene 1--28 og filsystem-versjonene 1--5 er
642 tilgjengelig gjennom OpenSolaris og illumos
643 \item Pool-versjonene 29-34 og filsystem-versjon 6 er bare
644 tilgjengelig i Solaris 11 (Express)
645 \item OpenSolaris har gått videre til feature-flags og pool-versjon
646 1000
647 \item illumos har gått videre til feature-flags og pool-versjon 5000
648 \item De fleste OS-er utenom Solaris, samarbeider om
649 videreutviklingen av illumos-varianten
650 \item Listene på de neste slidene er kopiert fra
651 \texttt{\url{http://en.wikipedia.org/wiki/ZFS}}
652 \end{itemize}
653 \end{frame}
654
655 \subsection{Pool-versjonsnummer}
656 \begin{frame}[allowframebreaks]
657 \frametitle{Versjonsnummer i ZFS}
658 \framesubtitle{Pool-versjonsnummer}
659 %\pause
660 \begin{enumerate}%[<+->]
661 \item First release
662 \item Ditto Blocks
663 \item Hot spares, double-parity RAID-Z (\texttt{raidz2}), improved
664 RAID-Z accounting
665 \item zpool history
666 \item gzip compression for ZFS datasets
667 \item "\texttt{bootfs}"\ pool property
668 \item ZIL: adds the capability to specify a separate Intent Log
669 device or devices
670 \item ability to delegate \texttt{zfs}(1M) administrative tasks to
671 ordinary users
672 \item CIFS server support, dataset quotas
673 \item Devices can be added to a storage pool as "cache devices"
674 \item Improved \texttt{zpool scrub}/resilver performance
675 \item Snapshot properties
676 \item Properties: \texttt{usedbysnapshots}, \texttt{usedbychildren},
677 \texttt{usedbyrefreservation}, and \texttt{usedbydataset}
678 \item passthrough-x aclinherit property support
679 \item Properties: \texttt{userquota}, \texttt{groupquota},
680 \texttt{userused} and \texttt{groupused}; also required FS v4
681 \item STMF property support
682 \item triple-parity RAID-Z
683 \item ZFS snapshot holds
684 \item ZFS log device removal
685 \item zle compression algorithm that is needed to support the ZFS
686 deduplication properties in ZFS pool version 21, which were
687 released concurrently
688 \item Deduplication
689 \item \texttt{zfs receive} properties
690 \item slim ZIL
691 \item System attributes. Symlinks now their own object type. Also
692 requires FS v5.
693 \item Improved pool scrubbing and resilvering statistics
694 \item Improved snapshot deletion performance
695 \item Improved snapshot creation performance (particularly recursive
696 snapshots)
697 \item Multiple virtual device replacements
698 \item RAID-Z/mirror hybrid allocator
699 \item ZFS encryption
700 \item Improved '\texttt{zfs list}' performance
701 \item One MB block support
702 \item Improved share support
703 \item Sharing with inheritance
704 \end{enumerate}
705 \end{frame}
706
707 \subsection{Filsystem-versjonsnummer}
708 \begin{frame}[allowframebreaks]
709 \frametitle{Versjonsnummer i ZFS}
710 \framesubtitle{Filsystem-versjonsnummer}
711 %\pause
712 \begin{enumerate}%[<+->]
713 \item First release
714 \item Enhanced directory entries. In particular, directory entries
715 now store the object type. For example, file, directory, named
716 pipe, and so on, in addition to the object number.
717 \item Support for sharing ZFS file systems over SMB. Case
718 insensitivity support. System attribute support. Integrated
719 anti-virus support.
720 \item Properties: userquota, groupquota, userused and groupused
721 \item System attributes; symlinks now their own object type
722 \item Multilevel file system support
723 \end{enumerate}
724 \end{frame}
725
726 \section{Fremtiden for ZFS?}
727 \begin{frame}%[allowframebreaks]
728 \frametitle{Fremtiden for ZFS?}
729 \pause
730 \begin{itemize}[<+->]
731 \item Oracle kjøpte opp Sun Microsystems, Inc., 27.~januar 2010
732 \item Oracle gjorde OpenSolaris om til «ClosedSolaris» i mai 2010
733 \item Hele ZFS-teamet hos Oracle sa opp på dagen, omtrent 90 dager
734 etter denne avgjørelsen ifølge Bryan Cantrill
735 \item ZFS lever videre hos
736 \begin{itemize}[<+->]
737 \item Oracle Solaris
738 \item illumos\slash OpenZFS
739 \begin{itemize}[<+->]
740 \item OpenIndiana
741 \item FreeBSD
742 \item Delphix
743 \item iXsystems
744 \item Joyent
745 \item NetBSD
746 \item Nexenta
747 \item Linux
748 \end{itemize}
749 \end{itemize}
750 \end{itemize}
751 \end{frame}
752
753 %\subsection{Underemne 1a}
754 %\begin{frame}%[allowframebreaks]
755 % \frametitle{Emne 1}
756 % \framesubtitle{Underemne 1a}
757 % \pause
758 % \begin{itemize}[<+->]
759 % \item Bla, bla, bla
760 % \end{itemize}
761 %\end{frame}
762
763 \part{ZFS!}
764
765 \begin{frame}
766 \partpage
767 \end{frame}
768
769 \section*{Oversikt over del~3: ZFS!}
770 \begin{frame}%[allowframebreaks]
771 \frametitle{Oversikt over del~3: ZFS!}
772 \tableofcontents%[pausesections]
773 \end{frame}
774
775 \section{Administrasjon av ZFS}
776 \begin{frame}%[allowframebreaks]
777 \frametitle{Administrasjon av ZFS}
778 \pause
779 \begin{itemize}[<+->]
780 \item To kommandoer (med underkommandoer)
781 \begin{enumerate}[<+->]
782 \item \texttt{zpool}
783 \begin{itemize}[<+->]
784 \item Administrasjon av lagringspoolene
785 \end{itemize}
786 \item \texttt{zfs}
787 \begin{itemize}[<+->]
788 \item Administrasjon av filsystemer, zvolumer, snapshots,
789 kloner, m.m.
790 \end{itemize}
791 \end{enumerate}
792 \item Det finnes en tredje kommando: \texttt{zdb}
793 \begin{itemize}[<+->]
794 \item Brukes for å avlese de indre detaljene til ZFS
795 \item Bør bare brukes av eksperter \dots
796 \item \dots\ eller av de nysgjerrige \dots
797 \end{itemize}
798 \end{itemize}
799 \end{frame}
800
801 \subsection{\texttt{zpool}}
802 \begin{frame}[allowframebreaks]
803 \frametitle{Administrasjon av ZFS}
804 \framesubtitle{\texttt{zpool}-kommandoer}
805 %\pause
806 \begin{itemize}%[<+->]
807 \item \texttt{zpool add}
808 \begin{itemize}%[<+->]
809 \item Brukes for å innføre en helt ny vdev-gruppe med
810 harddisker\slash partisjoner
811 \end{itemize}
812 \item \texttt{zpool attach}
813 \begin{itemize}%[<+->]
814 \item Brukes for å tilføye en harddisk\slash partisjon til en
815 eksisterende vdev-gruppe
816 \end{itemize}
817 \item \texttt{zpool clear}
818 \begin{itemize}%[<+->]
819 \item Brukes for å nullstille tellerne for lese-, skrive- og
820 sjekksumfeil
821 \end{itemize}
822 \item \texttt{zpool create}
823 \begin{itemize}%[<+->]
824 \item Brukes for å opprette pooler
825 \end{itemize}
826 \item \texttt{zpool destroy}
827 \begin{itemize}%[<+->]
828 \item Brukes for å ødelegge pooler
829 \end{itemize}
830 \item \texttt{zpool detach}
831 \begin{itemize}%[<+->]
832 \item Brukes for å fjerne en harddisk\slash partisjon fra en
833 vdev-gruppe
834 \end{itemize}
835 \item \texttt{zpool export}
836 \begin{itemize}%[<+->]
837 \item Brukes for å eksportere en pool, for senere import i samme
838 eller et annet system
839 \end{itemize}
840 \item \texttt{zpool get}
841 \begin{itemize}%[<+->]
842 \item Brukes for å vise verdien til alle eller utvalgte
843 \texttt{zpool}-egenskaper
844 \end{itemize}
845 \item \texttt{zpool history}
846 \begin{itemize}%[<+->]
847 \item Brukes for å vise historikken til poolen
848 \end{itemize}
849 \item \texttt{zpool import}
850 \begin{itemize}%[<+->]
851 \item Brukes for å importere en pool eller å vise en liste over
852 pooler som kan importeres
853 \end{itemize}
854 \item \texttt{zpool iostat}
855 \begin{itemize}%[<+->]
856 \item Brukes for å vise I/O-statistikk i sann tid
857 \end{itemize}
858 \item \texttt{zpool labelclear}
859 \begin{itemize}%[<+->]
860 \item Brukes for å fjerne alle spor av ZFS' disklabels
861 \end{itemize}
862 \item \texttt{zpool list}
863 \begin{itemize}%[<+->]
864 \item Brukes for å liste opp importerte pooler
865 \end{itemize}
866 \item \texttt{zpool offline}
867 \begin{itemize}%[<+->]
868 \item Brukes for å deaktivere en harddisk\slash partisjon
869 \end{itemize}
870 \item \texttt{zpool online}
871 \begin{itemize}%[<+->]
872 \item Brukes for (re)aktivere en harddisk\slash partisjon
873 \end{itemize}
874 \item \texttt{zpool reguid}
875 \begin{itemize}%[<+->]
876 \item Brukes for å tildele en ny, tilfeldig GUID til en bestemt
877 pool
878 \end{itemize}
879 \item \texttt{zpool remove}
880 \begin{itemize}%[<+->]
881 \item Brukes for å fjerne en harddisk\slash partisjon
882 \end{itemize}
883 \item \texttt{zpool reopen}
884 \begin{itemize}%[<+->]
885 \item Brukes for \dots
886 \end{itemize}
887 \item \texttt{zpool replace}
888 \begin{itemize}%[<+->]
889 \item Brukes for å fortelle ZFS at en harddisk\slash partisjon har
890 blitt skiftet ut
891 \end{itemize}
892 \item \texttt{zpool scrub}
893 \begin{itemize}%[<+->]
894 \item Brukes for å lese gjennom alt aktivt innhold, og sjekke
895 samsvaret mellom lagret data og lagrete sjekksummer
896 \end{itemize}
897 \item \texttt{zpool set}
898 \begin{itemize}%[<+->]
899 \item Brukes for å endre \texttt{zpool}-egenskapene
900 \end{itemize}
901 \item \texttt{zpool split}
902 \begin{itemize}%[<+->]
903 \item Brukes for å skille et speilmedlem fra resten av gruppa
904 \end{itemize}
905 \item \texttt{zpool status}
906 \begin{itemize}%[<+->]
907 \item Brukes for å vise status til poolen, dens medlemmer og deres
908 status, og telleverkene for lese-, skrive og sjekksumfeil
909 \end{itemize}
910 \item \texttt{zpool upgrade}
911 \begin{itemize}%[<+->]
912 \item Brukes for å oppgradere poolene til nye formater, vise
913 hvilke pooler som er utdaterte, og hvilke versjoner som er
914 tilgjengelig i systemet
915 \end{itemize}
916 \end{itemize}
917 \end{frame}
918
919 \subsection{\texttt{zfs}}
920 \begin{frame}[allowframebreaks]
921 \frametitle{Administrasjon av ZFS}
922 \framesubtitle{\texttt{zfs}-kommandoer}
923 %\pause
924 \begin{itemize}%[<+->]
925 \item \texttt{zfs allow}
926 \begin{itemize}%[<+->]
927 \item
928 \end{itemize}
929 \item \texttt{zfs bookmark}
930 \begin{itemize}%[<+->]
931 \item
932 \end{itemize}
933 \item \texttt{zfs clone}
934 \begin{itemize}%[<+->]
935 \item
936 \end{itemize}
937 \item \texttt{zfs create}
938 \begin{itemize}%[<+->]
939 \item
940 \end{itemize}
941 \item \texttt{zfs destroy}
942 \begin{itemize}%[<+->]
943 \item
944 \end{itemize}
945 \item \texttt{zfs diff}
946 \begin{itemize}%[<+->]
947 \item
948 \end{itemize}
949 \item \texttt{zfs get}
950 \begin{itemize}%[<+->]
951 \item
952 \end{itemize}
953 \item \texttt{zfs groupspace}
954 \begin{itemize}%[<+->]
955 \item
956 \end{itemize}
957 \item \texttt{zfs holds}
958 \begin{itemize}%[<+->]
959 \item
960 \end{itemize}
961 \item \texttt{zfs hold}
962 \begin{itemize}%[<+->]
963 \item
964 \end{itemize}
965 \item \texttt{zfs inherit}
966 \begin{itemize}%[<+->]
967 \item
968 \end{itemize}
969 \item \texttt{zfs jail}
970 \begin{itemize}%[<+->]
971 \item
972 \end{itemize}
973 \item \texttt{zfs list}
974 \begin{itemize}%[<+->]
975 \item
976 \end{itemize}
977 \item \texttt{zfs mount}
978 \begin{itemize}%[<+->]
979 \item
980 \end{itemize}
981 \item \texttt{zfs promote}
982 \begin{itemize}%[<+->]
983 \item
984 \end{itemize}
985 \item \texttt{zfs receive}
986 \begin{itemize}%[<+->]
987 \item
988 \end{itemize}
989 \item \texttt{zfs release}
990 \begin{itemize}%[<+->]
991 \item
992 \end{itemize}
993 \item \texttt{zfs rename}
994 \begin{itemize}%[<+->]
995 \item
996 \end{itemize}
997 \item \texttt{zfs rollback}
998 \begin{itemize}%[<+->]
999 \item
1000 \end{itemize}
1001 \item \texttt{zfs send}
1002 \begin{itemize}%[<+->]
1003 \item
1004 \end{itemize}
1005 \item \texttt{zfs set}
1006 \begin{itemize}%[<+->]
1007 \item
1008 \end{itemize}
1009 \item \texttt{zfs share}
1010 \begin{itemize}%[<+->]
1011 \item
1012 \end{itemize}
1013 \item \texttt{zfs snapshot}
1014 \begin{itemize}%[<+->]
1015 \item
1016 \end{itemize}
1017 \item \texttt{zfs unallow}
1018 \begin{itemize}%[<+->]
1019 \item
1020 \end{itemize}
1021 \item \texttt{zfs unjail}
1022 \begin{itemize}%[<+->]
1023 \item
1024 \end{itemize}
1025 \item \texttt{zfs unmount}
1026 \begin{itemize}%[<+->]
1027 \item
1028 \end{itemize}
1029 \item \texttt{zfs unshare}
1030 \begin{itemize}%[<+->]
1031 \item
1032 \end{itemize}
1033 \item \texttt{zfs upgrade}
1034 \begin{itemize}%[<+->]
1035 \item
1036 \end{itemize}
1037 \item \texttt{zfs userspace}
1038 \begin{itemize}%[<+->]
1039 \item
1040 \end{itemize}
1041 \end{itemize}
1042 \end{frame}
1043
1044 \section{Oppretting av pooler}
1045 \begin{frame}%[allowframebreaks]
1046 \frametitle{Oppretting av pooler}
1047 \pause
1048 \begin{itemize}[<+->]
1049 \item \texttt{zpool create [\textit{opsjoner}]
1050 \textit{navn-på-pool\/} [\textit{organiseringstype}]
1051 \textit{ingredienser\/} [\textit{organiseringstype
1052 ingredienser}] ...}
1053 \item Unngå å plassere mer enn 9 enheter i hver vdev
1054 \item I stedet for å stripe en pool over 20 harddisker, vurdér å
1055 speile to og to harddisker i 10 grupper
1056 \end{itemize}
1057 \end{frame}
1058
1059 \subsection{Enkle pool-eksempler}
1060 \begin{frame}%[allowframebreaks]
1061 \frametitle{Oppretting av pooler}
1062 \framesubtitle{Enkle pool-eksempler}
1063 \pause
1064 \begin{itemize}[<+->]
1065 \item Singledisk:
1066 \item \texttt{zpool create rpool da0}
1067 \item RAID~0 over to disker:
1068 \item \texttt{zpool create rpool da0 da1}
1069 \item RAID~1 over to disker:
1070 \item \texttt{zpool create rpool \alert{mirror} da0 da1}
1071 \item RAID~5 over tre disker:
1072 \item \texttt{zpool create rpool \alert{raidz1} da0 da1 da2}
1073 \item RAID~6 over fire disker:
1074 \item \texttt{zpool create rpool \alert{raidz2} da0 da1 da2 da3}
1075 \item «RAID~7» over fem disker:
1076 \item \texttt{zpool create rpool \alert{raidz3} da0 da1 da2 da3 da4}
1077 \end{itemize}
1078 \end{frame}
1079
1080 \subsection{Avanserte pool-eksempler}
1081 \begin{frame}%[allowframebreaks]
1082 \frametitle{Oppretting av pooler}
1083 \framesubtitle{Avanserte pool-eksempler}
1084 \pause
1085 \begin{itemize}[<+->]
1086 \item RAID~\only<1-3|handout:0>{?}\only<4->{1+0 (3 vdevs á 2 disker)}:
1087 \item \texttt{zpool create rpool \alert{mirror} da0 da1
1088 \alert{mirror} da2 da3 \alert{mirror} da4 da5}
1089 \pause
1090 \item RAID~\only<5-6|handout:0>{?}\only<7->{5+0 (2 vdevs á 3 disker)}:
1091 \item \texttt{zpool create rpool \alert{raidz1} da0 da1 da2
1092 \alert{raidz1} da3 da4 da5}
1093 \pause
1094 \item RAID~\only<8-9|handout:0>{?}\only<10->{6+0 (2 vdevs á 4 disker)}:
1095 \item \texttt{zpool create rpool \alert{raidz2} da0 da1 da2 da3 \alert{raidz2} da4 da5 da6 da7}
1096 \pause
1097 \item RAID~\only<11-12|handout:0>{?}\only<13->{1+5+0 (2 vdevs, 2 og 3 disker)}:
1098 \item \texttt{zpool create rpool \alert{mirror} da0 da1 \alert{raidz1} da2 da3 da4}
1099 \end{itemize}
1100 \end{frame}
1101
1102 \section{\texttt{zpool}-egenskaper}
1103 \begin{frame}[allowframebreaks]
1104 \frametitle{\texttt{zpool}-egenskaper}
1105 %\pause
1106 \begin{itemize}%[<+->]
1107 \item \texttt{size}
1108 \item \texttt{capacity}
1109 \item \texttt{altroot}
1110 \item \texttt{health}
1111 \item \texttt{guid}
1112 \item \texttt{version}
1113 \item \texttt{bootfs}
1114 \item \texttt{delegation}
1115 \item \texttt{autoreplace}
1116 \item \texttt{cachefile}
1117 \item \texttt{failmode}
1118 \item \texttt{listsnapshots}
1119 \item \texttt{autoexpand}
1120 \item \texttt{dedupditto}
1121 \item \texttt{dedupratio}
1122 \item \texttt{free}
1123 \item \texttt{allocated}
1124 \item \texttt{readonly}
1125 \item \texttt{comment}
1126 \item \texttt{expandsize}
1127 \item \texttt{freeing}
1128 \item \texttt{feature@async\_destroy}
1129 \item \texttt{feature@empty\_bpobj}
1130 \item \texttt{feature@lz4\_compress}
1131 \item \texttt{feature@multi\_vdev\_crash\_dump}
1132 \item \texttt{feature@spacemap\_histogram}
1133 \item \texttt{feature@enabled\_txg}
1134 \item \texttt{feature@hole\_birth}
1135 \item \texttt{feature@extensible\_dataset}
1136 \item \texttt{feature@bookmarks}
1137 \end{itemize}
1138 \end{frame}
1139
1140 \section{\texttt{zfs}-egenskaper}
1141 \begin{frame}[allowframebreaks]
1142 \frametitle{\texttt{zfs}-egenskaper}
1143 %\pause
1144 \begin{itemize}%[<+->]
1145 \item \texttt{type}
1146 \item \texttt{creation}
1147 \item \texttt{used}
1148 \item \texttt{available}
1149 \item \texttt{referenced}
1150 \item \texttt{compressratio}
1151 \item \texttt{mounted}
1152 \item \texttt{quota}
1153 \item \texttt{reservation}
1154 \item \texttt{recordsize}
1155 \item \texttt{mountpoint}
1156 \item \texttt{sharenfs}
1157 \item \texttt{checksum}
1158 \item \texttt{compression}
1159 \item \texttt{atime}
1160 \item \texttt{devices}
1161 \item \texttt{exec}
1162 \item \texttt{setuid}
1163 \item \texttt{readonly}
1164 \item \texttt{jailed}
1165 \item \texttt{snapdir}
1166 \item \texttt{aclmode}
1167 \item \texttt{aclinherit}
1168 \item \texttt{canmount}
1169 \item \texttt{xattr}
1170 \item \texttt{copies}
1171 \item \texttt{version}
1172 \item \texttt{utf8only}
1173 \item \texttt{normalization}
1174 \item \texttt{casesensitivity}
1175 \item \texttt{vscan}
1176 \item \texttt{nbmand}
1177 \item \texttt{sharesmb}
1178 \item \texttt{refquota}
1179 \item \texttt{refreservation}
1180 \item \texttt{primarycache}
1181 \item \texttt{secondarycache}
1182 \item \texttt{usedbysnapshots}
1183 \item \texttt{usedbydataset}
1184 \item \texttt{usedbychildren}
1185 \item \texttt{usedbyrefreservation}
1186 \item \texttt{logbias}
1187 \item \texttt{dedup}
1188 \item \texttt{mlslabel}
1189 \item \texttt{sync}
1190 \item \texttt{refcompressratio}
1191 \item \texttt{written}
1192 \item \texttt{logicalused}
1193 \item \texttt{logicalreferenced}
1194 \end{itemize}
1195 \end{frame}
1196
1197 \part{Oppstartsmiljøer}
1198
1199 \begin{frame}
1200 \partpage
1201 \end{frame}
1202
1203 \section*{Oversikt over del~4: Oppstartsmiljøer}
1204 \begin{frame}%[allowframebreaks]
1205 \frametitle{Oversikt over del~4: Oppstartsmiljøer}
1206 \tableofcontents%[pausesections]
1207 \end{frame}
1208
1209 \end{document}
1210
1211 Local Variables:
1212 TeX-PDF-mode:t
1213 End:

Properties

Name Value
svn:eol-style native
svn:keywords Ximalas=%H Author Date HeadURL Header Id Revision
svn:mime-type text/plain

svn@ximalas.info
ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.3.0-dev